งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5

2 ชื่อกลุ่ม................... ชื่อ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ........................... ตำแหน่ง คุณอำนวย คุณลิขิต ผู้ประสานงาน / โฆษก กลุ่ม คุณกิจ worksheet1

3 ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการนำเสนอเพื่อ นำเสนอ เวลา 60 นาที งานรายบุคคลให้เขียนบทพูด (script) ตามหัวข้อ วิทยากรกำหนด แบ่งกลุ่มตามการจัดทำแผนการนำเสนอ เขียนแผนงานเกี่ยวกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อ นำเสนอให้ได้รับการอนุมัติ ( ใช้แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการเรียน ) เสนอแผนการนำเสนอเพื่อปรับปรุง ทดลองนำเสนอตามแผนการนำเสนอ ร่วมกันประเมินผลการนำเสนอ ( ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการนำเสนอ ) worksheet2

4 แผนการนำเสนอ แผนการนำเสนอโครงการ..................................... สถาบันการเรียนรู้ …… แผนงาน ………………. โครงการ ………………………. เวลา ………. นาที วันที่ ……………....................................... สาระสำคัญ ……………………………………………………...........…… จุดประสงค์ปลายทาง 1. ………………………………………….... 2 …………………………………………...... จุดประสงค์ การนำเสนอ เนื้อหา กิจกรรม ขั้นต อนการ นำเสนอ สื่อการ นำเสนอ การวัดและ ประเมินผล หมายเหตุ 1. ขั้นนำเข้า สู่เรื่อง 2. ขั้น นำเสนอ 3. ขั้นสรุป 4. ขั้นวัดผล worksheet3

5 ด้านที่ รายการประเมินพฤติกรรมการ นำเสนอ ระดับคุณภาพข้อสังเกต ๕๔๓๒๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ การนำเข้าสู่เรื่อง การดำเนินการนำเสนอ การยกตัวอย่าง การอธิบายและเล่าเรื่อง การใช้คำถาม การใช้สื่อ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเสริมสร้างบรรยากาศการ นำเสนอ การเสริมความสนใจและเสริม กำลังใจ การสรุปและการประเมินผล worksheet4

6 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องการ ถ่ายทอดความรู้วิทยากร ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำ ความรู้เรื่องการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรไป ประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕......................................... worksheet5


ดาวน์โหลด ppt Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google