งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. การตาย ๑. สถานที่ตาย ๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการ ตาย ๓. ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดให้แจ้ง ๔. แจ้งต่อใคร ขอรับ มรณบัตรที่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. การตาย ๑. สถานที่ตาย ๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการ ตาย ๓. ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดให้แจ้ง ๔. แจ้งต่อใคร ขอรับ มรณบัตรที่ไหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2

3 การตาย ๑. สถานที่ตาย ๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการ ตาย ๓. ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดให้แจ้ง ๔. แจ้งต่อใคร ขอรับ มรณบัตรที่ไหน

4 สถานที่ตาย ๑. ตายในสถานพยาบาล ผู้รักษาก่อนตาย ท. ร. ๔ / ๑ ให้ แต่ ท. ร. ๔ / ๑ ไม่ใช่ มรณบัตร ๒. ตายนอกสถานพยาบาล ( ๑ ) ตายในบ้าน ( ๒ ) ตายนอกบ้าน

5 ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ตายในบ้าน เจ้าบ้าน หรือ หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพ เป็นผู้แจ้ง ตายนอกบ้าน บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ พบศพ

6 ระยะเวลาแจ้งการตาย ตายในบ้าน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ แล้วแต่กรณี ตายนอกบ้าน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลา พบศพ เว้นแต่กรณีท้องที่การ คมนาคม ไม่สะดวกหรือมีเหตุจำเป็น ผอ. ทะเบียนกลางสามารถขยายเวลา การแจ้งตายได้แต่ต้องไม่เกิน ๗ วันนับแต่เวลาตายหรือพบศพ

7 เมื่อมีคนตายหรือเมื่อ พบศพแล้ว ไม่แจ้งการตายภายใน ระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน ๑, ๐๐๐ บาท

8 สถานที่ที่แจ้งได้ และ สถานที่ ขอรับมรณบัตร ตายในบ้าน สำนักทะเบียน แห่งท้องที่ที่มีคนตายหรือ ท้องที่ที่พบศพ ตายนอกบ้าน สำนักทะเบียน แห่งท้องที่ที่มีคนตาย หรือ ท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ ( ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นหรือไม่ทราบ ท้องที่ตาย )

9 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแจ้งตาย ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่มี การตาย ๑. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ๒. ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีชื่อ ของ ผู้ตายในทะเบียนบ้าน กับ สถานที่ตาย - ถ้าผู้ตายมีชื่อในเขต สนท. เดียวกันกับ สนท. แห่งท้องที่ที่มี การตาย เรียกว่าคนในท้องที่ - ถ้าผู้ตายไม่ได้มีชื่อในเขต สนท. แห่งที่มีการตาย เรียกว่า คนต่างท้องที่

10 การแจ้งการตาย ปกติต้อง แจ้งนายทะเบียน ท้องที่ที่ตาย แต่เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน สามารถ แจ้งต่อนาย ทะเบียนท้องที่อื่น ได้แต่ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนด

11 การแจ้งตายต่อนายทะเบียน แห่งท้องที่อื่น ผู้แจ้ง เจ้าบ้าน หรือผู้ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ หลักฐาน หนังสือรับรองการตาย ( ท. ร. ๔ / ๑ ) หรือ ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ สถานที่แจ้ง สำนักทะเบียนแห่ง ท้องที่ที่ศพอยู่ หรือท้องที่ที่จัดการ ศพ

12 * ข้อควรรู้ กรณีไม่ทราบว่าคนตาย เป็นใคร นายทะเบียนจะยังไม่ออก มรณบัตรให้ โดยจะออกใบรับแจ้งการ ตายให้ผู้แจ้ง จนกว่าจะทราบว่าผู้ตาย เป็นใคร จึงจะออกมรณ บัตรให้ได้

13  กรณีมีคนตาย โดยมีเหตุอัน ควรสงสัยว่าตาย โดยโรคติดต่ออันตราย หรือตาย โดยผิดธรรมชาติ เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งตาย นาย ทะเบียนจะออก ใบรับแจ้งการตายให้ผู้แจ้ง และแจ้ง ไปยังผู้มีหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ อันตรายหรือพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เมื่อนาย ทะเบียนได้รับความเห็นชอบจากเจ้า พนักงานผู้มีหน้าที่ จึงจะออก มรณบัตรให้ได้

14 กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ ยังไม่พบศพ นายทะเบียนจะออกใบรับแจ้ง การตายให้ผู้แจ้ง โดยไม่ออกมรณบัตรให้

15 การแจ้งตายที่นายทะเบียนไม่ออก มรณบัตรให้ผู้แจ้งทันทีที่ได้รับแจ้ง - ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร - ตายผิดธรรมชาติ - เชื่อว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ

16 คนที่ตายในประเทศไทย ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคน ไทยหรือคนต่างด้าว สามารถแจ้งการตายและ มีสิทธิได้รับหลักฐาน มรณบัตร

17 ประเภทของมรณบัตรที่นาย ทะเบียนออกให้ผู้แจ้ง ท. ร. ๔ มรณบัตร สำหรับคนที่มีสัญชาติ ไทย และคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ท. ร. ๕ มรณบัตร สำหรับคนที่เข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว หรือเข้า เมืองโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ท. ร. ๐๕๑ มรณบัตร สำหรับบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน ท. ร. ๐๕ มรณบัตร สำหรับแรงงานต่างด้าว

18 คนไทยที่ไปตายใน ต่างประเทศ ไม่สามารถขอแจ้งการ ตายในไทยได้

19 Company Logo


ดาวน์โหลด ppt LOGO. การตาย ๑. สถานที่ตาย ๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการ ตาย ๓. ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดให้แจ้ง ๔. แจ้งต่อใคร ขอรับ มรณบัตรที่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google