งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา
ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

2 อธิบดีได้ลงนามเห็นชอบ แนวทางการตรวจสภาพฯ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ท้ายบันทึกที่ คค 0703/0100 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555

3

4 สรุปแนวทางการตรวจสอบฯ
คณะผู้ตรวจสอบฯ 1 วิธีการตรวจสอบฯ 2 การดำเนินการหลังจากการตรวจสอบ ฯ 3

5 1. คณะผู้ตรวจสอบฯ 3 ฝ่าย ประชาชน ผู้แทนกรมฯ ผู้รับจ้าง หน่วยจัดจ้าง
สกท. / สบร. 1. เจ้าของงบประมาณ (สกท./สบร.) 2. สทช ทชจ ที่ปรึกษา สทช.ที่ 1-18 1. เจ้าของงบประมาณ (สทช.) ทชจ ที่ปรึกษา ทชจ. 1. เจ้าของงบประมาณ (ทชจ.) ที่ปรึกษา

6 หรือในรัศมีไม่เกิน 3 กม.
1. คณะผู้ตรวจสอบฯ 3 ฝ่าย ผู้รับจ้าง ประชาชน ผู้แทนกรมฯ พักอาศัยในแนวสายทาง หรือในรัศมีไม่เกิน 3 กม.

7 2. วิธีการตรวจสอบสภาพ หน่วยจัดจ้าง นัดคณะผู้ตรวจสอบฯ
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะค้ำประกัน คณะผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบภายในวันครบกำหนดค้ำประกัน รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณตามแบบฟอร์ม 1 (สกท./สบร.), 2 (สทช.), 3 (ทชจ.)

8 3. การดำเนินการหลังการตรวจสอบฯ
ผลการตรวจสอบ การดำเนินการ ชำรุดเสียหาย แจ้ง ผรจ.ซ่อม ภายใน 5 วัน พร้อมกำหนดวันแล้วเสร็จ ตามตัวอย่างหนังสือแจ้งซ่อม / สำเนาแจ้งที่ปรึกษาฯ * ถ้า ผรจ.ไม่เข้าซ่อม/ซ่อมไม่เสร็จ ดำเนินการตามข้อสั่งการฯ ในบันทึกที่ คค /ว 7218 ลว. 27 ส.ค. 2553 สภาพเรียบร้อย คืนค้ำฯ ให้ ผรจ. / ส่งเอกสารให้ สกท. สำเนารายงานผลการตรวจสภาพทุกครั้ง สำเนาหนังสือคืนค้ำประกันฯ ภาพถ่ายถนนทุก 500 เมตร

9 Flow chart ที่ 1 กรณีจัดจ้างโดยสำนักส่วนภูมิภาค (สกท./สบร.)
ตัวแทนกรมทางหลวงชนบท ตัวแทนผู้รับจ้าง ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ * ไม่ผ่าน มีสภาพชำรุดเสียหาย ร่วม ตรวจสอบสภาพถนน ตามแบบฟอร์ม 1 ผ่านมีสภาพที่ดี ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการซ่อม/ ซ่อมไม่เสร็จ แจ้งผู้รับจ้าง ซ่อมแซม /กำหนดวันที่แล้วเสร็จ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (สบร./สกท.) คืนหนังสือ ค้ำประกันสัญญา / แจ้ง สกท. ดำเนินการ ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี ในบันทึกข้อความที่ คค /ว7218 บริษัทผู้รับจ้าง ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดี สำนักบริหารกลาง คืนหนังสือค้ำประกัน สัญญา /แจ้ง สบก. ข้อมูลที่ต้องแจ้ง สกท. สำเนารายงานตรวจสภาพทุกครั้ง สำเนาหนังสือคืนค้ำประกัน ภาพถ่ายทุก 500 ม. * ควรเป็นประชาชนที่มีที่พักอาศัยในแนวสายทาง หรือในรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร จากแนวสายทาง

10 Flow chart ที่ 2 กรณีจัดจ้างโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 1-18
ตัวแทนกรมทางหลวงชนบท ตัวแทนผู้รับจ้าง ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ * ไม่ผ่าน มีสภาพชำรุดเสียหาย ร่วม ตรวจสอบสภาพถนน ตามแบบฟอร์ม 2 ผ่านมีสภาพที่ดี ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการซ่อม/ ซ่อมไม่เสร็จ แจ้งผู้รับจ้าง ซ่อมแซม /กำหนดวันที่แล้วเสร็จ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (สทช.ที่จัดจ้าง) คืนหนังสือ ค้ำประกันสัญญา ดำเนินการ ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี ในบันทึกข้อความที่ คค /ว7218 บริษัทผู้รับจ้าง ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี แจ้ง สกท. จัดทำประวัติสายทางในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ต้องแจ้ง สกท. สำเนารายงานตรวจสภาพทุกครั้ง สำเนาหนังสือคืนค้ำประกัน ภาพถ่ายทุก 500 ม. * ควรเป็นประชาชนที่มีที่พักอาศัยในแนวสายทาง หรือในรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร จากแนวสายทาง

