งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสภาพ ถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกัน สัญญา ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรม ทางหลวงชนบท วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสภาพ ถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกัน สัญญา ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรม ทางหลวงชนบท วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสภาพ ถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกัน สัญญา ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรม ทางหลวงชนบท วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

2 อธิบดีได้ลงนามเห็นชอบ แนวทางการ ตรวจสภาพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ท้ายบันทึกที่ คค 0703/0100 ลง วันที่ 12 มกราคม 2555

3

4 1 1 คณะผู้ตรวจสอบฯ 2 2 วิธีการตรวจสอบฯ 3 3 การดำเนินการหลังจากการ ตรวจสอบ ฯ สรุปแนวทางการ ตรวจสอบฯ

5 ผู้รับจ้าง 1. คณะผู้ตรวจสอบฯ 3 ฝ่าย ผู้แทนกรมฯ ประชาชน หน่วยจัด จ้าง ผู้แทนกรมฯ สกท. / สบร. 1. เจ้าของงบประมาณ ( สกท./ สบร.) 2. สทช. 3. ทชจ. 4. ที่ปรึกษา สทช. ที่ 1- 18 1. เจ้าของงบประมาณ ( สทช.) 2. ทชจ. 3. ที่ปรึกษา ทชจ. 1. เจ้าของงบประมาณ ( ทชจ.) 2. ที่ ปรึกษา

6 ผู้รับจ้าง 1. คณะผู้ตรวจสอบฯ 3 ฝ่าย ผู้แทนกรมฯ ประชาชน พักอาศัยในแนวสาย ทาง หรือในรัศมีไม่เกิน 3 กม. พักอาศัยในแนวสาย ทาง หรือในรัศมีไม่เกิน 3 กม.

7 2. วิธีการตรวจสอบ สภาพ หน่วยจัดจ้าง นัดคณะผู้ตรวจสอบ ฯ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนครบกำหนด ระยะค้ำประกัน คณะผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบ ภายในวันครบกำหนดค้ำประกัน รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณตามแบบฟอร์ม 1 ( สกท./ สบร.), 2 ( สทช.), 3 ( ทชจ.)แบบฟอร์ม 1 ( สกท./ สบร.),2 ( สทช.), 3 ( ทชจ.)

8 3. การดำเนินการหลังการ ตรวจสอบฯ ผลการ ตรวจสอบ การดำเนินการ ชำรุดเสียหาย แจ้ง ผรจ. ซ่อม ภายใน 5 วัน พร้อมกำหนดวันแล้วเสร็จ ตาม ตัวอย่างหนังสือแจ้งซ่อม / ตัวอย่างหนังสือแจ้งซ่อม / สำเนาแจ้งที่ปรึกษาฯ * ถ้า ผรจ. ไม่เข้าซ่อม / ซ่อม ไม่เสร็จ ดำเนินการตามข้อสั่ง การฯ ในบันทึกที่ คค 0701.5/ ว 7218 ลว. 27 ส. ค. 2553บันทึกที่ คค 0701.5/ ว 7218 ลว. 27 ส. ค. 2553 สภาพเรียบร้อย คืนค้ำฯ ให้ ผรจ. / ส่งเอกสารให้ สกท. - สำเนารายงานผลการตรวจสภาพ ทุกครั้ง - สำเนาหนังสือคืนค้ำประกันฯ - ภาพถ่ายถนนทุก 500 เมตร

9 ดำเนินการ ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี ในบันทึกข้อความที่ คค 0701.5/ว7218 คืนหนังสือค้ำประกัน สัญญา /แจ้ง สบก. คืนหนังสือ ค้ำประกันสัญญา / แจ้ง สกท. ร่วม ตรวจสอบสภาพถนน ตามแบบฟอร์ม 1 แจ้งผู้รับจ้าง ซ่อมแซม /กำหนดวันที่แล้วเสร็จ ซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน สภาพดี ไม่ผ่าน มีสภาพชำรุดเสียหาย ผ่านมีสภาพที่ดี ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการ ซ่อม/ ซ่อมไม่เสร็จ

