งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช. เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช. เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

2 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน

3 พื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่ง ประกอบด้วย 12 ตำบล 87 หมู่บ้าน 23,813 ครัวเรือน

4 PCU เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU หลัก ) 16 แห่ง หน่วยบริการร่วมให้บริการ (PCU รอง ) 6 แห่ง

5  โครงการหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า  ข้าราชการ - พนักงาน รัฐวิสาหกิจ  ประกันสังคม  ไม่มีสิทธิใดๆ  แรงงานต่างด้าว  โครงการหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า  ข้าราชการ - พนักงาน รัฐวิสาหกิจ  ประกันสังคม  ไม่มีสิทธิใดๆ  แรงงานต่างด้าว จำนวน ร้อยละ 100,7 93 9,983 12,35 6 752 307 100,7 93 9,983 12,35 6 752 307 81. 16 8.0 4 9.9 5 0.6 0 0.2 5 81. 16 8.0 4 9.9 5 0.6 0 0.2 5 124,191 100 ประชากรในพื้นที่ รับผิดชอบ ( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548) ประชากรในพื้นที่ รับผิดชอบ ( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548)

6 แพทย์ 94 Staff 80 168 88 ทันตแพทย์ 10 10 51 41 เภสัชกร 29 28 47 19 พยาบาล 784 722 746 38 แพทย์ 94 Staff 80 168 88 ทันตแพทย์ 10 10 51 41 เภสัชกร 29 28 47 19 พยาบาล 784 722 746 38 จ 18 ปฏิบัติจริง GIS ขาด

7 จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 254625472548 จำนวน / ราย 396, 375 472, 215 439, 626 เฉลี่ย / วัน 1,38 6 1,81 6 1,69 0

8 จำนวนผู้ป่วยนอก ราย / วัน จำนวนผู้ป่วยนอก ( ราย / วัน ) สูงสุด กลุ่มงานอายุรก รรม

9 ข้อมูลการให้บริการ ผู้ป่วยนอก จำนวน ( คน )

10 โรคผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก ราย รหัสโรค

11 จำแนกตามประเภทผู้ป่วยใน - นอกเครือข่าย ประเภท ผู้ป่วย ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 รายร้อย ละ รายร้อย ละ รายร้อย ละ ใน เครือข่า ย 331, 319 77. 9 393,2 32 83. 7 326, 084 77. 8 นอก เครือข่า ย 93,7 19 22. 1 76,56 5 16. 3 92,7 35 22. 2 รวม 425, 038 10 0 469,7 97 10 0 418, 819 100

12 จำแนกตามประเภทสิทธิ์ ประเภทสิทธิ์ 2546( %) 2547 (% ) 2548 ( %) ข้าราชการ 27.928.732.3 ประกันสังคม 5.78.810.5 บัตรทองไม่มี ท. 14.315.614.8 บัตรทองมี ท. 26.526.424.2 แรงงานต่าง ด้าว 0.050.010.07 อื่นๆ 25.620.418.2 รวม 100

13 การค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิด ความแออัดของ OPD 1. จากคำร้องเรียนของผู้มา รับบริการ 2. จากการประชุมระดมสมอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

14 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดความแออัด 1. ผังการไหลของผู้ป่วย OPD สับสน 2. ความล่าช้าจากระบบบัตรนัด 3. ระยะเวลารอพบแพทย์ 4. ความซับซ้อนของระบบการให้บริการ 5. จำนวนห้องตรวจไม่เพียงพอ

15 เป้าหมายระยะสั้น 1. ปรับปรุงวิธีการจัดการบริการงานผู้ป่วยนอก - ระบบบัตร - การนัดหมาย - การไหลของงานฯ การดำเนินงาน

16 2. การบริหารจัดการระบบการตรวจ - GP ในเวลาราชการ 09.00 - 16.30 น. - GP นอกเวลาราชการ 07.30 - 09.30 น. - GP/specialist เวลา 16.30 – 20.00 น. 3. พัฒนาระบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย 4. พัฒนาระบบการส่งต่อ ทั้งภายใน และภายนอกเครือข่าย ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เป้าหมายระยะสั้น การดำเนินงาน

17 5. พัฒนาระบบบริการ PCU ในเครือข่าย - เจ้าหน้าที่ - แพทย์ 6 พัฒนาศักยภาพขององค์กรส่วนท้องถิ่น - โรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช - จัดตั้งสถานพยาบาล เพิ่ม เป้าหมายระยะสั้น การดำเนินงาน

18 7. จัดตั้งระบบศูนย์แพทย์ชุมชน - PCU พระพรหม 8. สนับสนุนศูนย์อนามัยที่ 11 และ ศูนย์วัณโรค ฯ ให้เปิด OPD GP เป้าหมายระยะสั้น การดำเนินงาน

19 เป้าหมายระยะยาว 1. โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย เรื้อรังกลุ่มโรค หลอดเลือดสมอง หลังจาก จำหน่าย โดยใช้ โทรศัพท์ ** ได้ขยายไปยังกลุ่ม ผู้ป่วยโรคอื่น ** 2. โครงการดูแลผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูง แบบครบวงจร การดำเนินงาน

20 เป้าหมายระยะยาว 3. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อย่างต่อเนื่องจาก โรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน (HPH) 4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน บริการฉับไว ไร้ความแออัด ผู้ป่วยนอก การดำเนินงาน

21


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช. เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google