งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเมืองกับการ บริหาร. Politics นักรัฐศาสตร์ มักกล่าวว่า Politics เป็น เรื่องของอำนาจ (Politics is Power) Plato Aristotle Machiavelli Hobbes Weber Lasswell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเมืองกับการ บริหาร. Politics นักรัฐศาสตร์ มักกล่าวว่า Politics เป็น เรื่องของอำนาจ (Politics is Power) Plato Aristotle Machiavelli Hobbes Weber Lasswell."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเมืองกับการ บริหาร

2 Politics นักรัฐศาสตร์ มักกล่าวว่า Politics เป็น เรื่องของอำนาจ (Politics is Power) Plato Aristotle Machiavelli Hobbes Weber Lasswell

3 Politics - เป็นเรื่องที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ และช่วงชิงอำนาจ ( เดวิส อีสตัน ) - การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร ของพวกมี อิทธิพล (Lasswell) - การจัดทำนโยบายสาธารณะ (Charles Lindblom ) - ความขัดแย้ง ผลประโยชน์ (J.Miller)

4 การบริหาร (Administration) การบริหารในเชิงพฤติกรรม คือ การใช้ศิลปะ ควบคู่กับ การใช้ศาสตร์ เพื่อทำให้งาน บรรลุเป้าหมาย การ บริหารงานนั้นจำเป็นต้องใช้ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมาช่วย ให้บรรลุเป้าหมาย

5 ข้าราชการ การเมือง นายกฯรองนายกรมต. เลขานุการฯที่ปรึกษา ฯ นักการเมือง ท้องถิ่น

6 ข้าราชการประจำ แต่งตั้งตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้รับเงินงบประมาณ ระดับชาติระดับท้องถิ่น

7 ความแตกต่างระหว่างการเมืองกับฝ่าย บริหาร ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหาร - แสดงเจตนารมณ์ - มาจากการเลือกตั้ง - มีวาระการดำรง ตำแหน่ง - ขึ้นอยู่กับ เสถียรภาพของ รัฐบาล - ไม่ชำนาญการ - นำไปปฏิบัติ - มีระบบการสรรหา - จนกว่าจะเกษียณ - มีความมั่นคง - ชำนาญการ มี ความรู้ มีความลับ

8 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับฝ่าย บริหาร ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ Imprementation Policys

9 การเมือง กระทรวง กรม ผวจ. นอ. ท้องถิ่น

10 การแยกการบริหารออก จากการเมือง Woodrow Wilson

11 การบริหารไม่สามารถ แยกจากการเมือง Fritz Morstein-Marx การเมืองมีค่านิยมสอดแทรก อยู่เสมอ ค่านิยม - งบประมาณ / การ บริหารงานบุคคล

12 Politics Policy bureaucratic Interest Group People

13 ปัญหาของระบบการเมืองกับ การบริหารของไทย Participation Interest Group bureaucratic People


ดาวน์โหลด ppt การเมืองกับการ บริหาร. Politics นักรัฐศาสตร์ มักกล่าวว่า Politics เป็น เรื่องของอำนาจ (Politics is Power) Plato Aristotle Machiavelli Hobbes Weber Lasswell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google