10 ดำเนินการ ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี ในบันทึกข้อความที่ คค 0701.5/ว7218 แจ้ง สกท. จัดทำประวัติสายทางใน ฐานข้อมูล คืนหนังสือ ค้ำประกันสัญญา ร่วม ตรวจสอบสภาพถนน ตามแบบฟอร์ม 2 แจ้งผู้รับจ้าง ซ่อมแซม /กำหนดวันที่แล้วเสร็จ ซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน สภาพที่ดี ไม่ผ่าน มีสภาพชำรุด เสียหาย ผ่านมีสภาพที่ดี ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการ ซ่อม/ ซ่อมไม่เสร็จ

11 ดำเนินการ ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี ในบันทึกข้อความที่ คค 0701.5/ว7218 แจ้ง สกท. จัดทำประวัติสายทางใน ฐานข้อมูล คืนหนังสือ ค้ำประกันสัญญา ร่วม ตรวจสอบสภาพถนน ตามแบบฟอร์ม 3 แจ้งผู้รับจ้าง ซ่อมแซม /กำหนดวันที่แล้วเสร็จ ซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน สภาพที่ดี ไม่ผ่าน มีสภาพชำรุด เสียหาย ผ่านมีสภาพที่ดี ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการ ซ่อม/ ซ่อมไม่เสร็จ

12 ขอบคุณ ครับ

13 แบบฟอร์ม 1 รายงานผลการ ตรวจสอบ ( สกท. / สบร.)

14 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการ ตรวจสอบ ( สทช.)

15 แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการ ตรวจสอบ ( ทชจ.)

16 ตัวอย่างหนังสือ แจ้งซ่อม

17

18

19

20 แจ้งผู้รับจ้างเข้า ซ่อมครั้งที่ 1 ผู้รับจ้าง เข้าซ่อม ผู้รับจ้าง ไม่ดำเนินการ แจ้ง สบก.ทำ การ Black List แจ้งผู้รับจ้างเข้า ซ่อมครั้งที่ 2 ผู้รับจ้าง เข้าซ่อม ผู้รับจ้าง ไม่ดำเนินการ แจ้ง สบก. ทำการ Black List และรายงานพฤติการณ์ ทิ้งงาน จัดจ้างผู้อื่นมา ทำการซ่อมแซม แทน

