งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO วิจัยในชั้น เรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO วิจัยในชั้น เรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO วิจัยในชั้น เรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ

2 LOGO วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารใน ชีวิตประจำวัน ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ

3 ปัญหาของการวิจัย เนื่องจากในการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 นักเรียนยังขาดทักษะการอ่านวิเคราะห์สารในชีวิตประจำวัน และไม่สามารถวิเคราะห์จับใจความของเรื่องที่อ่าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์สารในชีวิต ประจำวันชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ ในการอ่านวิเคราะห์สารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและเข้าใจ

4 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น 1. เพื่อพัฒนาและหาความมี ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารใน ชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย

5 วิธีการศึกษา ศึกษาตำรางานวิจัยต่างๆ สร้างเครื่องมือที่ใช้ใน งานวิจัย แบบฝึกทักษะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน นำเรื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ตรวจสอบ นำเครื่องมือไปทดลองใช้ / พร้อม ปรับปรุงแก้ไข นำเครื่องมือ ไปใช้จริง ปรับปรุงแก้ไข ไม่ ผ่าน ผ่าน

6 สรุปผลการวิจัย การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารในชีวิตประจำวัน วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ( รหัส 2000-1101) ที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67 / 87.33 แสดง ว่าการหาคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 1. เพื่อพัฒนาและหาความมีประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 เรื่อง การอ่าน วิเคราะห์สารในชีวิตประจำวัน สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ที่ผู้จัย สร้างขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05


ดาวน์โหลด ppt LOGO วิจัยในชั้น เรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google