งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ด้วย e-Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ด้วย e-Learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ด้วย e-Learning Center of Excellent for Innovative Learning and Teaching in Anatomy and Physiology Phraboromrajchanok Institute (CEILTAP)

2 Free Powerpoint Templates Page 2 Supawadee Chaidachatorn 1,2, Napadon Leaudnakrob 1,3, Jitrudee Rodkantuk 1,4, Chutiporn Jaritngam 1,5, Yudthana Noonla-ong 1,6, Pisit Phuangnak 1,7, Kornwika Promjuang 1,8, Paradorn Yingyoud 1,9 and Pisit Poltana 1,10 1 Center of Excellent for Innovative Learning and Teaching in Anatomy and Physiology Phraboromrajchanok Institute (CEILTAP) 2 Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima 3 Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit 4 Boromarajonani College of Nursing, Nakhonsrithamarat 5 Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan 6 Boromarajonani College of Nursing, Chainat 7 Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit 8 Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj, Pitsanolok 9 Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi 10 Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi

3 Free Powerpoint Templates Page 3 ความเป็นมาและความสำคัญ Anatomy and Physiology เป็น รายวิชาพื้นฐาน ที่สำคัญอันจะนำไปสู่การเรียน วิชาชีพพยาบาล ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์สอน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ที่มี คุณวุฒิตรงตามสาขา

4 Free Powerpoint Templates Page 4 เกิดการรวมกลุ่มของอาจารย์ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก Center of Excellent for Innovative Learning and Teaching in Anatomy and Physiology Phraboromrajchanok Institute (CEILTAP)  สร้างนวัตกรรมการสอนโดย ผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก สถานที่ ทุกเวลา ตอบสนองการ เรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน อาจารย์ พัฒนาคุณภาพการสอน

5 Free Powerpoint Templates Page 5 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเฉพาะทาง สาขากายวิภาค ศาสตร์และสรีรวิทยา สถาบันพระบรมราชชนก Center of Excellence for Innovative Learning and Teaching in Anatomy & Physiology, Praboromarajchanok Institute (CEILTAP)

6 Free Powerpoint Templates Page 6

7 Free Powerpoint Templates Page 7

8 Free Powerpoint Templates Page 8

9 Free Powerpoint Templates Page 9

10 Free Powerpoint Templates Page 10 e-Learning

11 Free Powerpoint Templates Page 11 e-Learning

12 Free Powerpoint Templates Page 12 วัตถุประสงค์ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการเรียนการสอนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ด้วยระบบ e – Learning

13 Free Powerpoint Templates Page 13 วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สวรรค์ประชารักษ์ นนทบุรี นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา (5 สถาบัน ) จำนวน 719 คน ต่อการเรียนการสอน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ปีการศึกษา 2555 ด้วยระบบ e – Learning จำนวน 6 บท

14 Free Powerpoint Templates Page 14 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนการสอนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ เกรด เฉลี่ย ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียน การสอนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 ด้วยระบบ e – Learning จำนวน 65 ข้อ

15 Free Powerpoint Templates Page 15 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ o ด้านเนื้อหาวิชา o ด้านผู้สอน o ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน o ด้านปัจจัยส่งเสริมการสอน o ด้านสื่อการเรียนการสอน o ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)

16 Free Powerpoint Templates Page 16 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาแบบคอนบาร์ช (Cronbach’s alpha coeffcient) ได้ค่า ความเที่ยง (α) = 0.79 สถิติที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจก แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน

17 Free Powerpoint Templates Page 17 o มากที่สุด (4.21–5.00) o มาก (3.41–4.20) o ปานกลาง (2.61–3.40) o น้อย (1.81–2.60) o น้อยที่สุด (1.00–1.80) กำหนดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่

18 Free Powerpoint Templates Page 18 เพศหญิง ร้อยละ 81.8 เพศชาย ร้อยละ 18.2 เคยศึกษาระดับอุดมศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น ร้อยละ 6.1 ผลการวิจัย

19 Free Powerpoint Templates Page 19 ผลการวิจัย ความพึงพอใจMeanS.D.ระดับ ด้านเนื้อหาวิชา 4.36.44 มากที่สุด ด้านผู้สอน 4.19.46 มาก ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.02.61 มาก ด้านปัจจัยส่งเสริมการสอน 3.81.52 มาก ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.29.41 มากที่สุด ด้านการประเมินผลการเรียนการ สอน 4.18.52 มาก รวม 4.06.42 มาก

20 Free Powerpoint Templates Page 20 การเรียนผ่านระบบ e-Learning ทำให้ ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรม การเรียนการสอน แทนการนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนและ แบบฝึกหัดได้สะดวก และรวดเร็ว ทุกเวลา ทุกสถานที่ ข้อเสนอแนะจากการตอบคำถาม ปลายเปิด

21 Free Powerpoint Templates Page 21 ข้อเสนอแนะจากการตอบคำถาม ปลายเปิด ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ มี ความพึงพอใจ และสนุกสนานกับการเรียน อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบนี้ในรายวิชาอื่น ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียน ในระบบ e-Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ในการเรียนรู้ และผู้เรียนมีความ รับผิดชอบต่อตนเองสูง มีความตั้งใจ และมี ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

22 Free Powerpoint Templates Page 22 บทสรุป o ระบบ e-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพ o สนับสนุนการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง o สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงบทเรียนได้ ตลอดเวลา

23 Free Powerpoint Templates Page 23 ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงทั้งอุปกรณ์ และระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนในระบบ e-Learning เนื่องจากปัญหาที่พบในการวิจัย คือ เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ มีประสิทธิภาพ ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้การประมวลผล ค่อนข้างช้า เนื่องจากโปรแกรม Moodle ค่อนข้างใช้ทรัพยากรมาก ทำให้ ไม่สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามาใช้งานในเวลา เดียวกันจำนวนมากได้

24 Free Powerpoint Templates Page 24

25 Free Powerpoint Templates Page 25

26 Free Powerpoint Templates Page 26 Agreement on the Academic Exchange Program between The Association of Indonesian Nursing Education Center (AINEC) and Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD)

27 Free Powerpoint Templates Page 27

28 Free Powerpoint Templates Page 28 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ด้วย e-Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google