งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้. วัฒนธรรมและค่านิยม องค์กร เป็นแบบแผนหรือสิ่งที่กำหนดรูปแบบ การประพฤติปฏิบัติ ของสมาชิกในองค์กร อันเป็นผลมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้. วัฒนธรรมและค่านิยม องค์กร เป็นแบบแผนหรือสิ่งที่กำหนดรูปแบบ การประพฤติปฏิบัติ ของสมาชิกในองค์กร อันเป็นผลมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้

2 วัฒนธรรมและค่านิยม องค์กร เป็นแบบแผนหรือสิ่งที่กำหนดรูปแบบ การประพฤติปฏิบัติ ของสมาชิกในองค์กร อันเป็นผลมา จาก ความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิด ความรู้สึก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ บุคคลในองค์กร เป็นสิ่งที่สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกัน มาของสมาชิกองค์กร

3 วัฒนธรรมและค่านิยม องค์กรที่ดี - เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานขององค์กร - ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ขององค์กร ทราบ วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ช่วยกำหนดบทบาทขององค์กร ให้ แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ - ช่วยเสริมสร้างความผูกพันในหมู่สมาชิก กระตุ้นให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิด ความผูกพันในองค์กร - ช่วยในการแก้ไขปัญหา การปรับตัว เพื่อ ความอยู่รอดขององค์กร

4 1. ทำงานเป็นทีม เป็นการสร้าง ค่านิยม ให้ ผู้ปฏิบัติงาน รู้จัก รักสามัคคี รู้จัก ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน สามารถ แบ่งปันและ ถ่ายทอดความรู้ให้ กันและกันอย่าง เต็มใจและบริสุทธิ์ ใจ

5 2. อุทิศเวลาให้กับองค์กร อย่างเต็มที่ ปลูกจิตสำนึกให้ ผู้ปฏิบัติงาน มีความรักใน องค์กร มีความ รับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด

6 3. ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจจริงในการ ปฏิบัติงาน ไม่ เห็นแก่พวกพ้อง และผลประโยชน์ ส่วนตัว

7 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมี มุมมองในเชิงบวก สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้บริหาร เพื่อน ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักมองคนในแง่ดีให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพผู้อาวุโส ( รู้จัก พี่รู้จักน้อง ) สร้างบรรยากาศที่ดีในการ ทำงาน สามารถปรับตัวและเป็นที่ ยอมรับของสังคมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตาม เป้าหมายที่กำหนด

8 5. รู้จักพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ สามารถนำมาปรับใช้ กับการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ สามารถ เป็น การเพิ่มทักษะและ สร้างคุณค่าให้กับ ตนเอง เพื่อ ความก้าวหน้าในสาย งานอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้. วัฒนธรรมและค่านิยม องค์กร เป็นแบบแผนหรือสิ่งที่กำหนดรูปแบบ การประพฤติปฏิบัติ ของสมาชิกในองค์กร อันเป็นผลมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google