งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มที่ 3 ภาคกลาง ผู้ร่วมดำเนินการ ผส. ชป. 10, 11, 12, 13 ชคป. ในเขต สชป. 10, 11, 12, 13 ผคญ. 4, 14 กงบ., กผง., กกพ., สรธ., สคก., สจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มที่ 3 ภาคกลาง ผู้ร่วมดำเนินการ ผส. ชป. 10, 11, 12, 13 ชคป. ในเขต สชป. 10, 11, 12, 13 ผคญ. 4, 14 กงบ., กผง., กกพ., สรธ., สคก., สจก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มที่ 3 ภาคกลาง ผู้ร่วมดำเนินการ ผส. ชป. 10, 11, 12, 13 ชคป. ในเขต สชป. 10, 11, 12, 13 ผคญ. 4, 14 กงบ., กผง., กกพ., สรธ., สคก., สจก.

2 โครงการชลประทานจังหวัด แบบบูรณาการเพื่อการ พัฒนา (RID-CEO)

3 1. การมอบอำนาจด้านการ บริหารงานบุคคล 1.1) การแต่งตั้ง และการ ดำเนินการทางวินัย - มีความเห็นคงตามที่กรมชลประทาน ได้มอบอำนาจให้ ผวจ. CEO 5 จังหวัด เดิม ( เห็นด้วยกับคำสั่ง ข. 397/2545 และ ข. 222/2546 ) 1.2) การเลื่อนขั้นเงินเดือน - ผวจ. เสนอขอรับความดีความชอบ และกรมฯ จะต้องพิจารณาให้ เป็นกรณี พิเศษ

4 2. การบริหารงบประมาณ 1. ให้คงตามคำสั่งกรมที่ ข. 187/2546 2. โดยขอแก้ไขดังนี้ – ให้ตัดคำว่า 5 จังหวัดเดิมออก – อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเป็นรายจ่าย อื่นได้ และต้อง ให้ตรงกับแผนงาน เดียวกัน โดยไม่ให้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ

5 3. ด้านการพัสดุ ให้คงตามคำสั่งกรมที่ ข. 148/2546 ไม่มอบเพิ่มเติม

6 4. การมอบอำนาจสั่งการ กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง

7 5. การอนุมัติ / อนุญาต ไม่มอบ เพราะจะต้องพิจารณาโครงสร้าง ของสิ่งก่อสร้างซึ่ง เป็นงานด้านวิศวกรรม และมีผลต่อ ความปลอดภัย แก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน

8 6. ด้านอื่นๆ ควรจัดให้มีการระดมสมอง ภายหลังที่ได้เป็น RID-CEO ระยะหนึ่งเพื่อจะได้ทราบถึง ทิศทาง ปัญหา จุดแข็ง และ จุดอ่อน ของ CEO จังหวัด

9 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มที่ 3 ภาคกลาง ผู้ร่วมดำเนินการ ผส. ชป. 10, 11, 12, 13 ชคป. ในเขต สชป. 10, 11, 12, 13 ผคญ. 4, 14 กงบ., กผง., กกพ., สรธ., สคก., สจก.

10 โครงการชลประทานจังหวัด แบบบูรณาการเพื่อการ พัฒนา (RID-CEO)

11 1. บทบาท / อำนาจหน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อท่านเป็น RID-CEO ท่านต้องการมี บทบาท / อำนาจหน้าที่อย่างไร เพื่อ ทำงานร่วมกับจังหวัด และมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะมี ประสิทธิภาพ

12 1.1 การวางแผน บทบาท เป็นหน่วยงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาและบริหารการจัดการน้ำของ จังหวัด ขั้นตอน เสนอโครงการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อระดมความคิด การมีส่วนร่วมจาก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนเกษตรกร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

13 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผน หลัก (Master Plan) ในการพัฒนา ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำหลักของจังหวัด เสนอแผนหลักให้คณะกรรมการจังหวัด พิจารณา และปรับแก้เพื่อเสนอ ผวจ. อนุมัติ

14 1.2 การประสานงานส่วนราชการ และ อปท. บทบาท เป็นผู้ประสานงาน ขั้นตอน รวบรวมปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำจาก ส่วนราชการและ อปท. แล้วนำเสนอเข้า สู่ที่ประชุมจังหวัด เพื่อพิจารณา แนว ทางการแก้ไขปัญหา

15 1.3 กระบวนการมีส่วนร่วม บทบาท เป็นเจ้าภาพเรื่องน้ำ ขั้นตอน เข้าร่วมกับคณะกรรมการฯ จังหวัด

16 1.4 การรายงาน บทบาท ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหาร จัดการน้ำ ขั้นตอน ให้คำปรึกษา - แนะนำการวางแผนในการ พัฒนา จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดทำระบบสารสนเทศ (IT)

17 1.5 การกำหนดตัวชี้วัด บทบาท เป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและ รายงานผล ขั้นตอน ติดตามรวบรวมข้อมูลการพัฒนาแหล่ง น้ำที่เกิดขึ้นในจังหวัด เช่น พื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไป ตามแผนที่กำหนด

18 1.6 การติดตามประเมินผล บทบาท เป็นผู้วิเคราะห์และติดตามงานในพื้นที่ ขั้นตอน กำหนดขั้นตอนในการรายงาน ความ ต้องการของกิจกรรม การพัฒนาแหล่ง น้ำ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรายงาน เพื่อ ประเมินผลและวิเคราะห์ ใช้เป็น เครื่องมือในการเร่งรัดแผนงานต่างๆ ให้ สำเร็จตามเป้าหมาย

19 1.7 การบริหารบุคคล / งบประมาณ บทบาท เป็นหน่วยงานหลักในการเบิกจ่าย งบประมาณ ขั้นตอน ดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนด

20 1.8 ระบบข้อมูลสารสนเทศ บทบาท เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องมีข้อมูล ในการพัฒนาแหล่งน้ำและการ จัดการน้ำ ขั้นตอน จัดทำระบบสารสนเทศ GIS ให้ สอดคล้องศูนย์สารสนเทศของ จังหวัด

21 1.9 อื่นๆ ขอให้กรมชลประทานพิจารณา / ทบทวน แนวทางที่จะให้ ชคป. สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ นอกเขตชลประทาน ซึ่งปัจจุบันกรม ชลประทานไม่มีแผนงาน / งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่เกิน ความสามารถของ อปท. ที่มีลักษณะ คล้ายงาน ชป. เล็ก แต่ขนาด / วงเงินน้อย กว่า หรืองานขุดลอกที่มีอาคารประกอบ ( ท่อลอด, ฝาย, คันกั้นน้ำ เป็นต้น )


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มที่ 3 ภาคกลาง ผู้ร่วมดำเนินการ ผส. ชป. 10, 11, 12, 13 ชคป. ในเขต สชป. 10, 11, 12, 13 ผคญ. 4, 14 กงบ., กผง., กกพ., สรธ., สคก., สจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google