งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ อย่างมี ประสิทธิภาพ เอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ อย่างมี ประสิทธิภาพ เอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 " การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ อย่างมี ประสิทธิภาพ เอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม

2 1. การดำเนินธุรกิจ สินเชื่อ ตามวิธีการสหกรณ์ 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการดำเนิน ธุรกิจ สินเชื่อสหกรณ์ 3. แนวทางการดำเนิน ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์

3 1. การดำเนินธุรกิจ สินเชื่อ ตามวิธีการ สหกรณ์

4 การดำเนินธุรกิจตามวิธีการสหกรณ์. ความหมายของ สหกรณ์. วิธีการสหกรณ์

5 “ สหกรณ์ ” แปลว่าอะไร ? การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

6 “ สหกรณ์ ” มาจากภาษา สันสกฤติ 2 คำ คือ “ สห ” “ กรณํ ” การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีสหกรณ์ ( ต่อ )

7 สห ” แปลว่า..... “ ร่วมกัน ” “ กรณํ ” แปลว่า...... “ การกระทำ ” การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

8 เมื่อนำมารวมกันเป็น ภาษาไทย เขียนว่า......... “ สหกรณ์ ” การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

9 9 แปลว่า........ “ การกระทำ ร่วมกัน ” การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

10 “ การกระทำ ร่วมกัน ” มีประโยชน์ อย่างไร ? การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

11 พลํ สํฆฺสส สามฺคคี สามัคคี คือ พลัง การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

12 พลัง ต่อรอง, ข่มขู่ พลัง แก้ไขปัญหา ป้องกันตนเอง การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

13 “ สหกรณ์ ” เป็นการ รวมกันของกลุ่มคน ที่มี ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ เหมือนกัน เพื่อ แก้ปัญหาด้วยการ กระทำร่วมกันใน 2 ประการ คือ...... การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

14 - ร่วมกัน ช่วยเหลือตนเอง - ร่วมกันช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

15 ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ ตนเองและเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน - ร่วม แรง - ร่วมใจ กาย ความคิ ด ทรัพย์ ซื่อสั ต ย์ เสียสล ะ มี วินั ย การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ ) สามัคคี

16 ทำธุรกิจ แบบสหกรณ์ทำ อย่างไร ? ( วิธีการสหกรณ์ ) ) การดำเนินธุรกิจสินเชื่อวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

17  ตอบ ต้อง ร่วมกันทำธุรกิจ สหกรณ์ การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

18 - ทุน - การบริหาร - เจ้าของ - ลูกค้า - การทำธุรกิจ ( สหกรณ์ ) การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

19 ทุน - ทุนภายใน - หุ้น, ทุนสะสมต่างๆ - ทุนภายนอก - เงินกู้ การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ )

20 การบริหาร สหกรณ์  ที่ประชุมใหญ่  กรรมการสหกรณ์  พนักงานสหกรณ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ

21 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2553 ระเบียบ คำแนะนำ นทส./ กตส. ข้อบังคับของสหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์ มติที่ประชุม 1 2 3 4 5 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการ สหกรณ์ ( ต่อ ) 21

22 เจ้าของและ ลูกค้าคือใคร ? สมาชิก เจ้าของ ลูกค้า

23 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการ สหกรณ์ ( ต่อ ) ฐานะของสมาชิก สหกรณ์ 2 เป็นลูกค้าเพราะ เป็นผู้ใช้บริการ กู้เงิน ฝากเงิน เป็นเจ้าของเพราะเป็นผู้ถือหุ้น

24 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ ) ความต้องการของสมาชิกใน ฐานะเจ้าของ  กำไรมากๆเพื่อจะได้ปันผล เยอะๆ  มีทุนสำรองมากๆ เพื่อความ มั่นคงของสหกรณ์

25 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ ) ความต้องการของสมาชิกใน ฐานะลูกค้า  กู้ได้มากๆ  ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำๆ  ผ่อนได้นานๆ  ค้ำประกันง่ายๆ  ขายของดีราคาถูกให้สมาชิก  รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกใน ราคาที่สูง  เฉลี่ยคืนสูงๆ  สวัสดิการหลากหลาย  ดอกเบี้ยเงินฝากสูงๆ

26 การดำเนินธุรกิจสินเชื่อตามวิธีการสหกรณ์ ( ต่อ ) การทำธุรกิจของ สหกรณ์ - เครดิต - รวมซื้อ - รวมขาย - บริการ

27 2. ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จในการ ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์  ธุรกิจทั่วไปมุ่งแสวงกำไรเป็นแรงจูงใจให้ คนมารวมกันทำธุรกิจ (Profit motive) ดำเนินธุรกิจเพื่อการค้า ทำธุรกิจกับ บุคคลภายนอกเพื่อแสวงหากำไรให้มาก ที่สุด  สหกรณ์มีบริการเป็นแรงจูงใจ (service motive) ในการรวมกัน เพื่อให้สหกรณ์ทำธุรกิจ ดำเนิน ธุรกิจและบริการเพื่อช่วยเหลือ สมาชิก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สหกรณ์จะไม่เน้นไปที่กำไรสูงสุด

28 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สินเชื่อสหกรณ์ ( ต่อ )  การดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ ต้อง สนอง ความต้องการอันจำเป็น ของ สมาชิก มิใช่สนองความต้องการ ของกรรมการหรือผู้จัดการ  การทำธุรกิจสินเชื่อ ก็มิใช่เพียงหวัง ให้สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ย แต่ ควรหวังให้สมาชิกมีแหล่งทุนเพื่อ ประกอบอาชีพ  ไม่ปล่อยสินเชื่ออื่นใดที่มิใช่ความ ต้องการอันจำเป็นของสมาชิก หรือ สนองตัณหา ( Needs not Greed) เพื่อหวังให้สหกรณ์มีกำไร มาก ๆ

29 3. แนวทางการดำเนินธุรกิจ สินเชื่อสหกรณ์  ให้สินเชื่อเพื่อการ ประกอบอาชีพเป็นหลัก  สำรวจความต้องการ สินเชื่อตามความจำเป็นที่ แท้จริง ( เพื่อการประกอบ อาชีพ )  ให้สินเชื่อให้เพียงพอและ ตรงตามเวลา

30 แนวทางการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ ( ต่อ )  ไม่ควรจ่ายสินเชื่อครั้งเดียว หมด แต่ควรปล่อยสินเชื่อ ตามความจำเป็น  ติดตามแนะนำการใช้สินเชื่อ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการ ผลิตและการตลาด

31 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt " การบริหารจัดการ ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ อย่างมี ประสิทธิภาพ เอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google