งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ เดือน มกราคม 2557 – ปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ เดือน มกราคม 2557 – ปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ เดือน มกราคม 2557 – ปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2

2 ข้อมูลทะเบียนหนังสือรับภายใน ประเภ ท หนังสื อ เอกสาร ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เอกสา ร 604839 Intra net 553 งานสารบรรณ

3 ข้อมูลทะเบียนหนังสือส่งภายใน ประเภ ท หนังสื อ เอกสาร ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เอกสา ร 977 Intra net 522 รวม 1499

4 ประเภท หนังสือ หนังสือรับ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. หนังสือรับ ภายนอก 907650 หนังสือส่ง ภายนอก 594832 ประกาศ 483128 รวม 197155110 งานสารบรรณ ข้อมูลทะเบียนหนังสือ รับ - ส่ง ภายนอก ประกาศ

5 งานการเงินและบัญชี จัดทำฎีกาและวางฎีกา มกราคมกุมภาพัน ธ์ มีนาคม - ค่าวัสดุ 43- - ค่าตอบแทน 421 - ค่าสาธารณูปโภค 332 - ค่าใช้สอย 15112 - เงินเดือนและค่าจ้าง 8812 รวม 342717

6 ปัญหาอุปสรรค... การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช. กรณีที่ได้สำรองจ่ายเป็นเงิน สดไปก่อน ขั้นตอนแรกของระบบใหม่ รอรหัสที่ขอไปของแต่ละสำนัก / กอง จาก สปสช. และได้รับ รหัสประมาณเดือนมกราคม 2557 ทำให้ ค่ารักษาพยาบาลของ เดือนธันวาคม 2556 เบิกจ่ายล่าช้า

7 ปัญหาอุปสรรค... การเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล แบบเดิม แบบใหม่ 1. พิมพ์แบบ ร. บ.3 : 1 ชุด ไม่จำกัดจำนวน 1. พิมพ์แบบ ร. บ.3 : 1 ชุด 1 คน 1 วัน 1 โรงพยาบาล 2. วางฎีกาให้การเงิน ตรวจสอบความถูกน้อง แล้ว การเงินเสนอตาม ขั้นตอนจนเสร็จ สิ้นเดือน จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ เบิก 2. หลังจากวางฎีกาการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องเสนอ ตามขั้นตอนแล้วส่งกลับมาที่ กองเพื่อ Scan ฎีกาทั้งชุด ( ยกเว้นหน้าฎีกา ) ส่งให้ สปสช. ก็จะแจ้งกลับมาที่กอง เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม 3. เอกสารถูกต้อง สปสช. จะ ตัดบัญชีเดือนละ 1 ครั้งทุกสิ้น เดือน หากไม่ทันจะถูกตัดเป็น เดือนถัดไป

8 ปัญหาอุปสรรค... การเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล แบบเดิม แบบใหม่ 4. หากเอกสารถูกต้อง สปสช. จะ ทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินชดเชย ภายใน 5 วันทำการ แล้วโอนให้ อปท. ต้นสังกัดภายใน 15 วันนับ จากวันที่ได้รับหนังสืออนุมัติ จ่ายเงินชดเชยกลับมา 5. เมื่อทาง สปสช. โอนเงินให้กับ เทศบาลแล้วการเงินสำนักคลัง จะ โอนเงินเข้าบัญชีเป็นรายบุคคล ของผู้เบิก สรุป การเบิกจ่ายเงินค่า รักษาพยาบาลที่สำรองเงินสดไป ก่อนใช้เวลาอย่างน้อย 45 วัน

9 การแก้ไขปัญหา... การเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล เมื่อได้รับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของ แต่ละคน ควรรีบ วางฎีกาให้เพื่อให้การเงินตรวจสอบและ ส่งกลับมา Scan จำทำให้งานไม่ช้าเกินไป โดยไม่ต้องรอรวม ไว้หลายใบ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ เดือน มกราคม 2557 – ปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google