งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการพูดแบบชักจูง และเป็นการอภิปรายที่จะต้องมีการ โต้แย้งกันด้วยเหตุผล เพื่อตัดสินว่าจะยอมรับญัตตินั้น หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการพูดแบบชักจูง และเป็นการอภิปรายที่จะต้องมีการ โต้แย้งกันด้วยเหตุผล เพื่อตัดสินว่าจะยอมรับญัตตินั้น หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นการพูดแบบชักจูง และเป็นการอภิปรายที่จะต้องมีการ โต้แย้งกันด้วยเหตุผล เพื่อตัดสินว่าจะยอมรับญัตตินั้น หรือไม่

2 หลักการของการโต้วาที เป็นการพูดที่มีฝ่ายเสนอความคิดเห็นฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่าย หนึ่งกล่าวค้านความคิดเห็น ทั้งสองฝ่ายจะใช้วาทศิลปะ กล่าวค้านความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีระเบียบ โดย ใช้เหตุผลข้อเท็จจริงและหลักวิชา ให้เห็นว่าความคิดเห็น ของตนนั้นถูกต้อง ทั้งสองฝ่ายจะกล่าวค้านเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ และ ในการเสนอข้อคิดเห็นของตนนั้น ต้องเสนอให้ตรงตาม ประเด็นญัตติ

3 ส่วนประกอบของการ โต้วาที

4 ญัตติ คือ การเสนอความเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องเดียวกัน ควรเป็น ญัตติที่มีความหมาย มีประโยชน์ และเป็นข้อเสนอที่ฝ่าย ค้านสามารถจะค้านได้ด้วยเหตุผล ควรเป็นญัตติที่ให้ความรู้และเพิ่มพูนปัญญาแก่ผู้ฟัง ควรเป็นเรื่องที่สังคมส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ( ทันเหตุการณ์ ) ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายหรือคุณค่า หรือเกี่ยวกับ หลักวิชาต่างๆ ควรเป็นเรื่องข้อเท็จจริงและไม่เป็นภัยต่อสังคม หลีกเลี่ยงประเด็นการเมือง ความเชื่อ และศาสนา

5 ผู้โต้วาที ผู้ดำเนินการโต้วาที จะเป็นผู้ทำหน้าที่กล่าวนำ และพูด แนะนำผู้โต้ทั้งสองฝ่ายว่าเป็นใคร และชี้แจงญัตติที่จะโต้กัน หัวหน้าฝ่ายเสนอ จะต้องเป็นผู้พูดก่อน เพราะถือว่าเป็นผู้ ออกความเห็นจะต้องเป็นผู้เสนอญัตติ หัวหน้าฝ่ายค้าน จะต้องพูดต่อจากหัวหน้าฝ่ายเสนอ การพูด นั้นจะเป็นการโต้แย้งโดยใช้ระยะเวลานานเท่ากันกับหัวหน้า ฝ่ายเสนอ ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน

6 หน้าที่ของผู้โต้วาที จะต้องเตรียมหาความรู้ ข้อเท็จจริงไว้ให้พร้อม เพราะผู้ โต้วาทีจะต้องเป็นผู้ทรงความรู้ และความรู้ในญัตติดี จะต้องรู้จักพูดโน้มน้าวใจผู้ฟังคล้อยตาม คือ มีศิลปะในการ พูด และจะต้องมีเป็นผู้มีเหตุผล จะต้องรู้ และมีมารยาทในการพูด ไม่พูดเสียดสี กระทบกระทั่งผู้อื่น หรือเอาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นขึ้นมาพูด จะต้องรู้จักรับผิดชอบในวัฒนธรรม และภาษาไทย หลีกเลี่ยงการใช้คำพูด และภาษาที่ไม่สุภาพในการโต้วาที ควรคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ฟัง ไม่ควรพูดเล่นคารมมาก เกินไป ควรพูดให้มีสาระเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟัง


ดาวน์โหลด ppt เป็นการพูดแบบชักจูง และเป็นการอภิปรายที่จะต้องมีการ โต้แย้งกันด้วยเหตุผล เพื่อตัดสินว่าจะยอมรับญัตตินั้น หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google