งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณ บรรยายโดย นายไพบูลย์ ระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณ บรรยายโดย นายไพบูลย์ ระวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณ บรรยายโดย นายไพบูลย์ ระวัง

2 การบริหารการเงินของ อปท. การเบิกเงิน การฝากเงิน การ เก็บ รักษา เงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การกันเงิน

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ. 2547 มีผลใช้บังคับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ วันที่ 27 มกราคม 2549

4 1 - ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบมีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธี ปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ - กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ขอ ทำความตกลงกับปลัดกระทรวง มหาดไทยก่อนการปฏิบัติ ( ปลัดกระทรวง มหาดไทย ได้มอบอำนาจในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด )

5 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลว. 29 มี. ค. 2548 ที่ 181/2548 ลว. 29 มี. ค. 2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ มอบอำนาจ ตามระเบียบ ฯ ข้อ 4 ให้ ผวจ. ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ มอบอำนาจ ตามระเบียบ ฯ ข้อ 4 ให้ ผวจ. แต่ต้องขอทำความตกลง ก่อนการปฏิบัติ แต่ต้องขอทำความตกลง ก่อนการปฏิบัติEx.

6 ข้อหารือ : อบต. ขอทำความตกลง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นกรณี พิเศษ เนื่องจากได้นำเงินสะสมไปใช้ ก่อนได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ ข้อ 89 การใช้จ่ายเงินฯ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งประชาชน ได้รับประโยชน์ และมิใช่การกระทำโดย ทุจริต ทางราชการไม่เสียประโยชน์ฯ - โดยจังหวัดเห็นว่า ตามระเบียบฯ ข้อ 4 ปมท. มอบอำนาจให้ ผวจ. พิจารณาทำ ความตกลงได้เฉพาะกรณีก่อนการ ปฏิบัติ

7 ข้อเท็จจริง อบต. ได้เบิกจ่ายเงินล่วงล้ำเงินสะสม โดย ไม่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น และต่อมา ตรวจสอบพบในภายหลัง จึงขอทำความ ตก ลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบแต่เป็นหลัง การปฏิบัติ กรณีนี้ จึงไม่สามารถขอทำความ ตกลงได้ ดังนั้น ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อหาผู้รับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 33 กำหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าหน่วยงาน คลัง ร่วมกันรับผิดชอบในการควบคุม งบประมาณ ควบคุมการรับ การเบิก จ่ายเงิน การควบคุมบัญชี รายงาน และ เอกสารอื่นที่ เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน

8 2. แจ้ง อบต. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ปฏิบัติตาม ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เนื่องจากตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ 4 กำหนดให้ อปท. ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลง กับ ปมท. ก่อนการปฏิบัติ ( โดยมอบให้ ผวจ. แล้ว ตามคำสั่งมท.)

9 คำถาม สตง. ตรวจสอบ พบว่าองค์การบริหารส่วน ตำบล และได้แจ้งผลการตรวจสอบการเงิน ทั่วไป พบว่ามีการรับเงินประกันสัญญา เป็นเงิน ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท แล้วไม่นำเงิน ฝากเข้าบัญชีทำให้เงินขาดบัญชีดังกล่าว โดยอยู่ในความรับผิดชอบของนาง ปู หัวหน้าส่วนการคลัง เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาคืนเงินประกันสัญญาแล้วผู้รับ จ้างมายื่นเอกสารขอรับเงินประกันสัญญา คืน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ อย่างไร

10 ก. จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยไม่ต้องขอ ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด ข. จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยต้องขอยกเว้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ต้องให้ผู้รับจ้างไป ฟ้องจากนาง ปู เอง ง. ไม่มีข้อถูก


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณ บรรยายโดย นายไพบูลย์ ระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google