งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5

2 ชื่อกลุ่ม ชื่อ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ ตำแหน่ง คุณอำนวย คุณลิขิต ผู้ประสานงาน / โฆษก กลุ่ม คุณกิจ worksheet1

3 ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการนำเสนอเพื่อ นำเสนอ เวลา 60 นาที งานรายบุคคลให้เขียนบทพูด (script) ตามหัวข้อ วิทยากรกำหนด แบ่งกลุ่มตามการจัดทำแผนการนำเสนอ เขียนแผนงานเกี่ยวกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อ นำเสนอให้ได้รับการอนุมัติ ( ใช้แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการเรียน ) เสนอแผนการนำเสนอเพื่อปรับปรุง ทดลองนำเสนอตามแผนการนำเสนอ ร่วมกันประเมินผลการนำเสนอ ( ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการนำเสนอ ) worksheet2

4 แผนการนำเสนอ แผนการนำเสนอโครงการ สถาบันการเรียนรู้ …… แผนงาน ………………. โครงการ ………………………. เวลา ………. นาที วันที่ …………… สาระสำคัญ …………………………………………………… …… จุดประสงค์ปลายทาง 1. ………………………………………… ………………………………………… จุดประสงค์ การนำเสนอ เนื้อหา กิจกรรม ขั้นต อนการ นำเสนอ สื่อการ นำเสนอ การวัดและ ประเมินผล หมายเหตุ 1. ขั้นนำเข้า สู่เรื่อง 2. ขั้น นำเสนอ 3. ขั้นสรุป 4. ขั้นวัดผล worksheet3

5 ด้านที่ รายการประเมินพฤติกรรมการ นำเสนอ ระดับคุณภาพข้อสังเกต ๕๔๓๒๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ การนำเข้าสู่เรื่อง การดำเนินการนำเสนอ การยกตัวอย่าง การอธิบายและเล่าเรื่อง การใช้คำถาม การใช้สื่อ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเสริมสร้างบรรยากาศการ นำเสนอ การเสริมความสนใจและเสริม กำลังใจ การสรุปและการประเมินผล worksheet4

6 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องการ ถ่ายทอดความรู้วิทยากร ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำ ความรู้เรื่องการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรไป ประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕ worksheet5


ดาวน์โหลด ppt Workshop วิชาการถ่ายทอดความรู้วิทยากร ตาม worksheet 1-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google