งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ผังการ ปฏิบัติงานเดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ผังการ ปฏิบัติงานเดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ผังการ ปฏิบัติงานเดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดย แยกเป็น 2 คณะทำงาน คือ คณะ ผู้สนับสนุนการให้บริการ และคณะผู้ กำกับมาตรฐานด้าน วศป. 2. จัดทำแผน 3. ขออนุมัติแผน 4. แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ ในแผนการให้บริการ 5. ประชุมชี้แจงทีม ปฏิบัติงานเตรียมความ พร้อมวัสดุ / เครื่องมือ 6. ปฏิบัติงานตรวจสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ 7. สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบให้ จนท. รพ. ทราบทางสื่อภาพและ เสียง 8. สรุปผลการตรวจสอบ เป็นเอกสารแจ้ง รพ. และ กอง วศ. 2. จัดทำแผน 3. ขออนุมัติแผน 4. แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการ ให้บริการ 5. เปิดรับสมัคร รพ. เข้าร่วมการอบรม องค์ความรู้เรื่อง วิศวกรรมความ ปลอดภัยแก่ จนท. รพ. 6. ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียม ความพร้อมวัสดุ / เครื่องมือ 8. ปฏิบัติงานตรวจสอบวิศวกรรมความ ปลอดภัย 7 ระบบ 7. จัดการอบรมองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐาน วศป. ให้แก่ รพ. ที่เข้าร่วม เพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เอง 9. ติดตามผลที่ได้รับจากการที่จัดอบรม องค์ความรู้และช่วยเหลือให้แก่ รพ. ที่มี ปัญหา 10. สรุปผลการตรวจสอบเป็นเอกสาร แจ้ง รพ. และ กอง วศ. 11. จัดทำการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ จากการให้องค์ความรู้แก่ รพ. ที่เข้า ร่วม และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ปัญหาที่เกิดขึ้น หมายเหตุ แถบสีฟ้า หมายถึง กระบวนการ ย่อยที่มีการปรับปรุงกระบวนการ

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม คำรับรองฯ รอบ 12 เดือน

3 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงานโดยแยก เป็น 2 คณะทำงาน คือ คณะผู้สนับสนุนการ ให้บริการ และคณะผู้ กำกับมาตรฐานด้าน วศป. 2. จัดทำแผน 3. ขออนุมัติแผน 4. แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ ในแผนการให้บริการ 5. เปิดรับสมัคร รพ. เข้า ร่วมการอบรมองค์ความรู้ เรื่อง วิศวกรรมความ ปลอดภัยแก่ จนท. รพ. 6. ประชุมชี้แจงทีม ปฏิบัติงานเตรียมความ พร้อมวัสดุ / เครื่องมือ 8. ปฏิบัติงานตรวจสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ 7. จัดการอบรมองค์ ความรู้เรื่องมาตรฐาน วศป. ให้แก่ รพ. ที่เข้าร่วม เพื่อที่จะสามารถนำไป ปฏิบัติงานได้เอง 9. ติดตามผลที่ได้รับจาก การที่จัดอบรมองค์ความรู้ และช่วยเหลือให้แก่ รพ. ที่มีปัญหา 10. สรุปผลการตรวจสอบ เป็นเอกสารแจ้ง รพ. และ กอง วศ. 11. จัดทำการประเมินผล ลัพธ์ที่ได้จากการให้องค์ ความรู้แก่ รพ. ที่เข้าร่วม และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ผังการ ปฏิบัติงานเดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google