งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณพ.ศ. 2544 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงบประมาณ พฤศจิกายน 2543

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
1. เทศบาล 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3. องค์การบริหารส่วนตำบล 4. เมืองพัทยา 5. กรุงเทพมหานคร

3 เทศบาล 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1,129 แห่ง
1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1,129 แห่ง 1.1 จัดสรรตามจำนวนประชากร 150 บาท / คน 1.2 จัดสรรตามชั้นของเทศบาล ชั้นที่ แห่งละ , บาท ชั้นที่ แห่งละ , บาท ชั้นที่ แห่งละ ล้านบาท ชั้นที่ แห่งละ ล้านบาท ชั้นที่ แห่งละ ล้านบาท ชั้นที่ แห่งละ ล้านบาท ชั้นที่ แห่งละ ล้านบาท

4 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2.1 จัดสรรตามหลักเกณฑ์ - จำนวน 60% จัดสรรให้เท่ากันทุกแห่ง - จำนวน 40% จัดสรรตามตัวแปร 40 % 20 % - รายได้เทศบาล - ความหนาแน่นของประชากร - จำนวนประชากร 2.2 จัดสรรตามมติครม. และทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5 องค์การบริหารส่วนตำบล
1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 จัดสรรตามเกณฑ์ จำนวน 25 % จัดสรรให้เท่ากันทุกแห่ง จำนวน 75 % จัดสรรตามตัวแปร 10 % = จำนวนประชากร 15 % = ขนาดพื้นที่ 20 % = จำนวนหมู่บ้านี่ 55 % = รายได้ี่ 1.2 จัดสรรให้หมู่บ้านละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพ

6 30 % ตามเกณฑ์พัฒนาด้านน้ำ และระดับการพัฒนา
1.3 จัดสรรในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ (ขุดลอกแหล่งน้ำ) โดยจัดสรรตามสูตร ดังนี้ 30 % ตามเกณฑ์พัฒนาด้านน้ำ และระดับการพัฒนา 35 % ตามจำนวนประชากร 25 % ตามรายได้ 10 % ตามขนาดพื้นที่

7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 จัดสรรตามเกณฑ์ จำนวน 60% จัดสรรให้เท่ากันทุกแห่ง จำนวน 40% จัดสรรตามตัวแปร รายได้ อบจ. ความหนาแน่นของประชากร จำนวนประชากร 40 % 20 % 1.2 จัดสรรตามมติต่างๆ เช่น มติ คจร.

8 1.1 จัดสรรตามจำนวนประชากร 150 / คน - จัดสรรรายการตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา
1. เงินอุดหนุนทั่วไป จัดสรรเหมือนเทศบาล 1.1 จัดสรรตามจำนวนประชากร 150 / คน 1.2 จัดสรรให้ตามชั้นเทศบาล โดยเมืองพัทยาจัดให้ เท่ากับเทศบาล ชั้น 1 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จัดสรรรายการตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา

9 กรุงเทพมหานคร 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 จัดสรรเฉพาะโครงการขนาดใหญ่
ตามมติคณะรัฐมนตรี และ มติคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก 1.2 มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐบาล : กทม. ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยละ 60 : 40

10 งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ. ศ
งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ลักษณะการจัดสรร ปีงบประมาณ เพิ่ม / - ลด จำนวน ร้อยละ 30,965.7 23,522.3 12,528.9 723.8 10,000.0 269.6 7,443.4 3,833.4 34,799.1 41,390.4 33,320.3 14,183.7 1,402.4 17,411.8 322.4 8,070.1 32,339.6 73,730.0 10,424.7 9,798.0 1,654.8 678.6 7,411.8 52.8 626.7 28,506.2 38,930.9 33.7 41.70 13.2 93.8 74.18 19.6 8.4 743.6 111.87 ก.การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เทศบาล อบจ. อบต. เมืองพัทยา - เทศบาล - องค์การบริหารส่วนจังหวัด - องค์การบริหารส่วนตำบล - เมืองพัทยา 2.กรุงเทพมหานคร ข.การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม การบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google