งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง กลุ่มงานบรรจุ แต่งตั้ง. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการ จังหวัด หรือผู้ได้รับ มอบอำนาจ เช่น รอง ผวจ. หรือ นพ. สสจ. ตาม พรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง กลุ่มงานบรรจุ แต่งตั้ง. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการ จังหวัด หรือผู้ได้รับ มอบอำนาจ เช่น รอง ผวจ. หรือ นพ. สสจ. ตาม พรบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง กลุ่มงานบรรจุ แต่งตั้ง

2 ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการ จังหวัด หรือผู้ได้รับ มอบอำนาจ เช่น รอง ผวจ. หรือ นพ. สสจ. ตาม พรบ. ปี 2551

3 1. ม.53 บรรจุผู้ สอบแข่งขันได้ 2. ม.63 ย้าย 3. ม.68 รักษาการใน ตำแหน่ง 4. ม.109 ลาออกจาก ราชการ 5. ม.110 ให้ออกจาก ราชการเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญ เหตุทดแทน 6. ม.111 ให้ออกไปรับ ราชการทหาร ระดับ ชพ. ลงมา

4 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ จาก ปลัดกระทรวง ตามคำสั่ง กส. ที่ 886/28 ก. ค. 54 ผวจ. มอบต่อได้ เฉพาะ นพ. สสจ. ( รอง ผวจ. ไม่ได้ ) ตามหนังสือ สป. ที่ สธ.0201.036/ ว 292 ลว. 18 พ. ค.55 ในฐานะปลัดกระทรวง ( เจ้า กระทรวง ) 1. ม.57 (9) เห็นชอบ ระดับ ชนพ. ( ยกเว้น ผอ. รพช / หัวหน้าพยาบาลใน รพศ./ รพท.) รพศ./ รพท.) 2. ม.68 รก. ผอ. รพศ./ รพท. / ตำแหน่งระดับ ชช. ( รวม ผอ. รพช. และ ผอ. วพ.)

5 ในฐานะอธิบดี 1. ม.53 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ( เฉพาะ วพ.) 2. ม.55 บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก 3. ม.63 วรรค 4 บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญ กลับเข้ารับราชการ 4. ม.65 บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการประเภทอื่น กลับ เข้ารับราชการ 5. การคัดเลือก ม.55 ตาม ว 16 / 51 6. การเลื่อน ระดับ ชพ. ลงมา รวม หน. พยาบาล ใน รพช. ยกเว้น หน. พยาบาล ใน รพศ./ รพท. 7. ม.50 การปรับวุฒิ 8. รักษาราชการแทน นพ. สสจ./ สสอ. ตามมาตรา 47 แห่ง พรบ. แผ่นดินปี 34 9. ม.68 รก. 10. ม.109 ลาออก 11. ม.110 ให้ออก ด้วยเหตุทดแทน ม.63 การย้าย ระดับ ชพ. ลงมา ( เฉพาะ วพ.) ระดับ 8 ลงมา เฉพาะ วพ.

6 ปฏิบัติราชการ ในสังกัด สป. - ส่วน ภูมิภาค ผวจ. นพ. สสจ. สสอ. ส่วนกลางที่ตั้งใน ส่วนภูมิภาค ปลัดกระทร วง ม.54 ม.55 ม.63 พรบ. แผ่นดิ น ปี 2534 นอก สป. ส่วน ภูมิภาค ผวจ. ตามมาตรา 54 พรบ. แผ่นดิน ปี 34 ( สป. กรมใน กส. หรือ สป. กรม กท. อื่น ) ส่วนกลางที่ตั้งในส่วน ภูมิภาค ปลัดกระทร วง

7 การย้ายโดยตัดตำแหน่งและ อัตราเงินเดือน ไม่เปลี่ยน ประเภท ระดับ และตำแหน่ง และสายงาน ส่ง สป. เพื่อเสนอ อ. ก. พ. สป. เปลี่ยน ประเภท ระดับ และตำแหน่ง และสายงาน ส่ง สป. เพื่อเสนอ อ. ก. พ. กระทรวง

8 ปรับปรุงตำแหน่ง สูงขึ้น หรือ ต่ำลง ใน ส่วนภูมิภาค + ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาค ปรับปรุงตำแหน่ง สูงขึ้น หรือ ต่ำลง ใน ส่วนภูมิภาค + ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาค 1. ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 2. ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ 3. ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ผวจ. ได้รับมอบจากปลัดฯ ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0201.032/ ว 6 ลว.13 ม. ค. 54 เฉพาะ นายแ พทย์ / ทันต แพทย์

9


ดาวน์โหลด ppt ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง กลุ่มงานบรรจุ แต่งตั้ง. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการ จังหวัด หรือผู้ได้รับ มอบอำนาจ เช่น รอง ผวจ. หรือ นพ. สสจ. ตาม พรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google