งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา การโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่ ข้อความที่มีลักษณะ ชักจูง เชิญชวน หรือ โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับและ เชื่อถือเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา การโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่ ข้อความที่มีลักษณะ ชักจูง เชิญชวน หรือ โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับและ เชื่อถือเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา การโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่ ข้อความที่มีลักษณะ ชักจูง เชิญชวน หรือ โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับและ เชื่อถือเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ

2 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา วัตถุประสงค์ของการโฆษณา ๑. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการ ๒. เพื่อแนะนำคุณลักษณะพิเศษของ สินค้าและบริการ ๓. เพื่อการแข่งขัน ๔. เพื่อขยายตลาด ๕. เพื่อรักษาตลาด ๖. เพื่อส่งเสริมการขาย/เพิ่มยอดขาย

3 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา องค์ประกอบของการโฆษณา ๑. ส่วนพาดหัว ๒. ส่วนขยายพาดหัว ๓. ส่วนเนื้อหา ๔. ส่วนท้าย

4 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา หลักการเขียนข้อความโฆษณา ๑. ยึดหลักจิตวิทยา ๒. ใช้ภาษาเหมาะสม ๔. ให้เหตุผลประกอบ ๕. ต้องชอบด้วยกฎหมาย ๖. หลากหลายกลยุทธ์ ๓. ผู้ชมพึงพอใจ

5 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา หลักการเขียนข้อความโฆษณา ๗. มีจุดประสงค์ชัดเจน ๘. ไม่เบี่ยงเบนประเด็น ๑๐. เจาะเป้าหมายสำเร็จ ๙. เน้นความเป็นธรรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา การโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่ ข้อความที่มีลักษณะ ชักจูง เชิญชวน หรือ โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับและ เชื่อถือเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google