งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด

2 ข้อมูลบันทึกตรวจสุขภาพ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะงาน Spirometry Audiogram BEIs โลหะหนัก ข้อมูลสุขภาพ พื้นฐาน Chest X Ray

3 ข้อมูลทั่วไป  เพศ ชาย หญิง  ปีพ. ศ. เกิด เช่น 2518  ประเภทอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี เคมีอื่น ๆ โรงไฟฟ้า เหล็กและเหมืองแร่ ก๊าซ อื่น ๆ * ท่าเรืออุตสาหกรรม ให้ Refer กลับถึง origin

4 ลักษณะงาน www.themegallery.com ลักษณะงาน Office (pure) Operation อายุงาน ( ปี ) น้อยกว่า 1 ปี ( X< 1 ปี ) ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี (1 ปี ≤ X ≤ 5 ปี ) มากกว่า 5 ปีถึง 10 ปี (5 ปี < X ≤ 10 ปี ) มากกว่า 10 ปี (X > 10 ปี )

5 ข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน  ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) (Kg/m2)  ความดันโลหิต (mmHg) - Systolic Blood Pressure ความดันโลหิตตัวบน - Diastolic Blood Pressure ความดันโลหิตตัวล่าง  Complete Blood Count (CBC) - Hematocrit, Hct (%) - Hemoglobin, Hb (gm/dL) - White Blood Cell Count, WBC (cell/mm3) - Platelet Count, Plt (cell/mm3)  Fasting Blood Sugar, FBS (mg/dL)

6 ข้อมูลพื้นฐาน  Lipid Profiles (mg/dL) - Total Cholesterol - HDL - LDL - Triglyceride  Uric Acid (mg/dL)  การทำงานของตับ - AST (SGOT) (U/L) - ALT (SGPT) (U/L)  การทำงานของไต - Blood Creatinine (mg/dL)  จำนวนเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (cells/HPF)

7 BEIs BenzeneTolueneXyleneStyleneTrichlor oethylen e Acetone Hexane t,t Muconic Acid Hippuric Acid Methylhip puric Acid Mandelic Acid Trichloroa cetic Acid Acetone 2,5 Hexanedion (µg/g Creatinin e) (g/g Creatinin e) (mg/g Creatinin e) (mg/L) Blood toluene (mg/L) Urine Toluene (mg/L) Blood Trichloroe thanol (mg/L) เก็บในปัสสาวะ

8 โลหะหนัก Hg Pb As Zn Urine Mercury Blood Mercury Blood Lead Urine Total Arsenic Urine Arsenic (As) - Inorganic Serum Zinc (µg/g Creatinin e) (µg/L)(µg/dL) (mg/L)

9 Audiogram  Audiogram 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Hz  ปกติ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 dBA  ผิดปกติ คือ มากกว่า 25 dBA ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง หรือหลายความถี่ ของหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

10 Audiogram

11 Spirometry  เทียบกับค่ามาตรฐานคนไทย  สมการศิริราช  % FVC  % FEV1  FEV1/FVC

12 Chest X Ray  ปกติ  ผิดปกติชนิดเป็นก้อน - Mass ก้อนใหญ่มากกว่า 3 ซม. - Nodules ก้อนเล็กกว่า 3 ซม.  ผิดปกติ อื่น ๆ - Mild Cardiomegaly ( หัวใจโต ) - Infiltration ( เป็นจุดที่เนื้อปอด ) - Fibrosis ( ผังผืด ) - Blunt costophrenic angle ( มุมป้านที่ชายปอด )

13 เอ็กซเรย์ปอด ปกติ

14 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Nodule)

15 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Mass) www.themegallery.com

16 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Mass) www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO การลงบันทึกผลการ ตรวจสุขภาพ นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลว รพงษ์ รพ. มาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google