งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลจากพี่น้อง แรงงาน 1,387 คน อยุธยา 574 ตัวอย่าง อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ 697 ตัวอย่าง รังสิต 116 ตัวอย่าง ผลการสำรวจ คณะทำงาน ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลจากพี่น้อง แรงงาน 1,387 คน อยุธยา 574 ตัวอย่าง อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ 697 ตัวอย่าง รังสิต 116 ตัวอย่าง ผลการสำรวจ คณะทำงาน ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลจากพี่น้อง แรงงาน 1,387 คน อยุธยา 574 ตัวอย่าง อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ 697 ตัวอย่าง รังสิต 116 ตัวอย่าง ผลการสำรวจ คณะทำงาน ข้อมูล

2 ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล 1. สร้างแบบสอบถาม 2. ตรวจสอบความตรงความเที่ยงของแบบสอบถาม จากทีมนักวิชาการด้านแรงงาน 3. ลงพื้นที่ชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามแก่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือ 4. กระจายแบบสอบถามสู่แรงงานผู้ประสบอุทกภัย 5. ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามในพื้นที่ 6. ประมวลข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจาการประมวล นำเสนอข้อมูล

3 เพศ อายุ จำนวนบุตร ที่พักอาศัย สถานภาพสมรส สถานที่ทำงาน สหภาพแรงงานใน ที่ทำงาน การเป็นสมาชิก สหภาพ สภาพการจ้าง สภาพน้ำท่วม การหยุดงานช่วง น้ำท่วม ความเสียหาย ค่าจ้างที่ได้รับช่วง น้ำท่วม ค่าใช้จ่ายและ หนี้สิน ค่าจ้าง รายได้เสริม / ค่า ล่วงเวลา ความช่วยเหลือที่ ต้องการ ข้อมูลที่สำรวจ

4 ที่อยู่ของผู้ทำแบบสอบถาม อยุธยา อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ รังสิต

5 ≈ 127,072 คน * ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 57.76 x 220,000 100

6 อยุธยา อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ รังสิต สหภาพแรงงานในสถานประกอบการ และการเป็นสมาชิกของแรงงาน

7 อยุธยา อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ รังสิต สถานภาพการจ้างงาน

8 การหยุดงานช่วงน้ำท่วม อยุธยา อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ รังสิต

9 อยุธยา อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ รังสิต บริเวณที่ได้รับผลกระทบ

10 อยุธยา อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ รังสิต การได้รับค่าจ้างในช่วงน้ำท่วม

11 ความ เสียหาย

12


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลจากพี่น้อง แรงงาน 1,387 คน อยุธยา 574 ตัวอย่าง อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ 697 ตัวอย่าง รังสิต 116 ตัวอย่าง ผลการสำรวจ คณะทำงาน ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google