งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้เสริมแรงทางบวก นางอภิรดี จำรูญวัฒน์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้เสริมแรงทางบวก นางอภิรดี จำรูญวัฒน์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้เสริมแรงทางบวก นางอภิรดี จำรูญวัฒน์ 1

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา รายวิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความ เข้าใจเรื่องพฤติกรรม มีเจตคติที่ดี มีกิจนิสัยที่ดี มีจริยธรรม ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ รายวิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความ เข้าใจเรื่องพฤติกรรม มีเจตคติที่ดี มีกิจนิสัยที่ดี มีจริยธรรม ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ สภาพปัญหา นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่ส่ง มอบงานตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ได้ สภาพปัญหา นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่ส่ง มอบงานตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ได้ กำหนดประเด็นในการวิจัยเพื่อหาแนวทางใน การแก้ไขปัญหากับผู้เรียน ส่งผลต่อ พฤติกรรม นักศึกษา สำหรับวิชา อื่นๆ 2

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม ความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมาย โดยการใช้เสริมแรง ทางบวก 3

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย สำหรับผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน การส่งงานมากขึ้น มีระเบียบวินัย และเข้าใจบทเรียนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน และยังเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางเรียนให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและสนใจ การเรียนมากขึ้น สำหรับผู้สอน เพื่อให้สามารถนำวิธีการดังกล่าวมาเป็น แนวทางในการปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สำหรับวิทยาลัย เพื่อให้วิทยาลัยได้นักศึกษาที่มีความระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาที่ดีขึ้น 4

5 นวัตกรรมที่ใช้ในการ แก้ปัญหา การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การเสริมแรงที่มีผลทำให้พฤติกรรมที่ได้รับการ เสริมแรงนั้นมีความถี่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การให้รางวัลเป็นการ ให้ต่อพฤติกรรมที่บุคคลทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวาระและ โอกาสที่สำคัญ โดยไม่จำเป็นว่าต้องทำให้พฤติกรรมนั้นมี ความถี่เพิ่มขึ้น เป็นทฤษฎีที่อยู่บนพื้นฐาน ทางพฤติกรรมแห่งการจูงใจ ใช้หลักการวางเงื่อนไขแบบ การกระทำ และเห็นว่า พฤติกรรมจะชักจูงโดยผล กรรม ซึ่งผลกรรมเป็นสิ่งที่ ได้รับหลังจากที่แสดง พฤติกรรมออกมา และจะมี ส่วนช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ กระทำหรือแสดงพฤติกรรม นั้นอีก เรียกง่ายๆ ว่าตัว เสริมแรง ทฤษฎีการ เสริมแรง (Reinforcem ent Theory) “Skinner” ทฤษฎีการ เสริมแรง (Reinforcem ent Theory) “Skinner” 5

6 สมมติฐานการวิจัย จำนวนของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม ความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมายสูงกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 6

7 วิธีดำเนินการวิจัย 1. สร้างแบบบันทึกพฤติกรรม 2. กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และจำนวนครั้งการ ส่งงานในรายวิชาฯ การกำหนดเงื่อนไขพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมาย ดังนี้ คือ 2.1 ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ รายละเอียดของการพฤติกรรม ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายใน รายวิชาฯ ของผู้เรียนโดยการใช้เสริมแรงทางบวก ด้วยคะแนนพิเศษ 2.2 เมื่อผู้วิจัยอธิบายเกณฑ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะ ดำเนินการสอนเนื้อหาต่างๆ และให้ผู้เรียนทำใบ งานและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน พร้อมทั้งกำหนดเวลาในการส่ง งานและให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติงาน 3. การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ การวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการในชั่วโมงเรียนวิชา จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ ของผู้เรียน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอนทั้งสิ้น 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 24 คาบ 4. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 1. สร้างแบบบันทึกพฤติกรรม 2. กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และจำนวนครั้งการ ส่งงานในรายวิชาฯ การกำหนดเงื่อนไขพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมาย ดังนี้ คือ 2.1 ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ รายละเอียดของการพฤติกรรม ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายใน รายวิชาฯ ของผู้เรียนโดยการใช้เสริมแรงทางบวก ด้วยคะแนนพิเศษ 2.2 เมื่อผู้วิจัยอธิบายเกณฑ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะ ดำเนินการสอนเนื้อหาต่างๆ และให้ผู้เรียนทำใบ งานและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน พร้อมทั้งกำหนดเวลาในการส่ง งานและให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติงาน 3. การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ การวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการในชั่วโมงเรียนวิชา จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ ของผู้เรียน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอนทั้งสิ้น 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 24 คาบ 4. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 7

8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จำนวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลที่ใช้ (Data) เครื่องมือเก็บข้อมูล (Tool) การบันทึกพฤติกรรม จำนวน 12 สัปดาห์ พฤติกรรมความ รับผิดชอบการส่งงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย แบบสังเกตและบันทึก พฤติกรรมของผู้เรียน แบบบันทึกการให้คะแนน พิเศษของผู้เรียน แบบบันทึกการส่งงาน ของผู้เรียน 8

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ สัปดาห์ 9

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ( ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จำนวน 37 คน โดยการให้คะแนนพิเศษกับ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมายจากผู้สอนจนสำเร็จ และส่งงาน ได้ครบตรงตามเวลาที่กำหนด พบว่า ผู้เรียนมี พฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมายสูงกว่าร้อยละ 70 แสดงว่าการการ เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายโดยการใช้เสริมแรงทางบวก ( คะแนนพิเศษ ) สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของ ผู้เรียนได้จริง 10

11 ขอบคุณค่ะ 11


ดาวน์โหลด ppt เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้เสริมแรงทางบวก นางอภิรดี จำรูญวัฒน์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google