21 ที่ปรึกษาจัดทำแผนในการเข้าพื้นที่ตรวจสภาพในแต่ละสายทาง ในภาพรวมของกลุ่ม โดยระบุวันที่จะเข้าตรวจในแต่ละสายทาง ที่ปรึกษาจัดส่งแผนให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ผู้รับจ้าง และประธานตรวจการจ้างที่ปรึกษา ตัวแทนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาร่วมกันตรวจสภาพผลการก่อสร้างในวันที่กำหนด ที่ปรึกษาจัดทำรายงานตรวจสภาพของแต่ละสายทาง ในรูปแบบที่กำหนด ที่ปรึกษาทำหนังสือส่งรายงานตรวจสภาพให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณผ่าน Counterpart ภายใน 5 วัน (กรณีถนนชำรุดเสียหายภายใน 3 วัน ทั้งนี้ให้กำหนดระยะเวลาในการซ่อมแซมด้วย) หลังจากที่ได้ออกไปตรวจสอบ ครบระยะเวลาค้ำประกัน ปกติ ยัง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการค้ำประกัน ภายใน 15 วันสำหรับ หลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือนหรือ ภายใน 30 วันสำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป - กรณีงานที่ส่วนกลางก่อสร้าง ให้สำนักเจ้าของงบประมาณ ที่ ปรึกษาควบคุมงาน สทช.ในเขตรับผิดชอบ และ ทชจ. ร่วมกัน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง - กรณีงานที่ สทช./ทชจ. ก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เดิมหรือคณะกรรมการที่ สทช./ทชจ. ตั้งขึ้น ร่วมกับที่ปรึกษา ควบคุมงาน ไปตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณรายงานหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าจ้าง - กรณีงานที่ส่วนกลางก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งการให้สำนัก บริหารกลางคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วัน นับจากพ้นจากข้อผูกพัน - กรณีงานที่ สทช./ทชจ. ก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งการให้คืน หนังสือค้ำประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วัน นับจากพ้นจากข้อ ผูกพัน ครบแล้ว ไม่พบความบกพร่อง ชำรุด หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำหนังสือเสนอผู้ว่าจ้างลงนามแจ้งผู้รับจ้าง ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับแจ้งว่าชำรุดเสียหาย โดยออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับ จ้างรีบทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยทั้งนี้ให้กำหนดวันที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน ตามความเหมาะสมของงานด้วย/สำเนาแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบด้วย ส่วนกลาง สำนักเจ้าของ งบประมาณแจ้งสำนัก บริหารกลางทราบ ภายใน 5 วัน นับจาก วันที่ได้ตรวจพบความ ชำรุดของงาน ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการซ่อม ที่ปรึกษารายงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ทำการแก้ไข OK ไม่ OK สำนักบริหารกลางทำ หนังสือเสนอผู้ว่าจ้าง ลงนามถึงผู้ค้ำประกัน สัญญาเพื่อทราบไว้ใน ชั้นหนึ่งก่อน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับ แจ้งจากสำนักเจ้าของ งบประมาณ สทช.1-18 และ ทชจ. ทำหนังสือให้ผู้ว่า จ้างลงนามถึงผู้ค้ำ ประกันสัญญา เพื่อ ทราบไว้ชั้นหนึ่ง ก่อน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ ตรวจพบความ ชำรุดของงาน ที่ปรึกษาประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดวันซ่อม ที่ปรึกษาเข้าไปดูการซ่อมตาม กำหนดเวลา ที่ปรึกษารายงานหน่วยงานเจ้าของ งบประมาณว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณทำหนังสือแจ้งเตือน อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 7 วัน (แจ้งซ่อมครั้ง ที่ 2) /สำเนาแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบด้วย ผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อม ตามที่มีการแจ้ง ผู้รับจ้างเข้าซ่อม ตามที่มีการแจ้ง A 1 2 3 4 4 5 4 15 16 พบความ บกพร่อง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุดเสียหาย และอยู่ในระยะเวลาค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น

