งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบ ก. ต. ช. ว่า ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและ ชุมชนมีส่วนร่วมใน กิจการตำรวจ พ. ศ. ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบ ก. ต. ช. ว่า ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและ ชุมชนมีส่วนร่วมใน กิจการตำรวจ พ. ศ. ๒๕๔๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบ ก. ต. ช. ว่า ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและ ชุมชนมีส่วนร่วมใน กิจการตำรวจ พ. ศ. ๒๕๔๙

2 ฐานอำนาจในการออก ระเบียบ มาตรา ๗ และ ๑๘ ( ๑ ) แห่ง พ. ร. บ. ตำรวจ แห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๗ มติ ก. ต. ช. ใน การประชุมครั้ง ที่ ๖ / ๒๕๔๘ เมื่อ ๒๖ ต. ค. พ. ศ. ๒๕๔๘

3 อบจ. เทศ บาล พัท ยา อบต. กท ม. ท้อ งถิ่ น

4 ชุมชน ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชน ที่มีภูมิลำเนา พักอาศัย หรือ ประกอบกิจการ อยู่ในความ รับผิดชอบของ สถานีตำรวจ นครบาลหรือ สถานี ตำรวจภูธรนั้น

5 กต. ตร. กทม. กต. ตร. กทม. หมายความว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบและ ติดตามการ บริหารงาน ตำรวจ กรุงเทพมหาน คร

6 กต. ตร. จังหวัด กต. ตร. จังหวัด หมายความว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบและ ติดตามการ บริหารงาน ตำรวจจังหวัด

7 กต. ตร. สน. กต. ตร. สน. หมายความว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบและ ติดตามการ บริหารงาน สถานีตำรวจ นครบาล

8 กต. ตร. สภ. กต. ตร. สภ. หมายความว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบและ ติดตามการ บริหารงานสถานี ตำรวจภูธร

9 สง. ก. ต. ช. สง. ก. ต. ช. หมายความว่า สำนักงาน คณะกรรมการนโ ยบาย ตำรวจ แห่งชาติ

10 การมีส่วนร่วมในกิจการ ตำรวจ คิด ศึกษา ค้นคว้า เพื่อหา ปัญหา ความต้องการ ของชุมชน

11 การมีส่วนร่วมในกิจการ ตำรวจ ริเริ่ ม ตัดสิ นใจ กำห นด กิจกร รม ลด แก้ไ ข ปัญห า

12 การมีส่วนร่วมในกิจการ ตำรวจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สนับสนุนทรัพยากร เสนอแนะและปรับปรุง

13 กิจการตำรวจ ด้านการ ป้องกัน ปราบปรา ม อาชญาก รรม

14 กิจการตำรวจ ด้านการ รักษา ความสงบ เรียบร้อย และความ ปลอดภัย ของ ประชาชน

15 กิจการตำรวจ ด้าน การจราจร

16 กิจการตำรวจ ด้านการ ดูแล สาธารณ สมบัติ

17 กิจการตำรวจ ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน ในท้องถิ่น

18 อำนาจ กต. ตร. สน./ สภ. กต. ต ร. สน. กต. ต ร. สภ. กำหนด ลักษณะ รูปแบบ วิธีการ การมี ส่วน ร่วม ใน กิจกา ร ตำรว จ

19 อำนาจ กต. ตร. สน./ สภ. กต. ต ร. สน. กต. ต ร. สภ. ตรวจสอ บ ติดตาม ให้ คำแนะ นำ การมี ส่วน ร่วม ใน กิจกา ร ตำรว จ

20 อำนาจ กต. ตร. กทม./ จังหวัด. กต. ต ร. กทม กต. ต ร. จังหวั ด ตรวจสอ บ ติดตาม ให้ คำแนะ นำ การมี ส่วน ร่วม ใน กิจกา ร ตำรว จ

21

22 Bye bye

23 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบ ก. ต. ช. ว่า ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและ ชุมชนมีส่วนร่วมใน กิจการตำรวจ พ. ศ. ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google