งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ปรับปรุง พันธุ์ สัตว์ การ รับรอง พันธุ์สัตว์ e-Breeding ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) มีหน้าที่ ดำเนินงาน กำกับดูแล วิเคราะห์ แนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ปรับปรุง พันธุ์ สัตว์ การ รับรอง พันธุ์สัตว์ e-Breeding ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) มีหน้าที่ ดำเนินงาน กำกับดูแล วิเคราะห์ แนะนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ ปรับปรุง พันธุ์ สัตว์ การ รับรอง พันธุ์สัตว์ e-Breeding ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) มีหน้าที่ ดำเนินงาน กำกับดูแล วิเคราะห์ แนะนำ ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์เพื่อ การปรับปรุงพันธุ์ของประเทศ โดย การ - กำหนด กำกับ ดูแล การเลี้ยง และการทดสอบพันธุ์สัตว์ใน ฟาร์มราชการและเครือข่ายให้มี มาตรฐานและสอดคล้องกัน - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ประเมินคุณค่าทางพันธุกรรม ของปศุสัตว์ ร่วมกัน ทั้งภาครัฐ และเอกชน - พิจารณาออกใบรับรองพันธุ์ ประวัติปศุสัตว์ - ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางวิชาการ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการคัดเลือกและ ปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ให้มี ประสิทธิภาพ

3 กระบวนการ บันทึก / ตรวจสอบ พันธุ์ประวัติ สัตว์ วิเคราะห์ / ประเมิน พันธุกรรม สัตว์ เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ ปัจจัยนำเข้า เครือข่าย เกษตรกร ปรับปรุงพันธุ์ สัตว์ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาพันธุ์ รายชนิดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุ์สัตว์ ข้อมูลประวัติสัตว์ สมรรภาพการ ผลิต สมรรภาพการ สืบพันธุ์ ผลผลิต รับรอง พันธุ์ คุณค่าผสม พันธุ์ ดัชนีคัดเลือก พันธุ์ การรับรู้ ข้อมูล ข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งข้อมูล

4 จัดหา ระบบงาน e- Breeding Data Migratio n Data Input s Data Analy sis เผยแพ ร่ Online

5

6

7 ประเภทเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

8 เงื่อนไขการมีแม่พันธุ์สำหรับเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ที่ ชนิด สัตว์ ประเภทเครือข่าย หมายเหตุ ใช้ประโยชน์ พันธุกรรมและ เทคโนโลยี ปรับปรุงพันธุ์ และ ขยายพันธุ์ อนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ พื้นเมือง 1 โคเนื้อ 3 ตัวขึ้นไป 5 ตัวขึ้นไปไม่กำหนด ในแต่ละชนิด สัตว์เกษตรกร สมัครเข้าเป็น เครือข่ายได้ เพียงประเภท เดียวเท่านั้น 2 โคนมไม่กำหนด 3 กระบือ 3 ตัวขึ้นไป 5 ตัวขึ้นไปไม่กำหนด 4 แพะไม่กำหนด 30 ตัวขึ้นไปไม่กำหนด 5 แกะไม่กำหนด 30 ตัวขึ้นไปไม่กำหนด 6 สุกร 10 ตัวขึ้นไป 25 ตัวขึ้นไปไม่กำหนด 7 สัตว์ปีก 50 ตัวขึ้นไป 100 ตัวขึ้นไป ไม่กำหนด

9 ระดับ A เครือข่ายระดับก้าวหน้า ได้คะแนน การประเมินจากตัวชี้วัด ร้อยละ 80-100 ระดับ B เครือข่ายระดับปานกลาง ได้คะแนน การประเมินจากตัวชี้วัด ร้อยละ 60-79.9 ระดับ C เครือข่ายระดับปรับปรุง ได้คะแนน การประเมินจากตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. เป็นเกณฑ์สนับสนุนสัตว์พันธุ์ดี 3. ใช้คัดเลือก Smart Farmer หรือเกษตรกรดีเด่น 1. รับรองพันธุ์และรับรองสายเลือด ( พันธุ์ประวัติ ) วัตถุประสงค์

10  ปี 2557 ได้แก่ ฟาร์มโคนมสถานีปากช่อง ฟาร์มโคเนื้อศูนย์ลำพญากลาง ฟาร์มสุกรศูนย์ สุรินทร์ ฟาร์มสัตว์ปีกศูนย์สุรินทร์ ฟาร์มสุกร สถานีบุรีรัมย์ ฟาร์มสุกรศูนย์ท่าพระ ฟาร์มสัตว์ ปีกสถานีอุบลราชธานี ฟาร์มสัตว์ปีกสถานี พิษณุโลก ฟาร์มสุกรศูนย์หนองกวาง ฟาร์ม สัตว์ปีกสถานีกระบี่ ฟาร์มโคเนื้อสถานีกระบี่ ฟาร์มแพะสถานีกระบี่ ฟาร์มสัตว์ปีกศูนย์ฯสุ ราษฎร์ธานี ฟาร์มโคนมสถานีสระแก้ว ฟาร์มโค เนื้อสถานีพิษณุโลก ฟาร์มสุกรสถานีสระแก้ว ฟาร์มไก่พันธุ์ศูนย์ฯตาก ฟาร์มโคเนื้อสถานี ชัยภูมิ ฟาร์มเป็ดพันธุ์สถานีนครพนม ฟาร์มไก่ พันธุ์เลย

11  อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ของกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกลั่นกรองการ จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน ทั้ง 2 กองทุน

12 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดงาน ที่ระลึกวัน ก่อตั้ง 12 มิถุนายน 2470 สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระเป็นแห่งแรก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดงาน ที่ระลึกวัน ก่อตั้ง 12 มิถุนายน 2470 สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระเป็นแห่งแรก

13

14


ดาวน์โหลด ppt การ ปรับปรุง พันธุ์ สัตว์ การ รับรอง พันธุ์สัตว์ e-Breeding ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) มีหน้าที่ ดำเนินงาน กำกับดูแล วิเคราะห์ แนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google