งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา การขาย 1 โดยสื่อการสอน E-book ประเภท ผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จรรยาพร ขวดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา การขาย 1 โดยสื่อการสอน E-book ประเภท ผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จรรยาพร ขวดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา การขาย 1 โดยสื่อการสอน E-book ประเภท ผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จรรยาพร ขวดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย วิชาการขาย 1 มีเนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ผู้สอนมีแนวการสอนแบบการ บรรยายประกอบสื่อ Power Point ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบเดิม อาจทำให้นักเรียนไม่สนใจเนื้อหาใน การเรียน อีกทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีเหตุ จำเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ ตามปกติในคาบเรียน สามารถ เรียนรู้เนื้อหาโดยผ่านสื่อการสอน รูปแบบ E-book ได้ตามความ สะดวก

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ E- book วิชาการขาย 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการขาย 1 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนต่อสื่อการ สอนรูปแบบ E-book วิชาการ ขาย 1

4 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ บทเรียนผ่านสื่อ E–book ประเภทผลิตภัณฑ์ วิชาการ ขาย 1 ตามเกณฑ์ 80 / 80 คะแนน คะแน นเต็ม XS.D. ร้อยละ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 30 11.1 5 7.5582.80 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 3029.9 4 1.9985.57 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย (E1/E2) เท่ากับ 82.80/ 85.57 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนจากการทำ แบบทดสอบก่อนเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.80 และ คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.57 แสดงว่าบทเรียนบน เครือข่ายที่ผู้ศึกษาค้นคว้าขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.80 และประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E2 ) คิดเป็นร้อยละ 85.57

5 ตารางที่ 2 ผลตารางความพึงพอใจสื่อการสอน E – book ประเภทผลิตภัณฑ์ วิชาการขาย 1 รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ระดับ ความพึง พอใจ 1. การเรียนด้วยสื่อการสอน E–book ทำ ให้ข้าพเจ้าได้รับเนื้อหาความรู้ความเข้าใจ ในบทเรียน 3.94.94 มาก 2. สื่อการสอน E–book ทำให้เข้าใจ บทเรียนดีขึ้น 4.00.00 มาก 3. สามารถเลือกศึกษาเฉพาะบทเรียนที่ ต้องการศึกษาได้อย่างอิสระ 3.94.32 มาก 4. การใช้สื่อการสอน E–book ช่วยให้ผล การเรียนดีขึ้น 4.38.54 มาก 5. ลักษณะสื่อการสอน E–book ทำให้ อยากเรียนในเรื่องยาก 3.94.22 มาก

6 ตารางที่ 2 ( ต่อ ) ผลตารางความพึงพอใจสื่อการสอน E – book ประเภทผลิตภัณฑ์ วิชาการขาย 6. สื่อการสอน E–book ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เรียน ชัดเจนขึ้น 4.07.26 มาก 7. พึงพอใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมาก ขึ้น 4.41.49 มาก 8. สื่อการสอน E–book ช่วยให้การเรียนเป็นไป อย่างเหมาะสมตามระดับความสามารถ 4.02.16 มาก 9. พึงพอใจต่อการรับผิดชอบการเรียนรู้ผ่านสื่อ การสอน E–book ด้วยตนเอง 3.58.49 มาก 10. อยากเรียนด้วยสื่อการสอน E–book อีก 4.00.00 มาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.02.74 มาก จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับ มาก = 4.02 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในเนื้อหาได้ลึกซึ้งและครอบคลุม มากขึ้น = 4.41 ( คะแนนมากสุด ) และ พึงพอใจต่อการับผิดชอบการเรียนรู้ผ่านสื่อ E-book ด้วยตนเอง = 3.58 ( คะแนนน้อยสุด )

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยค้นคว้าเพื่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา การขาย 1 โดยสื่อการสอน E-book ประเภทผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ได้ ดังนี้ 1. การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ E-book วิชา การขาย 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.57 / 82.80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังสื่อการสอน E- book รายวิชา การขาย 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนโดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อน เรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อ E- book อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อแสดงว่า บทเรียนบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไว้คือ 80/80

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา การขาย 1 โดยสื่อการสอน E-book ประเภท ผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จรรยาพร ขวดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google