งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายความหมายของ เศรษฐศาสตร์ได้ อธิบายความหมายของ เศรษฐศาสตร์ได้

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กรีก การมีทักษะในการจัดการ เรื่องครอบครัว การมีทักษะในการจัดการ เรื่องครอบครัว (Economic s) (oikonomi kos)

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี Oikos บ้าน Nemein การจัดการ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ (Economy) (Economy) กรีก การจัดการครอบครัว

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1 นิ้ว 2 นิ้ว

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี อัลเฟรด มาร์แชล

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี อัลเฟรด มาร์แชล วิชาที่ศึกษา ถึงพฤติกรรม ของมนุษย์ในการ ดำเนินธุรกิจ เพื่อ ดำรงชีพ วิชาที่ศึกษา ถึงพฤติกรรม ของมนุษย์ในการ ดำเนินธุรกิจ เพื่อ ดำรงชีพ

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ไลโอเนล รอบบินส์

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ไลโอเนล รอบบินส์ เป็นวิชาที่ศึกษาถึงการเลือกหา หนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมี อยู่จำกัดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม จุดประสงค์ที่มีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน เป็นวิชาที่ศึกษาถึงการเลือกหา หนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมี อยู่จำกัดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม จุดประสงค์ที่มีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พอล เอ แซมวลสัน

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พอล เอ แซมวลสัน การศึกษาถึงวิธีการที่มนุษย์และ สังคมเลือกใช้ทรัพยากรการผลิต อันมีจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและ จำหน่ายจ่ายแจกไปยังผู้บริโภค การศึกษาถึงวิธีการที่มนุษย์และ สังคมเลือกใช้ทรัพยากรการผลิต อันมีจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและ จำหน่ายจ่ายแจกไปยังผู้บริโภค

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สรุป เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษา ถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรอัน มีอยู่จำกัด เพื่อผลิตสินค้าและ เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษา ถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรอัน มีอยู่จำกัด เพื่อผลิตสินค้าและ

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี บริการต่างๆ สนองความต้องการ ของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด บริการต่างๆ สนองความต้องการ ของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี บทบาท - แก้ไขปัญหาและ ความขาดแคลน ทรัพยากร - แก้ไขปัญหาและ ความขาดแคลน ทรัพยากร - หาทางจัดการทรัพยากรหรือ ปัจจัยการผลิตที่มีจำกัด ให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด - หาทางจัดการทรัพยากรหรือ ปัจจัยการผลิตที่มีจำกัด ให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ต้นทุน คุ้มค่า ผลประโยชน์ มีคุณธรรม

16 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พบกันคาบต่อไป เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google