งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดรหัสของ สันแฟ้ม. การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม เพื่อให้เข้าใจและจำได้ง่าย มี ข้อแนะนำ ให้กำหนดดังนี้ ขึ้นต้นด้วยชื่อฝ่าย / กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดรหัสของ สันแฟ้ม. การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม เพื่อให้เข้าใจและจำได้ง่าย มี ข้อแนะนำ ให้กำหนดดังนี้ ขึ้นต้นด้วยชื่อฝ่าย / กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดรหัสของ สันแฟ้ม

2 การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม เพื่อให้เข้าใจและจำได้ง่าย มี ข้อแนะนำ ให้กำหนดดังนี้ ขึ้นต้นด้วยชื่อฝ่าย / กลุ่ม - กิจกรรม / กิจกรรมย่อย ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหาร แทน ด้วย 01, กิจกรรม คืองานธุรการ แทนด้วย 1, กิจกรรมย่อย คือ การตรวจเช็ควันลา แทนด้วย 1 ก็จะได้รหัสสันแฟ้ม ดังนื้ 01 - 11

3 การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม หรือจะใช้ตัวอักษร เพียงอย่าง เดียวหรือจะผสมกับตัวเลขก็ได้ เช่น ตัวอย่าง ฝ่ายบริหาร แทนด้วย บห, กิจกรรม คืองานธุรการ แทน ด้วย 1, กิจกรรมย่อย คือ การ ตรวจเช็ควันลา แทนด้วย 1 ก็จะ ได้รหัสสันแฟ้ม ดังนื้ บห - 11 เป็นต้น

4 การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม

5 ทะเบียนคุมแฟ้มเอกสาร ชื่องาน ……….. ชื่อฝ่าย / กลุ่ม …….. กอง …….. ฐานข้อมูล ……………… ( ตู้ที่ ……)

6 ทะเบียนคุมตู้เก็บแฟ้ม เอกสาร ชื่องาน ……….. ชื่อฝ่าย / กลุ่ม …….. กอง …….. ฐานข้อมูล ………………

7 สารบัญ ชื่อแฟ้ม ( ชื่อกิจกรรมที่ดำเนินการ ) ฐานข้อมูลงาน ……… ฝ่าย / กลุ่ม ……….. กอง …….

8 การกำหนดสีของสันแฟ้ม เพื่อให้การค้นหาแฟ้มเอกสารได้ ง่ายและรวดเร็ว ให้กำหนดสีเป็น สัญลักษณ์ตามภารกิจ ดังนี้ ภารกิจหลัก - กำหนดสีของสัน แฟ้มเป็นสีเหลืองอ่อน ภารกิจรอง - กำหนดสีของสัน แฟ้มเป็นสีฟ้าอ่อน ภารกิจสนับสนุน - กำหนดสีของ สันแฟ้มเป็นสีชมพู

9 แฟ้มเชื่อมโยง

10 จบการนำเสนอ การกำหนดรหัสของ สันแฟ้ม


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดรหัสของ สันแฟ้ม. การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม การกำหนดรหัสของสันแฟ้ม เพื่อให้เข้าใจและจำได้ง่าย มี ข้อแนะนำ ให้กำหนดดังนี้ ขึ้นต้นด้วยชื่อฝ่าย / กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google