งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญ มิตรพณิชยการ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญ มิตรพณิชยการ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญ มิตรพณิชยการ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนัตตาภรณ์ โชติรุ่งโรจน์

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำของ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช

3 กรอบแนวคิดใน การวิจัย ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมผู้นำของ ผู้บริหาร สถานศึกษา ( House & Mitchell, 1974 ) - ผู้นำแบบชี้นำ - ผู้นำแบบ สนับสนุน - ผู้นำแบบให้ ความร่วมมือ - ผู้นำแบบเน้น ความสำเร็จ ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมผู้นำของ ผู้บริหาร สถานศึกษา ( House & Mitchell, 1974 ) - ผู้นำแบบชี้นำ - ผู้นำแบบ สนับสนุน - ผู้นำแบบให้ ความร่วมมือ - ผู้นำแบบเน้น ความสำเร็จ ตัวแปรตาม แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู ( McCelland’s Acquired- Need Theory, 1981 ) - ความ ต้องการ ความสำเร็จ - ความ ต้องการความ ผูกพัน - ความ ต้องการอำนาจ ตัวแปรตาม แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู ( McCelland’s Acquired- Need Theory, 1981 ) - ความ ต้องการ ความสำเร็จ - ความ ต้องการความ ผูกพัน - ความ ต้องการอำนาจ

4 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานของครูโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานของครูโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร ครูผู้สอนโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 338 คน (16 โรงเรียน ) 2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 181 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร ครูผู้สอนโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 338 คน (16 โรงเรียน ) 2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 181 คน สมมติฐานของ การวิจัย ขอบเขตของ การวิจัย

5 ประโยชน์ของ การวิจัย 1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมผู้นำ ในการบริหารงาน 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 3. เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนนำไปพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาและครูโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน 1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมผู้นำ ในการบริหารงาน 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 3. เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนนำไปพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาและครูโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน

6 พฤติกรรมผู้นำ S.D. ระดับ พฤติกรรม 1. ผู้นำแบบ ชี้นำ 3.660.6 7 มาก 2. ผู้นำแบบ สนับสนุน 3.351.3 6 ปานกลาง 3. ผู้นำแบบให้ ความร่วมมือ 3.410.8 0 ปานกลาง 4. ผู้นำแบบเน้น ความสำเร็จ 3.701.3 1 มาก เฉลี่ยรวม 3.660.6 7 มาก ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ภาพรวม และรายด้าน (n = 181)

7 แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู S.D. ระดับ แรงจูงใจ 1. ความต้องการ ความสำเร็จ 3.450.7 8 ปานกลาง 2. ความต้องการ ความผูกพัน 3.530.6 5 มาก 3. ความต้องการ อำนาจ 3.530.6 6 มาก เฉลี่ยรวม 3.610.6 5 มาก ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ภาพรวม และรายด้าน (n = 181)

8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (n = 181) มาต รวัด DLSLPLAOLLTNAcNAfNPNT DL- SL.41 6** - PL.52 5**.44 1* * - AOL.32 0**.23 3* *.36 9** - LT.76 9**.45 0* *.59 1**.46 3** - NAc.59 2**.37 8* *.62 9**.35 5**.67 2** - NAf.49 3**.35 9* *.62 5**.27 1**.59 8**.700 ** - NP.49 3**.35 7* *.62 2**.27 4**.59 3**.698 **.98 7** - NT.56 5**.36 2* *.63 7**.39 7**.64 1**.846 **.80 5**.82 9** - 3.6 6 3.3 5 3.4 1 3.7 0 3.6 8 3.45 3.5 3 3.6 1 S.D.0.6 7 1.3 6 0.8 0 1.3 1 0.6 4 0.780.6 5 0.6 6 0.6 5 ** P ≤.01

9 1. ระดับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร สถานศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมผู้นำ แบบชี้นำ และพฤติกรรมผู้นำแบบเน้น ความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรม ผู้นำแบบให้ความร่วมมือ และ พฤติกรรมผู้นำ แบบสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง สรุปผลการวิจัย 2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก พิจารณารายด้านพบว่าความต้องการ ความผูกพันและความต้องการอำนาจอยู่ใน ระดับมาก ส่วนความต้องการความสำเร็จ อยู่ ในระดับ ปานกลาง

10 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญ มิตรพณิชยการ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google