งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) กระบี่ _ 190258

2 หน่วยงา น งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ก่อหนี้ ผูกพัน (PO) เบิกจ่าย ไม่รวม PO ร้อยละ เบิกจ่าย สสจ. กระบี่ 6,924,000-3,523,55650.89 รพ. กระบี่ 4,864,974-4,219,45686.73 ภาพรวม 11,788,974-7,743,01265.68 สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงาน ณ 13 ก. พ.58

3 ระเบียบวาระที่ 1 สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ( Non UC ) ณ 13 ก. พ.58 หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เบิกจ่ายไม่ รวม PO ร้อยละ เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ 18,750,0004,170,00000 สสจ. กระบี่ 4,170,000 00 รพ. กระบี่ 14,580,000000 สิ่งก่อสร้าง 40,717,00013,472,90000 สสจ. กระบี่ 27,357,00013,472,90000 รพ. กระบี่ 13,360,000000 ภาพรวม 59,467,00017,642,90000

4 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม - ไม่มี สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน (DPL) ณ 13 ก. พ.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เบิกจ่ายไม่ รวม PO ร้อยละ เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ สสจ. กระบี่ 2,770,000000 รพ. กระบี่ 4,130,000000 สิ่งก่อสร้าง สสจ. กระบี่ 10,263,400000 รพ. กระบี่ 0000 ภาพรวม 17,163,400000

5


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี 58 และ งบ DPL) สรุปความก้าวหน้าผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินงาน งบลงทุนปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google