งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู นายนฤนาท พุ่มพวง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 ความสนใจและการให้ความสำคัญใน รายวิชากิจกรรมการจัดดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ด้านความคิดเห็น เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ด้านการหา ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อหาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กระเช้าดอกไม้ สด และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระเช้าดอกไม้สด วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ตารางสรุปที่สำคัญ ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระเช้าดอกไม้สด ด้านความคิดสร้างสรรค์ รายการ XS.D. ความ หมาย 1. ผลิตภัณฑ์เป็นงานที่คิดประดิษฐ์ จากการประยุกต์ขึ้น มาก 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความโดด เด่นและน่าสนใจ มาก ที่สุด 3. การเลือกวัสดุมาใช้มีความ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ทำ มาก ที่สุด 4. การออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ มีความทันสมัย มาก รวม มาก

5 ตารางที่ 2 ด้านความประณีตและความสวยงาม รายการ / กิจกรรม XS.D. ความห มาย 1. ผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยความ ละเอียดและประณีต มาก ที่สุด 2. ผลิตภัณฑ์มีการประกอบ / ติดด้วย ความเรียบร้อย มาก 3. การจัดและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความ สวยงาม มาก ที่สุด รวม มาก ที่สุด ตารางที่ 3 ด้านความคงทน ( ขนาด / รูปร่าง / รูปทรง / สัดส่วน ) รายการ / กิจกรรม X S.D. ความ หมาย 1. ผลิตภัณฑ์มีขนาดและสัดส่วนที่ เหมาะสม มาก 2. ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อการใช้งาน มาก 3. รูปทรงของผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ได้ สมบูรณ์ มาก ที่สุด 4. ผลิตภัณฑ์มีสีสันที่สวยงาม มาก รวม มาก

6 ตารางที่ 4 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ รายการ X S. D. ความ หมาย 1. ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานใน ชีวิตประจำวันได้จริง มาก 2. ผลิตภัณฑ์สามารถเคลื่อนย้ายได้ สะดวกมาก มาก 3. ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่อจำหน่าย ได้มาก มาก ที่สุด รวม มาก

7 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระเช้าดอกไม้สด มี 4 ด้าน คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคงทน ด้าน ความประณีตและสวยงาม และ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ผลการวิเคราะห์ดังนี้ ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ด้านความคงทน ( ขนาด / รูปร่าง / รูปทรง / สัดส่วน ) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ด้านความประณีตและสวยงามอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40

8 สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google