งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด

2 ข้อมูลบันทึกตรวจสุขภาพ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะงาน Spirometry Audiogram BEIs โลหะหนัก ข้อมูลสุขภาพ พื้นฐาน Chest X Ray

3 ข้อมูลทั่วไป  เพศ ชาย หญิง  ปีพ. ศ. เกิด เช่น 2518  ประเภทอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี เคมีอื่น ๆ โรงไฟฟ้า เหล็กและเหมืองแร่ ก๊าซ อื่น ๆ * ท่าเรืออุตสาหกรรม ให้ Refer กลับถึง origin

4 ลักษณะงาน ลักษณะงาน Office (pure) Operation อายุงาน ( ปี ) น้อยกว่า 1 ปี ( X< 1 ปี ) ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี (1 ปี ≤ X ≤ 5 ปี ) มากกว่า 5 ปีถึง 10 ปี (5 ปี < X ≤ 10 ปี ) มากกว่า 10 ปี (X > 10 ปี )

5 ข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน  ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) (Kg/m2)  ความดันโลหิต (mmHg) - Systolic Blood Pressure ความดันโลหิตตัวบน - Diastolic Blood Pressure ความดันโลหิตตัวล่าง  Complete Blood Count (CBC) - Hematocrit, Hct (%) - Hemoglobin, Hb (gm/dL) - White Blood Cell Count, WBC (cell/mm3) - Platelet Count, Plt (cell/mm3)  Fasting Blood Sugar, FBS (mg/dL)

6 ข้อมูลพื้นฐาน  Lipid Profiles (mg/dL) - Total Cholesterol - HDL - LDL - Triglyceride  Uric Acid (mg/dL)  การทำงานของตับ - AST (SGOT) (U/L) - ALT (SGPT) (U/L)  การทำงานของไต - Blood Creatinine (mg/dL)  จำนวนเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (cells/HPF)

7 BEIs BenzeneTolueneXyleneStyleneTrichlor oethylen e Acetone Hexane t,t Muconic Acid Hippuric Acid Methylhip puric Acid Mandelic Acid Trichloroa cetic Acid Acetone 2,5 Hexanedion (µg/g Creatinin e) (g/g Creatinin e) (mg/g Creatinin e) (mg/L) Blood toluene (mg/L) Urine Toluene (mg/L) Blood Trichloroe thanol (mg/L) เก็บในปัสสาวะ

8 โลหะหนัก Hg Pb As Zn Urine Mercury Blood Mercury Blood Lead Urine Total Arsenic Urine Arsenic (As) - Inorganic Serum Zinc (µg/g Creatinin e) (µg/L)(µg/dL) (mg/L)

9 Audiogram  Audiogram 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Hz  ปกติ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 dBA  ผิดปกติ คือ มากกว่า 25 dBA ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง หรือหลายความถี่ ของหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

10 Audiogram

11 Spirometry  เทียบกับค่ามาตรฐานคนไทย  สมการศิริราช  % FVC  % FEV1  FEV1/FVC

12 Chest X Ray  ปกติ  ผิดปกติชนิดเป็นก้อน - Mass ก้อนใหญ่มากกว่า 3 ซม. - Nodules ก้อนเล็กกว่า 3 ซม.  ผิดปกติ อื่น ๆ - Mild Cardiomegaly ( หัวใจโต ) - Infiltration ( เป็นจุดที่เนื้อปอด ) - Fibrosis ( ผังผืด ) - Blunt costophrenic angle ( มุมป้านที่ชายปอด )

13 เอ็กซเรย์ปอด ปกติ

14 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Nodule)

15 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Mass)

16 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Mass)


ดาวน์โหลด ppt LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google