งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

InCites โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย & SciVal วันที่ 30 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช, บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "InCites โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย & SciVal วันที่ 30 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช, บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 InCites โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย & SciVal วันที่ 30 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช, บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 InCites & SciVal เครื่องมือประเมินคุณภาพการวิจัย (Research Performance Evaluation) ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย จาก บทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากทั่วโลก โดยอ้างอิง บนฐานข้อมูล ISI Web of Science และ Scopus สามารถเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างบุคคล องค์กร ประเทศ สาขาที่ทำ การวิจัย รวมถึง Benchmarking ซึ่ง สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นกราฟ รูปแบบต่างๆ มหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยมากที่สุดในโลก 5 อันดับแรก (Incites)

3 1. ข้อมูลจำนวนงานวิจัย (Publication) 2. ข้อมูลจำนวนการอ้างถึง (Citation) 3. ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานของนักวิจัย (Researcher) 4. การเปรียบเทียงานวิจัยทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพ (Benchmarking) 5.ข้อมูลสาขาที่มีการทำวิจัย (Research Area) 6. ข้อมูลความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และองค์กร (Collaboration) InCites & SciVal แสดงผล Research Area ของประเทศไทยในรูปแบบ Pie graph (SciVal)

4 : Publications มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มี จำนวนการตีพิมพ์งานวิจัย มาก ที่สุดใน 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2000-2014 จากข้อมูลจะพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากที่สุดในระหว่างปี 2000-2014 หากเข้าไปดูในรายละเอียดจะ พบว่าสาขาที่มีการอ้างถึงมากที่สุด คือ Infectious Diseases

5 : Citation Trend graph แสดงรายชื่อ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มี ผลงานวิจัยที่ถูกอ้างถึงมากที่สุด 5 อันดับแรก ในระหว่างปี 2010 - 2014 จากกราฟจะเห็นว่า จำนวนการอ้างถึงใน 2014 จะน้อยกว่าปี 2010-2013 ทั้งที่ จำนวนการตีพิมพ์มากกว่า เนื่องจากงานวิจัย ตีพิมพ์ในปี 2014 ทำให้จำนวนการอ้างถึง นั้นยังมีไม่มาก

6 : Researcher แสดงรายชื่อนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 อันดับแรก ที่มีผลงานตีพิมพ์ มากที่สุด ในระหว่างปี 2010 - 2014 จากข้อมูลจะพบว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัย ธรรมศาตร์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมาก ที่สุดในระหว่างปี 2010-2014 คือ Anucha Apisarnthanarak

7 : Benchmarking Trend graph เปรียบเทียบ ผลงานวิจัยสาขา Infectious Diseases ที่ถูกอ้างถึงใน ระหว่างปี 2010 – 2014 ของ 5 มหาวิทยาลัย จากข้อมูลในปี 2011 จะพบว่างานวิจัยในสาขา Infectious Diseases ของ Chiang Mai University นำไปอ้างถึงมากที่สุด

8 : Research Area Tree graph แสดงข้อมูล สาขางานวิจัยในประเทศไทยที่ ถูกอ้างถึงมากที่สุด (Time Cited) ในระหว่างปี 2010 – 2014 จากข้อมูลจะพบว่างานวิจัยในสาขา Infectious Diseases ในประเทศไทยมีอ้าง ถึงมากที่สุด โดยรองลงมาเป็นสาขา Immunology

9 : Collaboration แสดงข้อมูลความร่วมมือในการ ศึกษาวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ สถาบันอื่นๆ ในระหว่างปี 2000 – 2014 จากข้อมูลจะพบว่า มีงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุดในระหว่างปี 2000-2014 หากเข้าไปดูในรายละเอียดจะ พบว่าสาขาที่มีความร่วมมือกันมากที่สุด คือ Infectious Diseases

10 : Publications แสดงข้อมูลจำนวนการตีพิมพ์ งานวิจัยของ Thammasat University ในระหว่างปี 2010 - 2014 จากข้อมูลจะพบว่าในปี 2013 มีจำนวนการ ตีพิมพ์งานวิจัยมากที่สุด

11 : Citation แสดงข้อมูลจำนวนการถูกอ้าง ถึงงานวิจัยของ Thammasat University ในระหว่างปี 2010 - 2014 จากข้อมูลในระหว่างปี 2010-2014 พบว่า ในปี 2010 มีงานวิจัยมีการถูกอ้างถึง (Cited) มากที่สุด

12 : Researcher แสดงรายชื่อนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 อันดับแรก ที่มีผลงานตีพิมพ์ มากที่สุด ในระหว่างปี 2010 - 2014 จากข้อมูลจะพบว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัย ธรรมศาตร์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมาก ที่สุดในระหว่างปี 2010-2014 คือ Anucha Apisarnthanarak โดยมีจำนวน มากถึง 72 บทความ

13 : Benchmarking แสดงข้อมูลจำนวนการตีพิมพ์ งานวิจัยระหว่าง ธรรมศาสตร์ เปรียบเทียบกับจุฬาลงกรณ์ฯ และมหิดล ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างปี 2007 - 2014 จากข้อมูลจะพบว่าระหว่างปี 2007-2014 พบว่าจุฬาลงกรณ์ฯ ตีพิมพ์งานวิจัยด้าน วิศวกรรมศาสตร์ มากกว่ามหิดล และ ธรรมศาสตร์

14 : Research Area Pie Graph แสดงข้อมูล สาขางานวิจัยของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ มีการตีพิมพ์เป็นเปอร์เซ็น ในระหว่างปี 2010 – 2014 จากข้อมูลจะพบว่าระหว่างปี 2010-2014 พบว่ามีการตีพิมพ์งานวิจัยด้าน Medicine มากที่สุด คือ 19.1%

15 : Collaboration แสดงข้อมูลความร่วมมือในการศึกษาวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างปี 2010 – 2014 จากข้อมูลจะพบว่า มีงานวิจัยร่วมกันกว่า 175 งาน ในระหว่างปี 2010–2014 หากเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่า สาขาด้าน General Medicine มีความร่วมมือระหว่างกันมากที่สุดคิดเป็น 16.4%

16 1. ในระหว่างปี 2010 – 2014 มธ. มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจำนวนเท่าใด 2. สาขาวิชาใดที่มีการตีพิมพ์มากที่สุดของ มธ. 3. สาขาวิชาใดที่มีการอ้างถึงมากที่สุดของ มธ. 4. นักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานมากที่สุดของ มธ. 5. นักวิจัยที่ถูกอ้างถึงผลงานมากที่สุดของ มธ. 6. หน่วยงาน / สถาบัน ที่มีความร่วมมือกับ มธ. มากที่สุด 7. งานวิจัยในสาขาใด ที่มีการอ้างถึง มากที่สุดของ มธ. 8. มหาวิทยาลัยใดที่มีความโดดเด่นทางด้าน.... มากที่สุด 9. แนวโน้มในการศึกษาวิจัยขณะนี้ด้านใดที่มีความโดดเด่น หรือมี Impact มากที่สุดในโลก 10. ประเทศที่มีความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับ มธ. มากที่สุด ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt InCites โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย & SciVal วันที่ 30 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช, บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google