งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะราคา ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ โดย... สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะราคา ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ โดย... สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะราคา ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ โดย... สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัด สุราษฎร์ธานี รวม 16 โรง กำลังการผลิตรวม 3,281,950 คัน ( ผลปาล์มสด ) ( ปริมาณผลผลิตรวมปี 2550 = 1,559,191 ตัน โรงงานขาดวัตถุดิบ ( ที่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิต ) = 1,722,759 ตัน

3 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จ. ชุมพร, จ. สุราษฎร์ธานี, จ. กระบี่ (1) จังหวัด (2) จำน วน โรงง าน (3) กำลังการ ผลิตรวม ( ตัน ) (4) ปริมาณ ผลผลิต รวม * ( ตัน ) (5) ส่วนขาดของ กำลังการผลิต ทั้งหมด ( ตัน ) [(3) – (4)] (6) ส่วนขาดของ กำลังการผลิต ทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ ชุมพร 151,916,72 2 1,214,350 ** 702,37236.64 702,372 x 100 สุ ราษฎร์ ธานี 163,281,95 0 1,559,1911,722,75952.49 1,722,759 x 100 กระบี่ 173,821,68 8 2,159,223 ** 1,662,46543.50 1,662,465 x 100 ** ข้อมูลปี 2549 1,916,722 3,281, 950 3,8216 88 ( ( ( ) ) ) * ปริมาณผลผลิตผลปาล์ม สดของจังหวัด

4 ราคาเฉลี่ยปาล์มทะลาย มาตรฐาน ปี 2550 ราคาเฉลี่ยปาล์มทะลาย มาตรฐาน ปี 2550 จังหวัด มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ย ชุมพร 3. 28 3. 38 3.2 4 3.2 8 3.8 0 4.6 4 4.2 9 4.3 7 4.2 5 4.7 2 4.8 5 5.5 44.31 สุราษฎร์ ธานี 3. 18 3. 25 3.1 8 3.5 2 4.2 5 4.6 5 4.3 5 4.2 0 4.4 0 4.7 5 5.0 5 5.6 04.20 กระบี่ 3. 17 3. 12 3.1 4 3.6 3 4.3 9 4.6 5 4.4 6 4.2 1 4.3 6 4.6 7 4.9 5 5.4 94.19

5 จังหวัดราคาเฉลี่ย ( บาท / กก.) ชุมพร 6.08 สุราษฎร์ธานี 5.98 กระบี่ 5.99 ราคาเฉลี่ยปาล์มทะลาย มาตรฐาน เดือนมกราคม 2551 ราคาเฉลี่ยปาล์มทะลาย มาตรฐาน เดือนมกราคม 2551

6 ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบเกรด A ปี 2550 จังหวัดมค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ ย ชุมพร 18. 50 19. 00 21. 40 24. 50 24. 64 25. 00 23. 80 26. 00 28. 50 30. 00 23. 40 สุราษฎร์ ธานี 18. 50 18. 75 20. 87 24. 00 26. 00 25. 00 24. 62 24. 25 26. 25 27. 87 29. 88 23. 71 กระบี่ 18. 81 18. 97 19. 23 21. 90 25. 02 26. 40 25. 70 24. 72 24. 63 27. 30 29. 57 30. 95 24. 43

7 จังหวัดราคาเฉลี่ย ( บาท / กก.) ชุมพร 34.00 สุราษฎร์ธานี 34.13 กระบี่ 35.53 ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มเกรด A เดือนมกราคม 2551

8 เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่โรงงานสกัดได้ ปี 2550 จ. ชุมพร = 17.00% ( ผลปาล์มสด 5.88 กก. น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.) จ. สุราษฎร์ธานี = 16.74 % ( ผลปาล์มสด 5.97 กก. น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.) จ. กระบี่ = 17.08 %( ผลปาล์มสด 5.85 กก. น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.)

9 วิธีการคำนวณราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน 1. หาต้นทุนที่โรงงานนำมาคำนวณราคาน้ำมันปาล์ม = ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ ขายได้ หัก ค่าขนส่ง และ ค่าบริการจัดการ 2. คำนวณว่าผลปาล์มแต่ละคุณภาพจะต้องใช้ปาล์มทะลาย จำนวน กี่กก. จึงจะสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้ 1 กก. เช่น ผลปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 13 % จะต้องใช้ ผลปาล์มสด คือ 100/13 = 7.69 กก. ผลปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 15 % จะต้องใช้ ผลปาล์มสด คือ 100/15 = 6.67 กก. ผลปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17 % จะต้องใช้ ผลปาล์มสด คือ 100/17 = 5.88 กก. 3. คำนวณว่าจะซื้อผลปาล์มสดได้ กก. ละกี่บาท โดยนำค่า ของข้อ หารด้วยค่าของข้อ 12

10 ตัวอย่าง การรับซื้อผลปาล์มของ ( โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง ) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 1. หาต้นทุนที่จะนำมาคำนวณราคา 1.1 ราคาน้ำมันดิบ ณ กทม. วันที่ 14 ก. พ. 51 กก. ละ 35.00 บาท 1.2 หักค่าขนส่งจากจังหวัดถึง กทม./ แหล่ง จำหน่าย กก. ละ 0.90 บาท 1.3 เป็นต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบ กก. ละ 34.10 บาท 1.4 หักค่าบริหารจัดการ กก. ละ 1.25 บาท 1.5 เป็นต้นทุนที่จะนำมาคำนวณรับซื้อผลปาล์ม กก. ละ 32.85 บาท

11 2. นำค่าที่ได้จากข้อ 1.5 (32.85) มาคำนวณว่าจะ รับซื้อผลปาล์มได้ กก. ละ กี่บาท เช่น ถ้าเป็นปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17 % ( จะต้องใช้ผลปาล์มสด 5.88 กก. น้ำมันปาล์มดิบ 1 กก.) ดังนั้น ผลปาล์ม 5.88 กก. สกัดน้ำมันดิบได้ 1 กก. ขายได้ 32.85 บาท ถ้า ผลปาล์มสด 1 กก. จะซื้อได้ กก. ละ = 32.85 / 5.88 เพราะฉะนั้นโรงงานจะรับซื้อผลปาล์มสดได้ กก. ละ 5.58 บาท

12 เข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ 1. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/module.aspx?pv=84 2. เว็บไซต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (www.suratthani.go.th) เลือก กระทรวง พาณิชย์ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ภาวะราคา ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ โดย... สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google