งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน 2543

3 1. เทศบาล 2. องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 3. องค์การบริหารส่วน ตำบล 4. เมือง พัทยา 5. กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

4 เทศบาล 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1,129 แห่ง 1.1 จัดสรรตามจำนวน ประชากร 150 บาท / คน 1.2 จัดสรรตามชั้นของ เทศบาล ชั้นที่ 1 แห่งละ 700,000 บาท ชั้นที่ 2 แห่งละ 800,000 บาท ชั้นที่ 3 แห่งละ 1.2 ล้านบาท ชั้นที่ 4 แห่งละ 1.3 ล้านบาท ชั้นที่ 5 แห่งละ 1.4 ล้านบาท ชั้นที่ 6 แห่งละ 1.4 ล้านบาท ชั้นที่ 7 แห่งละ 1.4 ล้านบาท

5 2. เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ 2.1 จัดสรรตาม หลักเกณฑ์ - จำนวน 60% จัดสรรให้ เท่ากันทุกแห่ง - จำนวน 40% จัดสรร ตามตัวแปร 40 % 20 % 40 % - รายได้เทศบาล - ความหนาแน่น ของประชากร - จำนวนประชากร 2.2 จัดสรรตามมติครม. และทิศทางการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6 องค์การ บริหารส่วนตำบล 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 จัดสรร ตามเกณฑ์ จำนวน 25 % จัดสรรให้ เท่ากันทุกแห่ง จำนวน 75 % จัดสรร ตามตัวแปร 10 % = จำนวนประชากร 15 % = ขนาดพื้นที่ 20 % = จำนวนหมู่บ้านี่ 55 % = รายได้ี่ 1.2 จัดสรรให้หมู่บ้านละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพ

7 1.3 จัดสรรในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ( ขุดลอกแหล่งน้ำ ) โดยจัดสรรตามสูตร ดังนี้ 30 % ตามเกณฑ์พัฒนาด้านน้ำ และระดับการพัฒนา 35 % ตามจำนวนประชากร 25 % ตามรายได้ 10 % ตามขนาดพื้นที่

8 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.1 จัดสรรตามเกณฑ์ 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 60% จัดสรรให้เท่ากันทุกแห่ง จำนวน 40% จัดสรรตามตัวแปร 40 % 20 % 40 % รายได้ อบจ. ความหนาแน่น ของประชากร จำนวนประชากร 1.2 จัดสรรตามมติต่างๆ เช่น มติ คจร.

9 เมือง พัทยา 1. เงินอุดหนุนทั่วไป จัดสรรเหมือนเทศบาล 1.1 จัดสรรตามจำนวนประชากร 150 / คน 1.2 จัดสรรให้ตามชั้นเทศบาล โดยเมืองพัทยาจัดให้ เท่ากับเทศบาล ชั้น 1 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จัดสรรรายการตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา

10 กรุงเทพมหานคร 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 จัดสรรเฉพาะโครงการ ขนาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ มติคณะกรรมการจัดการ จราจรทางบก 1.2 มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐบาล : กทม. ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยละ 60 : 40

11 งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ. ศ. 2544 ลักษณะการจัดสรร ปีงบประมาณ + เพิ่ม / - ลด 2543 2544 จำนวน ร้อยละ ก. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เทศบาล อบจ. อบต. เมืองพัทยา - เทศบาล - องค์การบริหารส่วนจังหวัด - องค์การบริหารส่วนตำบล - เมืองพัทยา 2. กรุงเทพมหานคร ข. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดย การถ่ายโอนงาน / กิจกรรม การบริการ สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 30,96 5.7 23,52 2.3 12,52 8.9 723.8 10,00 0.0 269.6 7,443.4 3,833.4 34,79 9.1 41,39 0.4 33,32 0.3 14,18 3.7 1,402.4 17,41 1.8 322.4 8,070.1 32,33 9.6 73,73 0.0 10,42 4.7 9,798.0 1,654.8 678.6 7,411.8 52.8 626.7 28,50 6.2 38,93 0.9 33.7 41.70 13.2 93.8 74.18 19.6 8.4 743.6 111.8 7


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google