งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ เดือน มกราคม 2557 – ปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2

2 งานสารบรรณ เอกสาร ข้อมูลทะเบียนหนังสือรับภายใน ประเภทหนังสือ Intranet
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 60 48 39 Intranet 5 3

3 งานสารบรรณ เอกสาร ข้อมูลทะเบียนหนังสือส่งภายใน ประเภทหนังสือ Intranet
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 9 7 Intranet 5 2 รวม 14

4 งานสารบรรณ ข้อมูลทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง ภายนอก ประกาศ หนังสือรับ
ประเภทหนังสือ หนังสือรับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. หนังสือรับภายนอก 90 76 50 หนังสือส่งภายนอก 59 48 32 ประกาศ 31 28 รวม 197 155 110

5 งานการเงินและบัญชี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวม 34 27 17
จัดทำฎีกาและวางฎีกา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม - ค่าวัสดุ 4 3 - - ค่าตอบแทน 2 1 - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้สอย 15 11 - เงินเดือนและค่าจ้าง 8 12 รวม 34 27 17

6 ปัญหาอุปสรรค... การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช. กรณีที่ได้สำรองจ่ายเป็นเงินสดไปก่อน ขั้นตอนแรกของระบบใหม่ รอรหัสที่ขอไปของแต่ละสำนัก/กอง จาก สปสช.และได้รับ รหัสประมาณเดือนมกราคม ทำให้ค่ารักษาพยาบาลของ เดือนธันวาคม 2556 เบิกจ่ายล่าช้า

7 ปัญหาอุปสรรค...การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แบบเดิม แบบใหม่ 1. พิมพ์แบบ ร.บ.3 : 1 ชุด ไม่จำกัดจำนวน 1. พิมพ์แบบ ร.บ.3 : 1 ชุด 1 คน 1 วัน 1 โรงพยาบาล 2. วางฎีกาให้การเงินตรวจสอบความถูกน้องแล้ว การเงินเสนอตามขั้นตอนจนเสร็จ สิ้นเดือนจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้เบิก 2. หลังจากวางฎีกาการเงินตรวจสอบความถูกต้องเสนอตามขั้นตอนแล้วส่งกลับมาที่กองเพื่อ Scan ฎีกาทั้งชุด (ยกเว้นหน้าฎีกา) ส่งให้ สปสช. ก็จะแจ้งกลับมาที่กองเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม 3. เอกสารถูกต้อง สปสช.จะตัดบัญชีเดือนละ 1 ครั้งทุกสิ้นเดือน หากไม่ทันจะถูกตัดเป็นเดือนถัดไป

8 ปัญหาอุปสรรค...การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แบบเดิม แบบใหม่ 4. หากเอกสารถูกต้อง สปสช.จะทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยภายใน 5 วันทำการ แล้วโอนให้ อปท.ต้นสังกัดภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจ่ายเงินชดเชยกลับมา 5. เมื่อทาง สปสช.โอนเงินให้กับเทศบาลแล้วการเงินสำนักคลัง จะโอนเงินเข้าบัญชีเป็นรายบุคคลของผู้เบิก สรุป การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่สำรองเงินสดไปก่อนใช้เวลาอย่างน้อย 45 วัน

9 การแก้ไขปัญหา...การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เมื่อได้รับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของแต่ละคน ควรรีบ วางฎีกาให้เพื่อให้การเงินตรวจสอบและส่งกลับมา Scan จำทำให้งานไม่ช้าเกินไป โดยไม่ต้องรอรวมไว้หลายใบ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมประจำเดือน กองวิชาการและแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google