11 Flow chart ที่ 3 กรณีจัดจ้างโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ตัวแทนกรมทางหลวงชนบท ตัวแทนผู้รับจ้าง ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ * ไม่ผ่าน มีสภาพชำรุดเสียหาย ร่วม ตรวจสอบสภาพถนน ตามแบบฟอร์ม 3 ผ่านมีสภาพที่ดี ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการซ่อม/ ซ่อมไม่เสร็จ แจ้งผู้รับจ้าง ซ่อมแซม /กำหนดวันที่แล้วเสร็จ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (ทชจ.ที่จัดจ้าง) คืนหนังสือ ค้ำประกันสัญญา ดำเนินการ ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี ในบันทึกข้อความที่ คค /ว7218 บริษัทผู้รับจ้าง ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี แจ้ง สกท. จัดทำประวัติสายทางในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ต้องแจ้ง สกท. สำเนารายงานตรวจสภาพ ทุกครั้ง สำเนาหนังสือคืนค้ำประกัน ภาพถ่ายทุก 500 ม. * ควรเป็นประชาชนที่มีที่พักอาศัยในแนวสายทาง หรือในรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร จากแนวสายทาง

12 ขอบคุณครับ

13 แบบฟอร์ม 1 รายงานผลการตรวจสอบ (สกท. / สบร.)

14 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการตรวจสอบ (สทช.)

15 แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการตรวจสอบ (ทชจ.)

16 ตัวอย่างหนังสือแจ้งซ่อม

17

18

19

20 แจ้งผู้รับจ้างเข้าซ่อมครั้งที่ 1
ไม่ดำเนินการ แจ้ง สบก.ทำการ Black List แจ้งผู้รับจ้างเข้าซ่อมครั้งที่ 2 ผู้รับจ้าง เข้าซ่อม ผู้รับจ้าง ไม่ดำเนินการ แจ้ง สบก. ทำการ Black List และรายงานพฤติการณ์ทิ้งงาน จัดจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมแซมแทน

21 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุดเสียหาย
และอยู่ในระยะเวลาค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น ที่ปรึกษาจัดทำแผนในการเข้าพื้นที่ตรวจสภาพในแต่ละสายทาง ในภาพรวมของกลุ่ม โดยระบุวันที่จะเข้าตรวจในแต่ละสายทาง ที่ปรึกษาจัดส่งแผนให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ผู้รับจ้าง และประธานตรวจการจ้างที่ปรึกษา 1 ตัวแทนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาร่วมกันตรวจสภาพผลการก่อสร้างในวันที่กำหนด ที่ปรึกษาจัดทำรายงานตรวจสภาพของแต่ละสายทาง ในรูปแบบที่กำหนด ยัง 2 ที่ปรึกษาทำหนังสือส่งรายงานตรวจสภาพให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณผ่าน Counterpart ภายใน 5 วัน (กรณีถนนชำรุดเสียหายภายใน 3 วัน ทั้งนี้ให้กำหนดระยะเวลาในการซ่อมแซมด้วย) หลังจากที่ได้ออกไปตรวจสอบ ชำรุด ปกติ ครบระยะเวลาค้ำประกัน 3 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำหนังสือเสนอผู้ว่าจ้างลงนามแจ้งผู้รับจ้าง ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับแจ้งว่าชำรุดเสียหาย โดยออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างรีบทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยทั้งนี้ให้กำหนดวันที่แล้วเสร็จให้ชัดเจนตามความเหมาะสมของงานด้วย/สำเนาแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบด้วย 15 ครบแล้ว พบความบกพร่อง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการค้ำประกัน ภายใน 15 วันสำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือนหรือภายใน 30 วันสำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป - กรณีงานที่ส่วนกลางก่อสร้าง ให้สำนักเจ้าของงบประมาณ ที่ปรึกษาควบคุมงาน สทช.ในเขตรับผิดชอบ และ ทชจ. ร่วมกันตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง - กรณีงานที่ สทช./ทชจ. ก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเดิมหรือคณะกรรมการที่ สทช./ทชจ. ตั้งขึ้น ร่วมกับที่ปรึกษาควบคุมงาน ไปตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 4 4 ส่วนกลาง สำนักเจ้าของงบประมาณแจ้งสำนักบริหารกลางทราบภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจพบความชำรุดของงาน สทช.1-18 และ ทชจ. ทำหนังสือให้ผู้ว่าจ้างลงนามถึงผู้ค้ำประกันสัญญา เพื่อทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจพบความชำรุดของงาน ที่ปรึกษาประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดวันซ่อม ที่ปรึกษาเข้าไปดูการซ่อมตามกำหนดเวลา 16 ไม่พบความบกพร่อง ผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อมตามที่มีการแจ้ง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณรายงานหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าจ้าง กรณีงานที่ส่วนกลางก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งการให้สำนักบริหารกลางคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วัน นับจากพ้นจากข้อผูกพัน กรณีงานที่ สทช./ทชจ. ก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งการให้คืนหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วัน นับจากพ้นจากข้อผูกพัน 5 4 ที่ปรึกษารายงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 7 วัน (แจ้งซ่อมครั้งที่ 2) /สำเนาแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบด้วย สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนอผู้ว่าจ้างลงนามถึงผู้ค้ำประกันสัญญาเพื่อทราบไว้ในชั้นหนึ่งก่อน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเจ้าของงบประมาณ OK ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการซ่อม ผู้รับจ้างเข้าซ่อม ตามที่มีการแจ้ง A ไม่ OK ที่ปรึกษารายงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ทำการแก้ไข

