งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ความหมายของ ข่าว ข่าว คือ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก รวมถึง ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ความหมายของ ข่าว ข่าว คือ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก รวมถึง ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ความหมายของ ข่าว ข่าว คือ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก รวมถึง ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ๆ ด้วย การรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

2 องค์ประกอบของข่าว 2. ความใกล้ชิด 3. ผลกระทบ 4. ความน่าสนใจ 1. ความสดใหม่ ทันสมัย 5. ความเด่น 6. ความขัดแย้ง 7. ความมีเงื่อนงำ 9. ภัยพิบัติ / ความก้าวหน้า 8. ความผิดปกติ 10. เรื่องเกี่ยวกับเพศ

3 คุณลักษณะที่ดีของ ข่าว 2. มีความทัดเทียมกัน 3. เที่ยงตรงและยุติธรรม 4. กระทัดรัดและชัดเจน 1. มีความถูกต้อง

4 คุณสมบัติของผู้สื่อข่าว หรือ นักข่าว 2. เป็นคนช่างสังเกต 3. เป็นคนช่างสงสัย 4. รู้จักข้อเท็จจริงที่มี คุณค่าทางข่าว 1. เป็นคนอยากรู้อยากเห็น 5. เป็นคนที่มีความสามารถ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ 6. มีความอดทน 7. มีความสามารถ ในการสื่อสาร 9. มีความรอบรู้ 8. แก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี

5 แหล่งข่าว หรือ ที่มา ของข่าว 1. แหล่งข่าวประจำ 2. แหล่งข่าวพิเศษ 3. แหล่งข่าวจากองค์การข่าว 4. แหล่งข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

6 หลักการเขียนข่าว โดยยึด 5 W + 1 H Who = ใคร What = ทำอะไร When = เมื่อไร Where = ที่ไหน Why = ทำไม How = อย่างไร

7 Who = ใคร คือ บุคคล อาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน - นายกรัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าว เช่น - ผู้ว่าราชการจังหวัด - เลขาธิการ กศน. - ผู้ใหญ่บ้าน - นักศึกษา ฯลฯ

8 What = ทำอะไร คือ การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่ง พร้อมกัน จนเกิดเหตุการณ์ขึ้น เช่น - การฝึกอบรม ครูและพนังงานราชการ กศน. - การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ครั้งที่ 2 - การแข่งขันฟุตลอลโลก 2014 - การสอบครูผู้ช่วย กศน. ทั่วประเทศ

9 Where = ที่ไหน คือ สถานที่ที่เกิดเหตุการ์ในข่าวนั้น ๆ เช่น - รร. สตาร์ จังหวัดระยอง - สนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี - ประเทศบราซิล - สนามสอบทั่วประเทศ

10 When = เมื่อไร คือ วัน เวลา ที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าว เช่น - วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

11 Why = ทำไม คือ คำถามว่า ทำไม จึงจัดให้มีเหตุการณ์นั้นหรือ มีวัตถุประสงค์อย่างไร หรือต้องการจะให้เกิดอะไร เช่น - ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง การเขียนข่าว แนวทางในการนำเสนอข่าว หรือมีความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

12 How = อย่างไร คือ ดำเนินการโดยวิธีใด หรือทำอย่างไร เช่น - การบรรยาย - การเสวนา - การฝึกปฏิบัติรายบุคคล - รายกลุ่ม

13 เกล็ดความรู้ในการ เขียนข่าว 2. ไม่ใช้ภาษาที่สับสน เข้าใจยาก 3. ไม่ควรใช้คำย่อ ยกเว้น คำที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 4. ใช้ตัวเลขประมาณการ 1. จะใช้ข้อใดขึ้นต้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเน้นอะไร 5. หากเป็นชื่อเฉพาะ ควรเขียนคำอ่านกำกับ 6. ระบุชื่อ ยศ ตำแหน่ง บรรดาศักดิ์ให้ถูกต้อง 7. เคารพในสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย

14 แบบฟอร์มการเขียน ข่าวเบื้องต้น 1. หัวข้อข่าว (Headline) 2. การโปรยข่าว (Lead) 3. เนื้อข่าว หรือรายละเอียดของข่าว (Body)

15 หัวข้อข่าว (Headline) สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก ติวเข้ม ครู กศน. ด้านการเขียน ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ กศน. จัดแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ กศน. จัดแข่งขันความสามารถพิเศษนักศึกษา กศน. ปี 2

16 การโปรยข่าว / ความนำ (Lead) สำนักงาน กศน. ปัดฝุ่นงานประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง จัดฝึกอบรมเข้มเพื่อเติมเต็มความสามารถครู และข้าราชการ กศน. ทั่วประเทศ

17 เนื้อข่าวหรือรายละเอียดของข่าว / ความนำ เมื่อ วันที่ 10 -12 มิถุนายน 2557 สำนักงาน กศน. โดยนาย ประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ให้กับครูและ ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ลำนักงาน กศน. จังหวัด กว่า 300 คน ณ ห้องประชุม โรงแรม สตาร์ จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ เข้ารับคารอบรมสามารถนำความรู้ ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ความหมายของ ข่าว ข่าว คือ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก รวมถึง ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google