งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขาย1 โดยสื่อการสอน E-book ประเภทผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จรรยาพร ขวดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย วิชาการขาย1 มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้สอนมีแนวการสอนแบบการบรรยายประกอบสื่อ Power Point ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบเดิม อาจทำให้นักเรียนไม่สนใจเนื้อหาในการเรียน อีกทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติในคาบเรียน สามารถเรียนรู้เนื้อหาโดยผ่านสื่อการสอนรูปแบบ E-book ได้ตามความสะดวก

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ E-book วิชาการขาย1
ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย1 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการ สอนรูปแบบ E-bookวิชาการขาย1

4 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย (E1/E2) เท่ากับ 82.80/ 85.57
ตารางที่1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านสื่อ E–book ประเภทผลิตภัณฑ์ วิชาการขาย1 ตามเกณฑ์ 80 / 80 คะแนน คะแนน เต็ม X S.D. ร้อยละ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 30 11.15 7.55 82.80 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 29.94 1.99 85.57 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย (E1/E2) เท่ากับ / 85.57 จากตารางที่1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายที่ผู้ศึกษาค้นคว้าขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) คิดเป็นร้อยละ และประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E2 ) คิดเป็นร้อยละ 85.57

5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่2 ผลตารางความพึงพอใจสื่อการสอน E – book ประเภทผลิตภัณฑ์ วิชาการขาย 1 รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจ 1.การเรียนด้วยสื่อการสอน E–book ทำให้ข้าพเจ้าได้รับเนื้อหาความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 3.94 .94 มาก 2.สื่อการสอน E–book ทำให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น 4.00 .00 3.สามารถเลือกศึกษาเฉพาะบทเรียนที่ต้องการศึกษาได้อย่างอิสระ .32 4.การใช้สื่อการสอน E–book ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น 4.38 .54 5.ลักษณะสื่อการสอน E–book ทำให้อยากเรียนในเรื่องยาก .22

6 ตารางที่2 (ต่อ) ผลตารางความพึงพอใจสื่อการสอน E – book ประเภทผลิตภัณฑ์ วิชาการขาย
4.07 .26 มาก 7.พึงพอใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น 4.41 .49 8. สื่อการสอน E–book ช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมตามระดับความสามารถ 4.02 .16 9.พึงพอใจต่อการรับผิดชอบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอน E–book ด้วยตนเอง 3.58 10.อยากเรียนด้วยสื่อการสอน E–book อีก 4.00 .00 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม .74 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมาก = 4.02 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในเนื้อหาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น = (คะแนนมากสุด) และ พึงพอใจต่อการับผิดชอบการเรียนรู้ผ่านสื่อ E-book ด้วยตนเอง = (คะแนนน้อยสุด)

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยค้นคว้าเพื่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขาย1 โดยสื่อการสอน E-book ประเภทผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ได้ดังนี้ 1. การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ E-book วิชา การขาย1 ประเภทผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ / 82.80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังสื่อการสอน E- book รายวิชา การขาย1 ประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อ E- book อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อแสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google