22 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุดเสียหาย
และอยู่ในระยะเวลาค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น A 7 7 ส่วนกลาง สำนักเจ้าของงบประมาณแจ้งให้สำนักบริการกลางทราบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขครั้งที่ 1 และผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตาม สทช.1-18 และ ทชจ. ทำหนังสือเสนอผู้ว่าจ้างลงนามถึงผู้ค้ำประกันสัญญาภายใน 3 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ผู้รับจ้างที่ธนาคารผู้ค้ำประกัน ไม่ทำการซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุด เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และกรมฯจะจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาซ่อมแซมแทน โดยจะแจ้งค่าซ่อมแซมให้ทราบภายหลัง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินค่าซ่อมแซม ตามเงื่อนไขในสัญญา ภายในวงเงินที่ค้ำประกัน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารกลางทราบเพื่อทำการตัดสิทธิ์การเสนอราคา ภายใน 3 วัน นับแต่วันครบกำหนดซ่อมครั้งที่ 1 7 สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนอผู้ว่าจ้างลงนามถึงผู้ค้ำประกันสัญญาทราบ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเจ้าของงบประมาณ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ผู้รับจ้างที่ธนาคารผู้ค้ำประกัน ไม่ทำการซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุด เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และกรมฯจะจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาซ่อมแซมแทน โดยจะแจ้งค่าซ่อมแซมให้ทราบภายหลัง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินค่าซ่อมแซม ตามเงื่อนไขในสัญญา ภายในวงเงินที่ค้ำประกัน สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนออธิบดีลงนาม เพื่อทำการตัดสิทธิ์การเสนอราคา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 6 หากผู้รับจ้างไม่เข้าทำการซ่อม หลังจากผู้ว่าจ้างทำหนังสือแจ้งซ่อมครั้งที่ 2 ภายในเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมแซมแทนผู้รับจ้างนั้นโดยวิธีพิเศษ ภายใน 20 วัน นับจากได้รับแจ้งจากที่ปรึกษา กระบวนการจัดจ้างใหม่โดยวิธีพิเศษ 6 อยู่ในวงเงินค้ำประกัน เกินวงเงินค้ำประกัน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รายงานพฤติกรรมทิ้งงานให้สำนักบริหารกลางทราบภายใน 15 วัน นับแต่ปรากฏพฤติการณ์ทิ้งงาน 9 8 10 สทช.1-18 และ ทชจ. ทำหนังสือเสนอกรมฯ ลงนามแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และขอให้ชำระเงินแก่กรมฯ ตามจำนวนเงินที่จัดจ้างได้ ภายใน 3 วัน นับจากได้รับอนุมัติให้จัดจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาทำการซ่อมแซมแทน ส่วนกลาง สำนักเจ้าของงบประมาณแจ้งผลการจัดจ้างให้สำนักบริหารกลางทราบ ภายใน 3 วัน นับจากได้รับอนุมัติให้จัดจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาทำการซ่อมแซม กรณีวงเงินค่าซ่อมแซมเกินวงเงินค้ำประกัน ให้เรียกร้องเอากับผู้รับจ้างรายแรกภายใน 3 วัน หากผู้รับจ้างไม่ยอมจ่าย ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หาเงินงบประมาณกรมฯ สำรองจ่ายส่วนที่เกินก่อน แล้วทำเรื่องเรียกร้องกับผู้รับจ้างรายแรกอีกครั้งหนึ่ง 14 สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนออธิบดีลงนามเพื่อทำการตัดสิทธิ์การเสนอราคา และรายงานพฤติการณ์ทิ้งงานให้กระทรวงพิจารณา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ทิ้งงาน หรือนับตั้งแต่วันที่กำหนดให้ชี้แจงได้สิ้นสุดลง 9 11 ดำเนินการทางกฎหมาย 12 สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนอกรมฯ ลงนามแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และขอให้ชำระเงินแก่กรมฯ ตามจำนวนเงินที่จัดจ้างได้ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเจ้าของงบประมาณ เพื่อนำไปจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ที่ซ่อมแซมแทน ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างไม่ยอมชำระหนี้ให้ เพื่อสั่งการให้สำนักกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างไม่ยอมชำระหนี้ให้ เมื่อผู้รับจ้างรายใหม่ที่จ้างมาซ่อมแซมแทนจนแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายใน 7 วัน โดยใช้เงินตามข้อ 9 และหรือข้อ 10 13 สำนักกฎหมายดำเนินการเรียกร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เกิน ภายใน 60 วัน หลังจากหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google