งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส
การพัฒนาความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วิชามารยาทและการสมาคม เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจในการงานของคนทุกระดับชั้น เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้ทำให้สภาพปัญหาที่พบ ในภาคเรียนที่ 1/2555 คือ นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ในการเข้าเรียน ในการส่งงาน ในการแต่งกาย ทำให้ประเมินผลความรับผิดชอบ อยู่ในขั้นที่ต้องพัฒนา นักเรียนขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า ประหม่า ตื่นเต้น ไม่เป็นธรรมชาติ ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้รับผิดชอบจึงได้คิดวิธีการฝึกความรับผิดชอบ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ห้อง 5 แผนก การโรงแรม ได้เกิดการเรียนรู้ สร้างความรับผิดชอบ มากขึ้น จึงได้คิดนำวิธีการการจัดกิจกรรมแบบบทบาทสมมติและกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบให้เพิ่มขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อการศึกษาการขาดความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 1/5 แผนก การโรงแรม 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ มีความ รับผิดชอบในหน้าที่ ในที่ระชุมชน ใน โอกาสต่างๆ

4 ขั้นตอนการวิจัย 1. ศึกษาสภาพปัญหาประชากร 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาสภาพปัญหาประชากร 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

5 ขอบเขตในการวิจัย 1. ประชากร นักศึกษา ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัม 2. กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาการโรงแรม 39 คนโดยการสุ่มแบบเจาะจง

6

7 ผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต ดีเยี่ยม % ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง% 1 นักศึกษามีความเป็นผู้นำในการตัดสินใจ 7.70 25.64 51.28 7.69 2 นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 12.82 38.46 23.08 - 3 นักศึกษากล้าแสดงออกอย่างชัดเจน 10.25 4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำเสนอทุกขั้นตอนมีความพอใจในกิจกรรม 64.10 23.07 5 นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 6 บุคลิกภาพมีความเหมาะสม

8 ผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความพึงพอใจ

9 ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ จำนวนและค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน จำนวน ร้อยละ 9-10(ดีมาก) 25 64.10 7-8(ดี) 9 23.08 5-6(พอใจ) 5 12.82 1-4(ปรับปรุง) - รวม

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้บทบาทสมมติเพื่อใช้พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบดีขึ้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ในที่ระชุมชน ในโอกาสต่างๆ ด้านผู้สอนได้ออกแบบและคิดวางแผนการจัดกิจกรรมให้ หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

11 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป
ครูผู้เสนอสามารถนำกระบวนการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติไปใช้ให้เหมาะสมเพราะ ผู้เรียนเกิดความสนใจและร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย กระบวนการดังกล่าว นับได้ว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถผ่อนแรงครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองตามศักยภาพของแต่ละคน ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในบทบาทหน้าที่เนื้อหาหลากหลาย มีความยากง่ายแตกต่างกัน และครูเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือ แนะนำขยายแนวคิด ให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google