งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน 2543

3 1. เทศบาล 2. องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 3. องค์การบริหารส่วน ตำบล 4. เมือง พัทยา 5. กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

4 เทศบาล 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1,129 แห่ง 1.1 จัดสรรตามจำนวน ประชากร 150 บาท / คน 1.2 จัดสรรตามชั้นของ เทศบาล ชั้นที่ 1 แห่งละ 700,000 บาท ชั้นที่ 2 แห่งละ 800,000 บาท ชั้นที่ 3 แห่งละ 1.2 ล้านบาท ชั้นที่ 4 แห่งละ 1.3 ล้านบาท ชั้นที่ 5 แห่งละ 1.4 ล้านบาท ชั้นที่ 6 แห่งละ 1.4 ล้านบาท ชั้นที่ 7 แห่งละ 1.4 ล้านบาท

5 2. เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ 2.1 จัดสรรตาม หลักเกณฑ์ - จำนวน 60% จัดสรรให้ เท่ากันทุกแห่ง - จำนวน 40% จัดสรร ตามตัวแปร 40 % 20 % 40 % - รายได้เทศบาล - ความหนาแน่น ของประชากร - จำนวนประชากร 2.2 จัดสรรตามมติครม. และทิศทางการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6 องค์การ บริหารส่วนตำบล 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 จัดสรร ตามเกณฑ์ จำนวน 25 % จัดสรรให้ เท่ากันทุกแห่ง จำนวน 75 % จัดสรร ตามตัวแปร 10 % = จำนวนประชากร 15 % = ขนาดพื้นที่ 20 % = จำนวนหมู่บ้านี่ 55 % = รายได้ี่ 1.2 จัดสรรให้หมู่บ้านละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพ

7 1.3 จัดสรรในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ( ขุดลอกแหล่งน้ำ ) โดยจัดสรรตามสูตร ดังนี้ 30 % ตามเกณฑ์พัฒนาด้านน้ำ และระดับการพัฒนา 35 % ตามจำนวนประชากร 25 % ตามรายได้ 10 % ตามขนาดพื้นที่

8 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.1 จัดสรรตามเกณฑ์ 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 60% จัดสรรให้เท่ากันทุกแห่ง จำนวน 40% จัดสรรตามตัวแปร 40 % 20 % 40 % รายได้ อบจ. ความหนาแน่น ของประชากร จำนวนประชากร 1.2 จัดสรรตามมติต่างๆ เช่น มติ คจร.

9 เมือง พัทยา 1. เงินอุดหนุนทั่วไป จัดสรรเหมือนเทศบาล 1.1 จัดสรรตามจำนวนประชากร 150 / คน 1.2 จัดสรรให้ตามชั้นเทศบาล โดยเมืองพัทยาจัดให้ เท่ากับเทศบาล ชั้น 1 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จัดสรรรายการตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา

10 กรุงเทพมหานคร 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 จัดสรรเฉพาะโครงการ ขนาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ มติคณะกรรมการจัดการ จราจรทางบก 1.2 มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐบาล : กทม. ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยละ 60 : 40

11 งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ. ศ ลักษณะการจัดสรร ปีงบประมาณ + เพิ่ม / - ลด จำนวน ร้อยละ ก. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เทศบาล อบจ. อบต. เมืองพัทยา - เทศบาล - องค์การบริหารส่วนจังหวัด - องค์การบริหารส่วนตำบล - เมืองพัทยา 2. กรุงเทพมหานคร ข. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดย การถ่ายโอนงาน / กิจกรรม การบริการ สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณพ. ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google