22 ส่วนกลาง สำนักเจ้าของงบประมาณแจ้งให้สำนักบริการกลางทราบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับ จ้างเข้ามาแก้ไขครั้งที่ 1 และผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตาม หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำ บันทึกแจ้งสำนักบริหารกลาง ทราบเพื่อทำการตัดสิทธิ์การ เสนอราคา ภายใน 3 วัน นับแต่ วันครบกำหนดซ่อมครั้งที่ 1 สทช.1-18 และ ทชจ. ทำหนังสือเสนอผู้ว่าจ้างลงนามถึงผู้ค้ำประกันสัญญาภายใน 3 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ผู้รับจ้างที่ธนาคารผู้ค้ำประกัน ไม่ทำการ ซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุด เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และกรม ฯจะจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาซ่อมแซมแทน โดยจะแจ้งค่าซ่อมแซมให้ ทราบภายหลัง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินค่า ซ่อมแซม ตามเงื่อนไขในสัญญา ภายในวงเงินที่ค้ำประกัน สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนอผู้ว่าจ้างลงนามถึงผู้ค้ำ ประกันสัญญาทราบ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักเจ้าของงบประมาณ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ผู้รับจ้างที่ ธนาคารผู้ค้ำประกัน ไม่ทำการซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุด เป็น การไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และกรมฯจะจ้างผู้รับจ้างรายอื่น มาซ่อมแซมแทน โดยจะแจ้งค่าซ่อมแซมให้ทราบภายหลัง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินค่าซ่อมแซม ตามเงื่อนไขในสัญญา ภายในวงเงินที่ค้ำประกัน หากผู้รับจ้างไม่เข้าทำการซ่อม หลังจากผู้ว่าจ้างทำหนังสือแจ้ง ซ่อมครั้งที่ 2 ภายในเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณดำเนินการจัดจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมแซมแทนผู้รับจ้าง นั้นโดยวิธีพิเศษ ภายใน 20 วัน นับจากได้รับแจ้งจากที่ปรึกษา สำนักบริหารกลางทำหนังสือ เสนออธิบดีลงนาม เพื่อทำการ ตัดสิทธิ์การเสนอราคา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ A 7 7 7 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รายงานพฤติกรรมทิ้งงานให้สำนัก บริหารกลางทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ปรากฏพฤติการณ์ทิ้งงาน สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนอ อธิบดีลงนามเพื่อทำการตัดสิทธิ์การ เสนอราคา และรายงานพฤติการณ์ทิ้ง งานให้กระทรวงพิจารณา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ ทิ้งงาน หรือนับตั้งแต่วันที่กำหนดให้ ชี้แจงได้สิ้นสุดลง 6 14 ส่วนกลาง สำนักเจ้าของงบประมาณแจ้ง ผลการจัดจ้างให้สำนักบริหาร กลางทราบ ภายใน 3 วัน นับ จากได้รับอนุมัติให้จัดจ้างผู้รับ จ้างรายอื่นมาทำการซ่อมแซม กรณีวงเงินค่าซ่อมแซมเกินวงเงินค้ำประกัน ให้ เรียกร้องเอากับผู้รับจ้างรายแรกภายใน 3 วัน หากผู้รับจ้างไม่ยอมจ่าย ให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ หาเงินงบประมาณกรมฯ สำรอง จ่ายส่วนที่เกินก่อน แล้วทำเรื่องเรียกร้องกับ ผู้รับจ้างรายแรกอีกครั้งหนึ่ง สทช.1-18 และ ทชจ. ทำหนังสือเสนอกรมฯ ลงนามแจ้งให้ผู้ค้ำ ประกันทราบ และขอให้ชำระเงินแก่กรมฯ ตามจำนวนเงินที่จัดจ้างได้ ภายใน 3 วัน นับจากได้รับอนุมัติให้จัดจ้างผู้รับจ้าง รายอื่นมาทำการซ่อมแซมแทน 6 กระบวนการจัดจ้างใหม่โดยวิธีพิเศษ อยู่ในวงเงินค้ำประกันเกินวงเงินค้ำประกัน สำนักบริหารกลางทำหนังสือเสนอ กรมฯ ลงนามแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน ทราบ และขอให้ชำระเงินแก่กรมฯ ตามจำนวนเงินที่จัดจ้างได้ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักเจ้าของงบประมาณ เพื่อ นำไปจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ที่ ซ่อมแซมแทน เมื่อผู้รับจ้างรายใหม่ที่จ้างมา ซ่อมแซมแทนจนแล้วเสร็จ ให้ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างภายใน 7 วัน โดยใช้เงิน ตามข้อ 9 และหรือข้อ 10 ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างไม่ยอมชำระหนี้ให้ เพื่อสั่งการให้สำนักกฎหมายดำเนินการตามกฎหมาย ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างไม่ยอมชำระหนี้ให้ สำนักกฎหมายดำเนินการเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง รับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เกิน ภายใน 60 วัน หลังจากหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ 12 98 10 ดำเนินการทางกฎหมาย 9 11 13 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมงานจ้างที่ชำรุดเสียหาย และอยู่ในระยะเวลาค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสภาพ ถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกัน สัญญา ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรม ทางหลวงชนบท วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google