งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 เงินสดและการ ควบคุมเงินสด. การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร แบบฝึกหัดข้อที่ 1 หน้า 97.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 เงินสดและการ ควบคุมเงินสด. การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร แบบฝึกหัดข้อที่ 1 หน้า 97."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 เงินสดและการ ควบคุมเงินสด

2 การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร แบบฝึกหัดข้อที่ 1 หน้า 97

3 1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจาก กิจการ ไป ธนาคาร (Book To Bank) 2. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากที่ถูกต้อง 3. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร ( บันทึกบัญชี ) การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร (Bank Reconciliation)

4 1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จากกิจการไปธนาคาร BookBank 42,271 32,650 1. เงินฝากระหว่างทาง + 5,879 - 5,879 2. เช็คค้างจ่าย - 14,560 + 14,560 4. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี + 960 - 960 3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร + 5,000 - 5,000 5. บันทึกบัญชีรับเงินผิด ( สูงไป ) + 90 - 90 7. เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินให้ - 12,190 + 12,190 42,271 32,650 6. เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ + 5,200 - 5,200

5 บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 32,65 0 ยอดคงเหลือใน สมุดเงินสด บว ก เช็ค ค้าง จ่าย 14,5 60 12, 190 เช็คที่ธนาคารเรียก เก็บเงินให้ รว ม 59, 400

6 บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 หัก เงินฝาก ระหว่างทาง 5,8 79 ค่าธรรมเนียม ธนาคาร ยอดคงเหลือในรายงาน ของธนาคาร 42,27 1 รวม ( ยก มา ) 59, 400 96 0 17, 12 9 เช็คธนาคารหัก ผิดบัญชี 5,0 00 บันทึกรับเงินจาก ลูกหนี้ มากไป 90 เช็คธนาคารเรียก เก็บเงินไม่ได้ 5,2 00

7 2. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากที่ ถูกต้อง ประจำเดือน ธันวาคม 25x5 การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร (Bank Reconciliation)

8 1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จากกิจการไปธนาคาร BookBank 42,271 32,650 1. เงินฝากระหว่างทาง + 5,879 2. เช็คค้างจ่าย - 14,560 4. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี - 960 3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร + 5,000 5. บันทึกบัญชีรับเงินผิด ( สูงไป ) - 90 7. เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินให้ + 12,190 38,590 38,590 6. เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ - 5,200

9 2. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากที่ ถูกต้อง ประจำเดือน ธันวาคม 25x5 การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร (Bank Reconciliation)

10 บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 32,65 0 ยอดคงเหลือใน สมุดเงินสด บว ก 12, 19 0 รว ม 44, 840 หัก ค่าธรรมเนียม ธนาคาร 96 0 ยอดคงเหลือที่ ถูกต้อง 38,59 0 เช็คที่ธนาคารเรียก เก็บเงินให้ บันทึกรับเงินจาก ลูกหนี้ มากไป 90 เช็คธนาคารเรียก เก็บเงินไม่ได้ 5,2 00

11 บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 42,27 1 ยอดคงเหลือใน รายงานธนาคาร บว ก เงินฝาก ระหว่างทาง 5,8 79 รว ม 53, 150 หัก เช็คค้าง จ่าย 14, 560 ยอดคงเหลือที่ ถูกต้อง 38,59 0 เช็คธนาคาร หักผิดบัญชี 5,0 00

12 3. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร ( บันทึกบัญชี ) การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร (Bank Reconciliation)

13 ปรับปรุงบัญชีเงิน ฝากธนาคาร การปรับปรุงบัญชี เงินฝากธนาคารให้ ปรับปรุงเฉพาะของ กิจการ (Book)

14 บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 32,65 0 ยอดคงเหลือใน สมุดเงินสด บว ก 12, 19 0 รว ม 44, 840 หัก ค่าธรรมเนียม ธนาคาร 96 0 ยอดคงเหลือที่ ถูกต้อง 38,59 0 เช็คที่ธนาคารเรียก เก็บเงินให้ บันทึกรับเงินจาก ลูกหนี้ มากไป 90 เช็คธนาคารเรียก เก็บเงินไม่ได้ 5,2 00

15 ปรับปรุงบัญชีเงิน ฝากธนาคาร Dr. ค่าธรรมเนียม ธนาคาร 960 ลูกหนี้ การค้า 5,29 0 (90 + 5,200) Cr. เงินฝาก ธนาคาร 6,25 0 6,25 0 Cr. ลูกหนี้ การค้า 12,1 90 Dr. เงินฝาก ธนาคาร 12,1 90 12,1 90

16 จบแบบฝึกหัด ข้อที่ 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 เงินสดและการ ควบคุมเงินสด. การพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร แบบฝึกหัดข้อที่ 1 หน้า 97.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google