งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ การพัฒนาความรับผิดชอบ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ การพัฒนาความรับผิดชอบ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ การพัฒนาความรับผิดชอบ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาท สมมติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา วิชามารยาทและการสมาคม เป็น แนวทางในการดำเนินชีวิตและการดำเนิน ธุรกิจในการงานของคนทุกระดับชั้น เมื่อ นักศึกษาเรียนวิชานี้ทำให้สภาพปัญหาที่พบ ในภาคเรียนที่ 1/2555 คือ นักศึกษาขาด ความรับผิดชอบ ในการเข้าเรียน ในการส่ง งาน ในการแต่งกาย ทำให้ประเมินผลความ รับผิดชอบ อยู่ในขั้นที่ต้องพัฒนา นักเรียน ขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า ประหม่า ตื่นเต้น ไม่เป็นธรรมชาติ ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะครู ผู้รับผิดชอบจึงได้คิดวิธีการฝึกความ รับผิดชอบ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ห้อง 5 แผนก การ โรงแรม ได้เกิดการเรียนรู้ สร้างความ รับผิดชอบ มากขึ้น จึงได้คิดนำวิธีการการจัด กิจกรรมแบบบทบาทสมมติและกิจกรรมสร้าง ความรับผิดชอบให้เพิ่มขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อการศึกษาการขาดความ รับผิดชอบของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1/5 แผนก การ โรงแรม 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ มี ความ รับผิดชอบในหน้าที่ ในที่ระชุมชน ในโอกาสต่างๆ

4 ขั้นตอนการวิจัย 1. ศึกษาสภาพปัญหา ประชากร 2. เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

5 1. ประชากร นักศึกษา ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัม 2. กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาการโรงแรม 39 คนโดยการสุ่มแบบเจาะจง ขอบเขตในการวิจัย

6

7 ผลการประเมินพฤติกรรม ความรับผิดชอบ ข้อพฤติกรรมที่สังเกต ดี เยี่ย ม % ดี มาก % ดี % พอ ใช้ % ปรับป รุง % 1 นักศึกษามีความเป็น ผู้นำในการตัดสินใจ 7.70 25. 64 51. 28 7.6 9 2 นักศึกษามีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 12.8 2 25. 64 38. 46 23. 08 - 3 นักศึกษากล้า แสดงออกอย่างชัดเจน 25.6 4 51. 28 12. 82 10. 25 - 4 นักศึกษามีส่วนร่วมใน การนำเสนอทุก ขั้นตอนมีความพอใจ ในกิจกรรม 12.8 2 64. 10 23. 07 -- 5 นักศึกษายอมรับฟัง ความคิดเห็นของ บุคคลอื่น 38.4 6 51. 28 10. 25 -- 6 บุคลิกภาพมีความ เหมาะสม 25.6 4 38. 46 25. 64 10. 25 -

8 ผลการประเมินพฤติกรรมความ รับผิดชอบ ความพึงพอใจ

9 ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คะแนนจำนวนร้อยละ 9-10( ดีมาก ) 2564.10 7-8( ดี ) 9 2 3.08 5-6( พอใจ ) 5 1 2.82 1-4( ปรับปรุง ) -- รวม 39 100.00 ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย ด้านผู้สอนได้ออกแบบและคิด วางแผนการจัดกิจกรรมให้ หลากหลายเพื่อกระตุ้นความ สนใจของผู้เรียน ได้แนวทางการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ใช้บทบาท สมมติเพื่อใช้พัฒนาพฤติกรรม ของผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ดีขึ้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความ มั่นใจมีความรับผิดชอบใน หน้าที่ ในที่ระชุมชน ในโอกาส ต่างๆ

11 ครูผู้เสนอสามารถนำกระบวนการ เรียนการสอนแบบบทบาทสมมติไป ใช้ให้เหมาะสมเพราะ ผู้เรียนเกิด ความสนใจและร่วมกิจกรรมได้ อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย กระบวนการดังกล่าว นับได้ว่าเป็น สื่อการเรียนการสอนที่สามารถผ่อน แรงครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ เองตามศักยภาพของแต่ละคน ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า แสดงออกในบทบาทหน้าที่เนื้อหา หลากหลาย มีความยากง่าย แตกต่างกัน และครูเข้าไปมีส่วน ร่วมช่วยเหลือ แนะนำขยายแนวคิด ให้นักเรียนนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และการ วิจัยครั้งต่อไป

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ การพัฒนาความรับผิดชอบ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google