งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ด้าน การวิจัย ประเด็นความรู้ เรื่อง “ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย ” โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ ( คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) และ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ด้าน การวิจัย ประเด็นความรู้ เรื่อง “ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย ” โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ ( คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) และ ผศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ด้าน การวิจัย ประเด็นความรู้ เรื่อง “ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย ” โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ ( คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) และ ผศ. ดร. ยุทธนา หมั่นดี ( คณะสหเวชศาสตร์ )

2 การเลือกเรื่องการวิจัย ขึ้นกับผู้ให้ทุน - กำหนดกรอบ หรือ หัวข้อการวิจัย - ไม่กำหนดกรอบ หรือ หัวข้อการวิจัย

3 การหาแหล่งทุนวิจัย : แหล่งทุนวิจัยหาได้จากการสืบค้นทาง internet และประกาศต่าง ๆ ส่วนมากมาจาก 2 แหล่ง 1. ภายในมหาวิทยาลัย - งบเงินรายได้ - งบประมาณแผ่นดิน หรือ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) 2. ภายนอกมหาวิทยาลัย - หน่วยงานต่าง ๆ รัฐบาล เช่น สกว. สกอ. อวน. สวก. - หน่วยงาน เอกชน เช่น เซเรบอส โตโยต้า - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ - องค์การระหว่างประเทศ

4 สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ก่อนเขียน โครงการวิจัย 1. รู้เนื้อหาที่จะทำวิจัย 2. รู้ระเบียบวิธีวิจัย 3. รู้องค์ประกอบของข้อเสนอ โครงการวิจัย 4. รู้วิธีเขียนรายละเอียด ข้อเสนอโครงการวิจัย

5 ลักษณะของข้อเสนอ โครงการวิจัยที่ดี 1. ควร - แสดงถึงปัญหาที่วิจัย / วัตถุประสงค์ / การ วิเคราะห์ ที่เจาะลึก - แสดงวิธีการได้มาของข้อมูล หรือการ ทดลอง ที่ชัดเจน - ผลสรุปต่างๆบ่งบอกเป็นตัวเลข เช่น ผิดจาก ทฤษฎีไปกี่เปอร์เซ็นต์ - วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะ อย่างมือ อาชีพ 2. ควร - นักวิจัยใหม่ควรร่วมทำวิจัยกับนักวิจัย อาวุโสจนช่ำชองก่อน - ควรร่วมใน ปฏิบัติการ การทดลอง การ ค้นพบอาจมาจากการ สังเกต

6 4.3 การทำงานวิจัยค้นคว้าใหม่ ควร - ค้นคว้าจากเอกสารประชุมวิชาการ นานาชาติ (proceeding) - ค้นคว้าจากวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ เช่น IEEE, sciencedirect, PUBMED, etc. - ค้นคว้าจากเอกสารสิทธิบัตรต่างๆ - ค้นคว้าจากวารสารในสาขาอื่นๆ - จากข้อมูลที่ได้ควรคาดการณ์ล่วงหน้า ว่างานก้าวหน้าไปอย่างไร

7 4. ควรมีการตรวจสอบผลงานอย่างลึกซึ้ง ต้องใช้สติปํญญาและความอดทน - เพื่อความแน่ใจค้นคว้าวารสาร สิทธิบัตร ย้อนหลัง 10-20 ปี - นอกจากคิดค้นริเริ่มใหม่แล้วต้องมี คุณค่าที่สำคัญ (significant) - ความคิดริเริ่มใหม่ต้องไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง

8 STRATEGY FOR RESEARCH SUCCESS : “5 Hs” HEAD ---- การเลือกปัญหา และการวางแผนในการทำวิจัย HEART ---- ฉันทะ & การ ทุ่มเทกับงานวิจัย HANDS ---- การร่วมมือกับผู้ ร่วมวิจัย HOPE……… ความคาดหมาย และความหวัง HELP……… ความช่วยเหลือ การพึ่งพา ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ด้าน การวิจัย ประเด็นความรู้ เรื่อง “ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย ” โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ ( คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) และ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google