งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้น ในการแกะสลักผักและผลไม้แบบร่วมมือ กันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางสาวรุ่งราตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้น ในการแกะสลักผักและผลไม้แบบร่วมมือ กันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางสาวรุ่งราตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้น ในการแกะสลักผักและผลไม้แบบร่วมมือ กันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางสาวรุ่งราตรี อึ้งเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยาม เทค )

2 นักเรียนขาดทักษะความชำนาญ ในการนำ ผักผลไม้มาแกะสลักให้สวยงามตามแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล และสอบถามปัญหาจาก เรียน พบว่าปัญหาเกิดจากการที่นักศึกษาจับ มีดไม่ถูกต้อง ขาดความเข้าใจในขั้นตอนของ การแกะ สลัก ทำให้คะแนนการปฏิบัติงาน แกะสลักไม่ดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ต่ำจึงต้อง มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

3 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการ แกะสลักผักและผลไม้ของนักศึกษา จะพัฒนา นักเรียนที่ขาดทักษะจำนวน 10 คน โดยจะทำ การลงมือปฏิบัติก่อนและหลังเรียนเพื่อพัฒนา ทักษะให้สูงขึ้น

4  ประชากรเป้าหมาย : นักเรียนระดับ ปวช.2/9 จำนวน 10 คน สาขาการโรงแรม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ แกะสลักผักและผลไม้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ ร่วมมือกัน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5 รายการประเมิน x¯ แปลผล ความสวยงาม 2.8 พอใจปานกลาง ความประณีต 2.1 พอใจน้อย ความถูกต้องของลาย 2.8 พอใจปานกลาง ความสะอาด 3.7 พอใจปานกลาง การจับมีด 3 พอใจปานกลาง การใช้วัสดุอย่าง เหมาะสม 3.3 พอใจปานกลาง ภาพรวมของชิ้นงาน 2.9 พอใจปานกลาง ระดับคะแนนการประเมินผลงานของนักศึกษาการแกะสลัก ก่อนการเรียน จากตารางการประเมินซึ่งพบได้ว่านักศึกษาที่ได้รับการ เรียนรู้ก่อนการเรียนจะมีระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความสะอาด คะแนน เฉลี่ย 3.7 การใช้วัสดุอย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 3.3 การจับ มีด คะแนนเฉลี่ย 3 ภาพรวมของชิ้นงาน คะแนนเฉลี่ย 2.9 ความสวยงาม และความถูกต้องของลาย คะแนนเฉลี่ย 2.8 และ ความประณีต คะแนนเฉลี่ย 2.1

6 ระดับคะแนนการประเมินผลงานของ นักศึกษาการแกะสลัก หลังการเรียน รายการประเมิน x¯ แปลผล ความสวยงาม 4.2 พอใจมาก ความประณีต 4 พอใจมาก ความถูกต้องของลาย 4.2 พอใจมาก ความสะอาด 4.1 พอใจมาก การจับมีด 3.7 พอใจมาก การใช้วัสดุอย่าง เหมาะสม 4.5 พอใจมากที่สุด ภาพรวมของชิ้นงาน 4.5 พอใจมากที่สุด จากตารางการประเมินหลังการเรียนซึ่งพบได้ว่านักศึกษาที่ ได้รับการเรียนรู้ก่อนการเรียนจะมีระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การใช้วัสดุ อย่างเหมาะสม และภาพรวมของชิ้นงาน คะแนนเฉลี่ย 4.5 ความสวยงาม และ ความถูกต้องของลาย คะแนนเฉลี่ย 4.2 ความสะอาดคะแนนเฉลี่ย 4.1 ความประณีต คะแนนเฉลี่ย 4 และ การจับมีด คะแนนเฉลี่ย 3.7 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย ก่อนการเรียนของนักศึกษา แสดงได้ว่านักศึกษามีการพัฒนา อย่างดีขึ้น

7  จากการที่ทำใบประเมินผลก่อนการเรียนการสอนวิชาการ แกะสลักผักและผลไม้ซึ่งจะพบได้ว่านักศึกษามีการ พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างดีขึ้นและผลงานที่นักศึกษาแกะ ออกมานั้นเป็นที่น่าภูมิใจเพราะนักศึกษามีการแกะสลัก ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและมีคุณภาพมากกว่าก่อนการเรียน และนักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดยัง บุคคลอื่นและสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อีกด้วย ซึ่งจะสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการประเมินของนักศึกษาหลังการเรียนมี คะแนนที่สูงขึ้นกว่าก่อนการเรียน 2. นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างดีขึ้น

8 การเรียนการสอนแบบร่วมมือกันของ นักศึกษา

9 ผลงานก่อนการ ร่วมมือกัน แบบร่วมมือกัน

10 ผลงานหลังจากที่ร่วมมือ กัน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้น ในการแกะสลักผักและผลไม้แบบร่วมมือ กันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางสาวรุ่งราตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google