งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่อง ดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง สัตว์ หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุก วัสดุอันตราย ) ลงวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่อง ดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง สัตว์ หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุก วัสดุอันตราย ) ลงวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่อง ดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง สัตว์ หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุก วัสดุอันตราย ) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ. ศ. 2541 กฎหมายเกี่ยวกับการ ขนส่ง

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่อง ดับเพลิง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 เฉพาะกรณีเป็น รถบรรทุกวัสดุอันตราย ชนิดไวไฟ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2529

3 3  เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งอย่าง น้อย 1 เครื่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม มีคุณภาพใช้งานได้ดี เหมาะสม กับการใช้ดับเพลิงภายในห้องผู้ขับรถ และ ห้องเครื่องยนต์ติดตั้งไว้บริเวณห้องผู้ขับรถ  เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งอย่าง น้อย 1 เครื่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม มีคุณภาพใช้งานได้ดี เหมาะสม กับการดับเพลิงที่เกิดจากยาง ระบบห้ามล้อ และวัตถุอันตรายที่บรรทุก ติดตั้งใกล้เคียง ด้านหลังห้องผู้ขับรถ ยกเว้นรถบรรทุกวัตถุ อันตรายที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุก รวมสูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ใช้เครื่อง ดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม อย่างน้อย 1 เครื่องก็ได้ สิ่งที่ต้องตรวจสอบและ การนำไปปฏิบัติ

4 4  กรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดอื่นแทนต้อง เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการ ดับเพลิงทัดเทียมกัน  เครื่องดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ตามกฎหมายว่าด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่เป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิด ก๊าซพิษ  การติดตั้งต้องติดตั้งในลักษณะที่สามารถ นำออกมาใช้งานได้สะดวกและการติดตั้งไม่ ต้องอยู่ใกล้ปลายท่อไอเสีย หรือปลายท่อ สำหรับรับหรือจ่ายสิ่งของที่บรรทุก  ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถบรรทุก วัสดุอันตราย ประเภทสารแพร่เชื้อ (Infectious substance) สิ่งที่ต้องตรวจสอบและ การนำไปปฏิบัติ

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่อง ดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง สัตว์ หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุก วัสดุอันตราย ) ลงวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google