งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ผังการปฏิบัติงานเดิม ผังการปฏิบัติงานใหม่ 1.จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยแยกเป็น 2 คณะทำงาน คือ คณะผู้สนับสนุนการให้บริการ และคณะผู้กำกับมาตรฐานด้าน วศป. 1.จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2.จัดทำแผน 2.จัดทำแผน 3.ขออนุมัติแผน 3.ขออนุมัติแผน 4.แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการให้บริการ 4.แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการให้บริการ 5.เปิดรับสมัคร รพ.เข้าร่วมการอบรมองค์ความรู้เรื่อง วิศวกรรมความปลอดภัยแก่ จนท. รพ. 5.ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมวัสดุ/เครื่องมือ 6.ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมวัสดุ/เครื่องมือ 6.ปฏิบัติงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ 7.จัดการอบรมองค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน วศป. ให้แก่ รพ.ที่เข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เอง 8.ปฏิบัติงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ 7.สรุปรายงานผลการตรวจสอบให้ จนท.รพ.ทราบทางสื่อภาพและเสียง 9.ติดตามผลที่ได้รับจากการที่จัดอบรมองค์ความรู้และช่วยเหลือให้แก่ รพ. ที่มีปัญหา 8.สรุปผลการตรวจสอบเป็นเอกสารแจ้ง รพ.และ กอง วศ. 10.สรุปผลการตรวจสอบเป็นเอกสารแจ้ง รพ. และ กอง วศ. 11.จัดทำการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการให้องค์ความรู้แก่ รพ. ที่เข้าร่วม และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น หมายเหตุ แถบสีฟ้า หมายถึง กระบวนการย่อยที่มีการปรับปรุงกระบวนการ

2 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คำรับรองฯ รอบ 12 เดือน

3 4.แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการให้บริการ
1.จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยแยกเป็น 2 คณะทำงาน คือ คณะผู้สนับสนุนการให้บริการ และคณะผู้กำกับมาตรฐานด้าน วศป. 2.จัดทำแผน 3.ขออนุมัติแผน 4.แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการให้บริการ 5.เปิดรับสมัคร รพ.เข้าร่วมการอบรมองค์ความรู้เรื่อง วิศวกรรมความปลอดภัยแก่ จนท. รพ. 10.สรุปผลการตรวจสอบเป็นเอกสารแจ้ง รพ. และ กอง วศ. 6.ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมวัสดุ/เครื่องมือ 11.จัดทำการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการให้องค์ความรู้แก่ รพ. ที่เข้าร่วม และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น 7.จัดการอบรมองค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน วศป. ให้แก่ รพ.ที่เข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เอง 8.ปฏิบัติงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ 9.ติดตามผลที่ได้รับจากการที่จัดอบรมองค์ความรู้และช่วยเหลือให้แก่ รพ. ที่มีปัญหา


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google