งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิคยานยนต์ ห้อง ชย.4101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวกนกพร อินต๊ะลอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555

2 ปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความสนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อการเรียนให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน Html ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อนและหลังเรียน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 ตารางประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง ชย 4101
ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ห้อง ชย 4101 แบบฝึกหัดก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 20 16.00 80.00 17.20 86.00 (80.00/86.00) การทดสอบ จำนวนนักศึกษา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรียน 15 20 16.00 1.41 หลังเรียน 17.20 1.08

4 ประเด็นความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักศึกษาห้อง ชย.4101 ประเด็นความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 1.บทเรียนช่วยกระตุ้นให้มีความสนใจและตั้งใจในการเรียน 12 80.00 2.ได้ประเมินตนเองและทรายระดับความสามารถของตนเอง 10 66.67 3.เกิดความสนุกสนานในการเรียน 4 26.67 4.ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจบทเรียนมากกว่าการอ่านจากหนังสือ 11 73.33 5.เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาด้วยตนเอง 6.ได้ทบทวนบทเรียน 7 46.67 7.การทดสอบก่อนเรียนช่วยให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการเรียน 6 40.00

5 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน HTML สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือมีค่าเท่ากับ /86.00 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีค่าสูงว่าก่อนเรียน ร้อยละ 3.นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับพอใจมาก

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1 ) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน 2 ) สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ 3) นักศึกษามีความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google