งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Module 1 บทนำ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Module 1 บทนำ วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Module 1 บทนำ วัตถุประสงค์
1. เข้าใจความสำคัญของการเรียนวิชาฟิสิกส์วัสดุวิศวกรรมของวัสดุอาหาร 2. เข้าใจความหมายของคำว่า คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางความร้อน คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแสง

2 บทนำ ฟิสิกส์วิศวกรรมของวัสดุอาหาร หมายถึง ความรู้ทางคุณสมบัติด้านต่างๆของวัสดุอาหารนับมี ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการออกแบบเครื่องมือในการผลิตโครงสร้างของการเก็บรักษา ผลิตผลทางการเกษตร ขบวนการผลิตเป็นต้น คุณสมบัติเหล่านั้น เช่น ค่าการนำความร้อน คุณสมบัติทางกายภาพ กว้าง ยาว สูง เป็นต้น

3 คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏ เช่น รูปร่าง ขนาด ปริมาตร พื้นที่ผิว ความ หนาแน่น ความเป็นรูพรุน สี เป็นต้น ลักษณะทางกายภาพมีความสำคัญต่อการออกแบบ เครื่องมือและวิเคราะห์พฤติกรรมของผลผลิตเกษตรในการขนส่งรวมถึง มีประโยชน์ต่อการ คัดแยกเมล็ดการถ่ายเทความร้อน

4 คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางกล หมายถึง คุณสมบัติที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตสุดท้าย ซึ่งมักพิจารณาควบคู่ กับกระบวนการขนถ่าย การนวด การเก็บเกี่ยว หรือการเจริญเติบโตของเอมบริโอ ( embryo ) เช่นค่าความแข็ง ความสามารถในการรับแรงอัด ความนุ่ม การเกาะตัวเป็นก้อนเป็นต้น

5 คุณสมบัติทางความร้อน
คุณสมบัติทางความร้อน หมายถึง ความสามารถของวัตถุที่สามารถรับและถ่ายเทพลังงานความ ร้อนที่เกิดกับกระบวนการทำแห้งหรือการแช่แข็ง เป็นต้น ซึ่งการให้ความร้อนกับอาหารนั้น สามารถทำได้ทั้งการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน

6 คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติทางแสง หมายถึง เป็นคุณสมบัติการยอมให้แสงส่องผ่านและสะท้อนแสงของวัสดุอาหาร ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการคัดขนาด คัดเลือกความสุกงอม การแยกสีผิว เป็นต้น

7 คุณสมบัติทางไฟฟ้า คุณสมบัติทางไฟฟ้า หมายถึง คุณสมบัติของอาหาร เช่น ค่าการนำไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า คุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้า และปฏิกิริยาต่อการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt Module 1 บทนำ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google