งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม

2 1. การดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ตามวิธีการสหกรณ์ 2
1. การดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ตามวิธีการสหกรณ์ 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการดำเนิน ธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ 3.แนวทางการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์

3 1. การดำเนินธุรกิจสินเชื่อ
ตามวิธีการสหกรณ์

4 การดำเนินธุรกิจตามวิธีการสหกรณ์
. ความหมายของสหกรณ์ . วิธีการสหกรณ์

5 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)
“สหกรณ์” แปลว่าอะไร ?

6 “สหกรณ์” มาจากภาษาสันสกฤติ
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีสหกรณ์(ต่อ) “สหกรณ์” มาจากภาษาสันสกฤติ 2 คำ คือ “สห” “กรณํ”

7 สห” แปลว่า..... “ร่วมกัน” “กรณํ” แปลว่า...... “การกระทำ”
สห” แปลว่า..... “ร่วมกัน” “กรณํ” แปลว่า...... “การกระทำ” การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)

8 เมื่อนำมารวมกันเป็นภาษาไทย
เขียนว่า “สหกรณ์” การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)

9 แปลว่า ........ “การกระทำร่วมกัน”
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) แปลว่า “การกระทำร่วมกัน”

10 “การกระทำร่วมกัน” มีประโยชน์อย่างไร ?
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) “การกระทำร่วมกัน” มีประโยชน์อย่างไร ?

11 พลํ สํฆฺสส สามฺคคี สามัคคี คือ พลัง
พลํ สํฆฺสส สามฺคคี สามัคคี คือ พลัง การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)

12 พลัง ต่อรอง , ข่มขู่ ป้องกันตนเอง
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) พลัง ต่อรอง , ข่มขู่ พลัง แก้ไขปัญหา ป้องกันตนเอง

13 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)
“สหกรณ์” เป็นการรวมกันของกลุ่มคน ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่เหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาด้วยการกระทำร่วมกันใน2ประการ คือ......

14 -ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ร่วมกันช่วยเหลือตนเอง -ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)

15 ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือตนเองและเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) - ร่วมแรง กาย ความคิด ทรัพย์ ซื่อสัตย์ -ร่วมใจ เสียสละ สามัคคี มีวินัย

16 ทำธุรกิจ แบบสหกรณ์ทำอย่างไร ? (วิธีการสหกรณ์))
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อวิธีการสหกรณ์(ต่อ) ทำธุรกิจ แบบสหกรณ์ทำอย่างไร ? (วิธีการสหกรณ์))

17 ตอบ ต้องร่วมกันทำธุรกิจสหกรณ์
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) ตอบ ต้องร่วมกันทำธุรกิจสหกรณ์

18 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)
- ทุน การบริหาร เจ้าของ-ลูกค้า การทำธุรกิจ(สหกรณ์)

19 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)
ทุน ทุนภายใน -หุ้น,ทุนสะสมต่างๆ ทุนภายนอก -เงินกู้

20 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)
การบริหารสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่  กรรมการสหกรณ์  พนักงานสหกรณ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ

21 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 1 ระเบียบ คำแนะนำ นทส./กตส. 2 ข้อบังคับของสหกรณ์ 3 ระเบียบของสหกรณ์ 4 มติที่ประชุม 5 21

22 เจ้าของและลูกค้าคือใคร?
สมาชิก เจ้าของ ลูกค้า

23 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) ฐานะของสมาชิกสหกรณ์
2 เป็นเจ้าของเพราะเป็นผู้ถือหุ้น เป็นลูกค้าเพราะ เป็นผู้ใช้บริการ กู้เงิน ฝากเงิน

24 กำไรมากๆเพื่อจะได้ปันผลเยอะๆ มีทุนสำรองมากๆ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) ความต้องการของสมาชิกในฐานะเจ้าของ กำไรมากๆเพื่อจะได้ปันผลเยอะๆ มีทุนสำรองมากๆ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์

25 ขายของดีราคาถูกให้สมาชิก รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในราคาที่สูง
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) ความต้องการของสมาชิกในฐานะลูกค้า กู้ได้มากๆ ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำๆ ผ่อนได้นานๆ ค้ำประกันง่ายๆ ขายของดีราคาถูกให้สมาชิก รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในราคาที่สูง เฉลี่ยคืนสูงๆ สวัสดิการหลากหลาย ดอกเบี้ยเงินฝากสูงๆ

26 การทำธุรกิจของสหกรณ์ -เครดิต
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์(ต่อ) การทำธุรกิจของสหกรณ์ -เครดิต -รวมซื้อ -รวมขาย -บริการ

27 2.ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์
ธุรกิจทั่วไปมุ่งแสวงกำไรเป็นแรงจูงใจให้คนมารวมกันทำธุรกิจ (Profit motive) ดำเนินธุรกิจเพื่อการค้า ทำธุรกิจกับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหากำไรให้มากที่สุด  สหกรณ์มีบริการเป็นแรงจูงใจ (service motive) ในการรวมกันเพื่อให้สหกรณ์ทำธุรกิจ ดำเนินธุรกิจและบริการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สหกรณ์จะไม่เน้นไปที่กำไรสูงสุด

28 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์(ต่อ)
การดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ ต้องสนอง ความต้องการอันจำเป็น ของสมาชิก มิใช่สนองความต้องการของกรรมการหรือผู้จัดการ การทำธุรกิจสินเชื่อ ก็มิใช่เพียงหวังให้สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ย แต่ควรหวังให้สมาชิกมีแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ ไม่ปล่อยสินเชื่ออื่นใดที่มิใช่ความต้องการอันจำเป็นของสมาชิก หรือสนองตัณหา ( Needs not Greed) เพื่อหวังให้สหกรณ์มีกำไร มาก ๆ

29 3.แนวทางการดำเนินธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์
ให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลัก สำรวจความต้องการสินเชื่อตามความจำเป็นที่แท้จริง(เพื่อการประกอบอาชีพ) ให้สินเชื่อให้เพียงพอและตรงตามเวลา

30 ไม่ควรจ่ายสินเชื่อครั้งเดียวหมด แต่ควรปล่อยสินเชื่อตามความจำเป็น
แนวทางการดำเนินธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์(ต่อ) ไม่ควรจ่ายสินเชื่อครั้งเดียวหมด แต่ควรปล่อยสินเชื่อตามความจำเป็น ติดตามแนะนำการใช้สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและการตลาด

31 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt "การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google