งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องมาจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทางาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสงคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ. ศ. 2551 และประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 โดย ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ “(1) เหมาจ่ายตามจำนวนผู้ประกันตนที่มีชื่อตาม ทะเบียนที่สำนักงานได้กำหนดไว้ให้แก่ สถานพยาบาลและมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกันสันคม พ. ศ. 2533 ในอัตรา 1,416 บาทต่อผู้ประกันตน 1 คนภายในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานจะจ่าย ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล เพิ่มขึ้นจากอัตราตามวรรคหนึ่ง ในอัตรา 432 บาท สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องรับภาระกรณีโรคที่มี ภาระเสี่ยงตามอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ ของผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนบ ท้ายประกาศฉบบนี้ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น จากวรรคหนึ่งและวรรคสองให้แก่สถานพยาบาล ตามอัตราที่กำหนดต่อผู้ประกันตน 1 คนภายใน ระยะเวลา 1 ปี

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 1/1 การจ่ายเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ สถานพยาบาลหรือ ผู้ประกันตนกรณีรักษาโรคที่ค่าใช้จ่ายสูง ข้อ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องมาจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 " หมวด 1 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตนกรณีที่มี ค่าใช้จ่ายสูง ข้อ 5/1 กรณีสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนด ตามข้อ 3 หรือสถานพยาบาลอื่นได้ให้บริการ ทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยใน ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ให้สำนักงานจ่าย ค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลหรือ ผู้ประกันตน โดย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ คำนวณตามกลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม ที่มีค่า น้ำหนักสัมพันธ์ปรับตามวันนอน มากกว่าหรือ เท่ากับ 2 ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาทต่อ 1 น้ำหนักสัมพันธ์ปรับตามวันนอน ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามท้ายประกาศนี้ “  ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google