งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนราษฎร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนราษฎร

2 ตาย

3 การตาย ๑. สถานที่ตาย ๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ๓
การตาย ๑. สถานที่ตาย ๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ๓. ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้แจ้ง ๔. แจ้งต่อใคร ขอรับมรณบัตรที่ไหน

4 สถานที่ตาย ๑. ตายในสถานพยาบาล ผู้รักษาก่อนตาย ท. ร. ๔/๑ ให้ แต่ ท. ร
สถานที่ตาย ๑. ตายในสถานพยาบาล ผู้รักษาก่อนตาย ท.ร.๔/๑ ให้ แต่ ท.ร.๔/๑ ไม่ใช่มรณบัตร ๒. ตายนอกสถานพยาบาล (๑) ตายในบ้าน (๒) ตายนอกบ้าน

5 ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ตายในบ้าน เจ้าบ้าน หรือหากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง ตายนอกบ้าน บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ

6 ระยะเวลาแจ้งการตาย ตายในบ้าน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพแล้วแต่กรณี ตายนอกบ้าน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ เว้นแต่กรณีท้องที่การคมนาคม ไม่สะดวกหรือมีเหตุจำเป็น ผอ.ทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการแจ้งตายได้แต่ต้องไม่เกิน ๗ วันนับแต่เวลาตายหรือพบศพ

7 เมื่อมีคนตายหรือเมื่อพบศพแล้ว ไม่แจ้งการตายภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

8 สถานที่ที่แจ้งได้ และสถานที่ ขอรับมรณบัตร ตายในบ้าน สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีคนตายหรือท้องที่ที่พบศพ ตายนอกบ้าน สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีคนตาย หรือท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้(ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือไม่ทราบท้องที่ตาย)

9 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแจ้งตาย ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีการตาย ๑
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแจ้งตาย ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีการตาย ๑. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ๒. ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีชื่อของ ผู้ตายในทะเบียนบ้าน กับ สถานที่ตาย - ถ้าผู้ตายมีชื่อในเขต สนท.เดียวกันกับ สนท.แห่งท้องที่ที่มีการตาย เรียกว่าคนในท้องที่ - ถ้าผู้ตายไม่ได้มีชื่อในเขต สนท.แห่งที่มีการตาย เรียกว่าคนต่างท้องที่

10 การแจ้งการตาย ปกติต้อง แจ้งนายทะเบียนท้องที่ที่ตาย แต่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สามารถ แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่อื่น ได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

11 การแจ้งตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น ผู้แจ้ง เจ้าบ้าน หรือผู้ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ หลักฐาน หนังสือรับรองการตาย(ท.ร.๔/๑) หรือ ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ สถานที่แจ้ง สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ศพอยู่ หรือท้องที่ที่จัดการศพ

12 *ข้อควรรู้ กรณีไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร นายทะเบียนจะยังไม่ออกมรณบัตรให้ โดยจะออกใบรับแจ้งการตายให้ผู้แจ้ง จนกว่าจะทราบว่าผู้ตายเป็นใคร จึงจะออกมรณบัตรให้ได้

13 กรณีมีคนตาย โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าตาย โดยโรคติดต่ออันตราย หรือตายโดยผิดธรรมชาติ เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งตาย นายทะเบียนจะออก ใบรับแจ้งการตายให้ผู้แจ้ง และแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เมื่อนายทะเบียนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ จึงจะออกมรณบัตรให้ได้

14 กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ นายทะเบียนจะออกใบรับแจ้งการตายให้ผู้แจ้ง โดยไม่ออกมรณบัตรให้

15 การแจ้งตายที่นายทะเบียนไม่ออกมรณบัตรให้ผู้แจ้งทันทีที่ได้รับแจ้ง - ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร - ตายผิดธรรมชาติ - เชื่อว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ

16 คนที่ตายในประเทศไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว สามารถแจ้งการตายและมีสิทธิได้รับหลักฐานมรณบัตร

17 ประเภทของมรณบัตรที่นายทะเบียนออกให้ผู้แจ้ง ท. ร
ประเภทของมรณบัตรที่นายทะเบียนออกให้ผู้แจ้ง ท.ร.๔ มรณบัตร สำหรับคนที่มีสัญชาติไทย และคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ท.ร.๕ มรณบัตร สำหรับคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ท.ร.๐๕๑ มรณบัตร สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ท.ร.๐๕ มรณบัตร สำหรับแรงงานต่างด้าว

18 คนไทยที่ไปตายในต่างประเทศ ไม่สามารถขอแจ้งการตายในไทยได้
คนไทยที่ไปตายในต่างประเทศ ไม่สามารถขอแจ้งการตายในไทยได้

19 ส่วนการทะเบียนราษฎร จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google