งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม้อาเซียนจะมิได้มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมา ตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนก็ได้ พัฒนาความร่วมมือโดยอาศัยฐานในทาง กฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม้อาเซียนจะมิได้มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมา ตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนก็ได้ พัฒนาความร่วมมือโดยอาศัยฐานในทาง กฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แม้อาเซียนจะมิได้มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมา ตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนก็ได้ พัฒนาความร่วมมือโดยอาศัยฐานในทาง กฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น การที่ สมาชิกอาเซียนได้จัดทำสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 หรือ TAC) ซึ่งก็ เป็นการนำหลักกฏหมายระหว่างประเทศที่มี อยู่เดิมแล้วมาเน้นย้ำระหว่างรัฐในภูมิภาค เช่น หลักการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการอันเป็นการ ภายในของแต่ละรัฐ ซึ่งปรากฏอยู่ในกฏบัตร สหประชาชาติอยู่แล้ว

4 อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการ จัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและ ร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บน พื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ ร่วมกันของประเทศสมาชิก โดย อาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญา กรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ.2510

5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้อาเซียนมีตลาดและฐาน การผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่าง เสรี อาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณา การการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุ วัตถุ ประสงค์ 4 ด้าน คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt แม้อาเซียนจะมิได้มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมา ตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนก็ได้ พัฒนาความร่วมมือโดยอาศัยฐานในทาง กฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google