งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารใน ครอบครัวกับพฤติกรรม ก้าวร้าว ของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์ณฐก มล พินิจศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารใน ครอบครัวกับพฤติกรรม ก้าวร้าว ของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์ณฐก มล พินิจศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารใน ครอบครัวกับพฤติกรรม ก้าวร้าว ของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์ณฐก มล พินิจศักดิ์ ผู้วิจัย อาจารย์ณฐก มล พินิจศักดิ์

2 ปัญหาปัญหา นักเรี ยน การสื่อสารของ นักเรียนใน ครอบครัว การสื่อสารของ นักเรียนใน ครอบครัว นักเรียนมีความ ก้าวร้าว นักเรียนมีความ ก้าวร้าว

3 - เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การสื่อสารในครอบครัวกับ พฤติกรรมก้าวร้าว - เพื่อศึกษาการสื่อสารภายใน ครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ และ นักเรียน - เพื่อศึกษาการสื่อสารภายใน ครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ และ นักเรียน - เพื่อเปรียบเทียบระดับการสื่อสาร ภายในครอบครัวระหว่างพ่อและแม่ วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรต้น การสื่อสารใน ครอบครัว ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม - พฤติกรรมก้าวร้าว กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

5 ประชากร นักเรียนปวช. 1 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนปวช. 1 จำนวน 205 คน ขอบเขตการวิจัย

6 - การสื่อสาร - ทฤษฎีการ ติดต่อสื่อสาร - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีการดำเนินการวิจัย - สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ - นำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง - นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง - วิเคราะห์ข้อมูล

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพฤติกรรม ก้าวร้าว พบว่าการสื่อสารภายในครอบครัว มี ความสัมพันธ์เชิงลบเพียงเล็กน้อยกับพฤติกรรม ก้าวร้าวทางกาย และพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและพฤติกรรม ก้าวร้าวทางกายมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ ปานกลางกับพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 พบว่า ลักษณะการสื่อสารภายในครอบครัว ระหว่างพ่อกับแม่ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยแม่มีลักษณะการสื่อสาร ทางบวกมากกว่าพ่อ

9 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการสื่อสารระหว่าง พ่อกับแม่ พบว่า ลักษณะการสื่อสารภายใน ครอบครัวระหว่างพ่อกับแม่ของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยแม่มีลักษณะการสื่อสารทางบวก มากกว่าพ่อ

10 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 1. การสื่อสารภายในครอบครัว มี ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าว ทางกายและพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่า ถ้าการ สื่อสารภายในครอบครัวสูง พฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการทางกายและทางวาจาต่ำและ พฤติกรรมก้าวร้าวทางกายมีความสัมพันธ์เชิง บวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 หมายความว่า หากนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการมีพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายสูงจะ มีพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาสูงไปด้วย

11 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย - การสื่อสารกับพ่อแม่ของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ พบว่า โดยรวมได้รับการสื่อสารใน ครอบครัวทางบวก อยู่ในระดับมาก (x =3.50) - ลักษณะการสื่อสารในครอบครัวระหว่างพ่อ กับแม่ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเมือง ชลพณิชยการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยแม่มีลักษณะการ สื่อสารทางบวกมากกว่าพ่อ

12 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับครู - อาจารย์ รวมถึง ผู้บริหารวิทยาลัยฯ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง นักเรียน ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการ สื่อสารในครอบครัวกับพฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียน และนำไปเป็นแนวทางในการ ให้คำปรึกษา แนะแนว แก้ไขปัญหาและลด พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนได้

13 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารใน ครอบครัวกับพฤติกรรม ก้าวร้าว ของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์ณฐก มล พินิจศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google