งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
บรรยายโดย นายไพบูลย์ ระวัง

2 การบริหารการเงินของ อปท.
การฝากเงิน การเบิกเงิน การเก็บ รักษาเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การกันเงิน

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีผลใช้บังคับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ วันที่ 27 มกราคม 2549

4 - ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบมีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอำนาจในกรณีดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด) 1

5 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจ ตามระเบียบฯ ข้อ 4 ให้ ผวจ.
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลว. 29 มี.ค. 2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจ ตามระเบียบฯ ข้อ 4 ให้ ผวจ. แต่ต้องขอทำความตกลงก่อนการปฏิบัติ Ex.

6 ข้อหารือ : อบต.ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้นำเงินสะสมไปใช้ก่อนได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ข้อ การใช้จ่ายเงินฯ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ และมิใช่การกระทำโดยทุจริต ทางราชการไม่เสียประโยชน์ฯ -โดยจังหวัดเห็นว่า ตามระเบียบฯ ข้อ 4 ปมท.มอบอำนาจให้ ผวจ.พิจารณาทำความตกลงได้เฉพาะกรณีก่อนการปฏิบัติ

7 ข้อเท็จจริง อบต.ได้เบิกจ่ายเงินล่วงล้ำเงินสะสม โดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น และต่อมาตรวจสอบพบในภายหลัง จึงขอทำความ ตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบแต่เป็นหลังการปฏิบัติ กรณีนี้ จึงไม่สามารถขอทำความตกลงได้ ดังนั้น ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 33 กำหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าหน่วยงานคลัง ร่วมกันรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ ควบคุมการรับ การเบิก จ่ายเงิน การควบคุมบัญชี รายงาน และ เอกสารอื่นที่ เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน

8 2. แจ้ง อบต. ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เนื่องจากตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ 4 กำหนดให้ อปท.ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับ ปมท.ก่อนการปฏิบัติ (โดยมอบให้ ผวจ.แล้ว ตามคำสั่งมท.)

9 คำถาม สตง. ตรวจสอบ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล และได้แจ้งผลการตรวจสอบการเงินทั่วไป พบว่ามีการรับเงินประกันสัญญา เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีทำให้เงินขาดบัญชีดังกล่าว โดยอยู่ในความรับผิดชอบของนาง ปู หัวหน้าส่วนการคลัง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาคืนเงินประกันสัญญาแล้วผู้รับจ้างมายื่นเอกสารขอรับเงินประกันสัญญาคืน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ อย่างไร

10 ก. จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยไม่ต้องขอยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยต้องขอยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ต้องให้ผู้รับจ้างไปฟ้องจากนาง ปู เอง ง. ไม่มีข้อถูก


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google