งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

2 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน

3 พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 12 ตำบล 87 หมู่บ้าน 23,813 ครัวเรือน

4 PCU เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

5 ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548) จำนวน ร้อยละ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ไม่มีสิทธิใดๆ แรงงานต่างด้าว 9.95 0.60 0.25 100,793 9,983 12,356 752 307 124,191 100

6 จ18 ปฏิบัติจริง GIS ขาด แพทย์ 94 Staff 80 168 88 ทันตแพทย์ 10 10 51 41
ระบบข้อมูลกำลังคน จ ปฏิบัติจริง GIS ขาด แพทย์ Staff ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

7 จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 2546 2547 2548 จำนวน / ราย 396,375 472,215 439,626
เฉลี่ย / วัน 1,386 1,816 1,690

8 จำนวนผู้ป่วยนอก(ราย/วัน)
สูงสุด กลุ่มงานอายุรกรรม ราย/วัน จำนวนผู้ป่วยนอก(ราย/วัน)

9 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก
จำนวน (คน)

10 โรคผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก
ราย รหัสโรค

11 จำแนกตามประเภทผู้ป่วยใน-นอกเครือข่าย
ปี2546 ปี2547 ปี2548 ราย ร้อยละ ในเครือข่าย 331,319 77.9 393,232 83.7 326,084 77.8 นอกเครือข่าย 93,719 22.1 76,565 16.3 92,735 22.2 รวม 425,038 100 469,797 418,819

12 จำแนกตามประเภทสิทธิ์
2546( %) 2547 (% ) 2548 ( %) ข้าราชการ 27.9 28.7 32.3 ประกันสังคม 5.7 8.8 10.5 บัตรทองไม่มี ท. 14.3 15.6 14.8 บัตรทองมี ท. 26.5 26.4 24.2 แรงงานต่างด้าว 0.05 0.01 0.07 อื่นๆ 25.6 20.4 18.2 รวม 100

13 การค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความแออัดของOPD
1. จากคำร้องเรียนของผู้มารับบริการ 2. จากการประชุมระดมสมองบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

14 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแออัด
1. ผังการไหลของผู้ป่วย OPD สับสน 2. ความล่าช้าจากระบบบัตรนัด 3. ระยะเวลารอพบแพทย์ 4. ความซับซ้อนของระบบการให้บริการ 5. จำนวนห้องตรวจไม่เพียงพอ

15 เป้าหมายระยะสั้น การดำเนินงาน ปรับปรุงวิธีการจัดการบริการงานผู้ป่วยนอก
- ระบบบัตร - การนัดหมาย - การไหลของงานฯ

16 เป้าหมายระยะสั้น การดำเนินงาน 2. การบริหารจัดการระบบการตรวจ
- GP ในเวลาราชการ น. - GP นอกเวลาราชการ น. - GP/specialist เวลา – น. 3. พัฒนาระบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย 4. พัฒนาระบบการส่งต่อ ทั้งภายใน และภายนอกเครือข่าย ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

17 เป้าหมายระยะสั้น การดำเนินงาน 5. พัฒนาระบบบริการ PCU ในเครือข่าย
- เจ้าหน้าที่ - แพทย์ 6 พัฒนาศักยภาพขององค์กรส่วนท้องถิ่น - โรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช - จัดตั้งสถานพยาบาล เพิ่ม

18 เป้าหมายระยะสั้น การดำเนินงาน 7. จัดตั้งระบบศูนย์แพทย์ชุมชน
- PCU พระพรหม 8. สนับสนุนศูนย์อนามัยที่ 11 และ ศูนย์วัณโรค ฯ ให้เปิดOPD GP

19 เป้าหมายระยะยาว การดำเนินงาน
โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มโรค หลอดเลือดสมอง หลังจากจำหน่าย โดยใช้โทรศัพท์ ** ได้ขยายไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรคอื่น** 2. โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง แบบครบวงจร

20 เป้าหมายระยะยาว การดำเนินงาน การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน (HPH) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการฉับไว ไร้ความแออัดผู้ป่วยนอก

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google