งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขางานเทคนิคยานยนต์ ห้อง ชย.4101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวกนกพร อินต๊ะลอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555

2 ปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อเป็น แนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. พัฒนาทักษะและชักจูงความสนใจของ นักศึกษาให้สนใจต่อการเรียนให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง โครงสร้าง พื้นฐาน Html ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อนและ หลังเรียน 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 » ตารางประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง ชย 4101 » ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ห้อง ชย 4101

4  ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของ นักศึกษาห้อง ชย.4101

5 » สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน HTML สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือมี ค่าเท่ากับ 80.00/86.00 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลัง เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีค่าสูงว่าก่อนเรียน ร้อยละ 86.67 3. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้แบบประเมิน วัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับพอใจมาก

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1 ) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการ สอน 2 ) สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ 3) นักศึกษามีความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน html ประกอบวิชา กิจกรรมวิชาการ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google