งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีร ธาดา พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีร ธาดา พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีร ธาดา พิษณุโลก

2 ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง

3 กรุณาชำระตามกำหนดเวลา เพื่อให้สามารถ วางแผนการเงินได้ * นักเรียนชั้นอนุบาล 1, ประถมปีที่ 1, มัธยม ปีที่ 1, ชำระภายใน 4 – 16 มกราคม ของทุกปี * นักเรียนใหม่ เข้าระหว่างชั้น ชำระใน วันมอบตัว * นักเรียนเก่าชั้นอื่นๆ ชำระวันที่ 1 - 5 มีนาคม

4 * นักเรียนทุกระดับ ชำระ 27 – 30 กันยายน วิธีการชำระ * ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ * ชำระผ่านธนาคาร แล้วนำใบ Pay in มา ยื่นออก ใบเสร็จรับเงินที่ฝ่ายการเงินของ โรงเรียน

5 การแจ้งย้าย / ลาออก ระหว่าง ชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนฯ ได้รับนักเรียนใหม่ทดแทนขอความ กรุณา แจ้งด้วยวาจาก่อนวันที่ 19 มกราคม แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ 5 มีนาคม หมายเหตุ : หากแจ้งหลังจากนี้ ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม อื่นสำหรับภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ต่อไป

6 ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล เบิกได้ปีละ 10, 856 บาท ประถม 1-6 เบิกได้ปีละ 10, 556 บาท ระดับมัธยม 1-3 เบิกได้ปีละ 12,647 บาท

7 บอกกล่าวเล่าขาน เดือนละ 1 ครั้ง สื่อผ่านสมุดสื่อ / สมุดการบ้าน กรณีที่มี ความจำเป็น โทรศัพท์ สื่อสารผู้ปกครอง - ครูหัวหน้า สาระ พบปะพูดคุยอย่างเป็นทางการ / ไม่เป็น ทางการ เว็บไซต์โรงเรียน www.teeratada.ac.th www.teeratada.ac.th

8

9 ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง วันพบครูประจำชั้น รับผลการ เรียน / ซื้อหนังสือ อ่านข่าวสาร / คู่มือฯ / กำหนดการต่างๆ ที่โรงเรียนฯแจ้ง ติดตามประเมินผลการทำงาน ในงานวิชาการประจำปี 1 ครั้ง

10 ตรวจสอบการแต่งกายนักเรียน, ผม ก่อนออก จากบ้าน ไม่อนุญาต : เครื่องมือสื่อสาร เครื่องเล่นเกม ตรวจสอบสิ่งของนักเรียนทุกครั้งก่อนรับขึ้นรถ ผู้ปกครองที่มาติดต่อโรงเรียน ขอความร่วมมือ แต่งกายสุภาพ ผู้ปกครองนักเรียนไป - กลับ ไม่ควรให้นักเรียน ประจำยืมโทรศัพท์มือถือโทร. หาผู้ปกครอง ดับเครื่องรถยนต์ทุกครั้งที่จอดรอ “ ติดเมื่อขับ ดับเมื่อจอด ”

11 ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เสื้อผ้าใช้แล้ว / หนังสือใช้แล้ว ให้ / ขาย ในราคาพิเศษแก่รุ่นน้อง การรักษาความปลอดภัย เช้า นักเรียน เข้าแถวแล้วกรุณาจอดส่งหน้าประตู เย็น หลัง 17.00 น. วงเวียนหน้าประตูใหญ่ ( ประตูใหญ่ และประตูหลัง : การใช้ทางเข้า - ออก )

12 ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ป่วน ห้องเรียน ลักขโมย ส่งงานสม่ำเสมอ อ่านหนังสือ พอสมควร ผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน การพัฒนาเด็ก

13 กำหนดเข้าค่ายปรับสภาพ นักเรียนมัธยม วันที่ 8 - 10 พ. ค. ( ผู้ปกครองรับกลับ 10 พ. ค. เวลา 12:00 น.) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ วันที่ 16 พ. ค. เวลา 14.00 น. นักเรียนประจำเข้าหอพักพร้อม กัน วันที่ 16 พ. ค.

14 กำหนดเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 17 พ. ค. นักเรียนใหม่ส่งที่ Lobby

15 เว็บไซต์โรงเรียน www.teeratada.ac.th e-mail: teeratada06@gmail.com www.teeratada.ac.th

16 “ อันว่าห่วงใดใด ในสงสาร จะเปรียบปรานห่วง ลูกหามีไม่ แต่ถึงห่วงถึงรักสัก ปานใด ก็วางใจว่าให้อยู่กับ ครูเอย ” มล. ปิ่น มาลากุล

17 Q & A

18 We hope you found this interesting.


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีร ธาดา พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google