งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ด้วย e-Learning Center of Excellent for Innovative Learning and Teaching in Anatomy and Physiology Phraboromrajchanok Institute (CEILTAP)

2 Supawadee Chaidachatorn1,2, Napadon Leaudnakrob1,3, Jitrudee Rodkantuk1,4 , Chutiporn Jaritngam1,5, Yudthana Noonla-ong1,6, Pisit Phuangnak1,7, Kornwika Promjuang1,8, Paradorn Yingyoud1,9 and Pisit Poltana1,10 1Center of Excellent for Innovative Learning and Teaching in Anatomy and Physiology Phraboromrajchanok Institute (CEILTAP) 2Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima 3 Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit 4 Boromarajonani College of Nursing, Nakhonsrithamarat 5Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan 6 Boromarajonani College of Nursing, Chainat 7 Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit 8 Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj, Pitsanolok 9 Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi 10 Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi

3 ความเป็นมาและความสำคัญ
Anatomy and Physiology เป็นรายวิชาพื้นฐาน ที่สำคัญอันจะนำไปสู่การเรียนวิชาชีพพยาบาล ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์สอนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา

4 เกิดการรวมกลุ่มของอาจารย์ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สร้างนวัตกรรมการสอนโดยผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ พัฒนาคุณภาพการสอน Center of Excellent for Innovative Learning and Teaching in Anatomy and Physiology Phraboromrajchanok Institute (CEILTAP)

5 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเฉพาะทาง สาขากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สถาบันพระบรมราชชนก
Center of Excellence for Innovative Learning and Teaching in Anatomy & Physiology, Praboromarajchanok Institute (CEILTAP)

6

7

8

9

10 e-Learning This is the webpage of ……………………………… (อาจ focus ไปที่จุดเน้น 1-2 จุด)

11 e-Learning

12 วัตถุประสงค์ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ด้วยระบบ e – Learning

13 วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ สวรรค์ประชารักษ์ นนทบุรี นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา (5 สถาบัน) จำนวน 719 คน ต่อการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ปีการศึกษา 2555 ด้วยระบบ e – Learning จำนวน 6 บท

14 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 ด้วยระบบ e – Learning จำนวน 65 ข้อ

15 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)

16 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาแบบคอนบาร์ช (Cronbach’s alpha coeffcient) ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.79 สถิติที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

17 กำหนดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด (4.21–5.00) มาก (3.41–4.20) ปานกลาง (2.61–3.40) น้อย (1.81–2.60) น้อยที่สุด (1.00–1.80)

18 ผลการวิจัย เพศหญิง ร้อยละ 81.8 เพศชาย ร้อยละ 18.2
เคยศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ร้อยละ 6.1

19 ผลการวิจัย ความพึงพอใจ Mean S.D. ระดับ ด้านเนื้อหาวิชา 4.36 .44
มากที่สุด ด้านผู้สอน 4.19 .46 มาก ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.02 .61 ด้านปัจจัยส่งเสริมการสอน 3.81 .52 ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.29 .41 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 4.18 รวม 4.06 .42

20 ข้อเสนอแนะจากการตอบคำถามปลายเปิด
การเรียนผ่านระบบ e-Learning ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน แทนการนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนและแบบฝึกหัดได้สะดวก และรวดเร็ว ทุกเวลา ทุกสถานที่

21 ข้อเสนอแนะจากการตอบคำถามปลายเปิด
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ มีความพึงพอใจ และสนุกสนานกับการเรียน อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ในรายวิชาอื่น ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนในระบบ e-Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ และผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

22 บทสรุป ระบบ e-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา

23 ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงทั้งอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนในระบบ e-Learning เนื่องจากปัญหาที่พบในการวิจัย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ จึงทำให้การประมวลผลค่อนข้างช้า เนื่องจากโปรแกรม Moodle ค่อนข้างใช้ทรัพยากรมาก ทำให้ ไม่สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามาใช้งานในเวลาเดียวกันจำนวนมากได้

24

25

26 Agreement on the Academic Exchange Program between
The Association of Indonesian Nursing Education Center (AINEC) and Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD)

27

28 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google