งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี 2555-2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี 2555-2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี 2555-2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

2 บทนำ -การประเมินผล เป็นกระบวนการสำคัญในการ วัดผลการทำงาน ที่บ่งบอกถึงการบรรลุหรือไม่บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด -ในอดีตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีการ ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดแต่ยังไม่ มีระบบที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องและการนำ ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์น้อย -ปี 2555 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน จำนวน 15 ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลและ ทีมงาน จึงพัฒนาระบบประเมินผลตัวชี้วัดตามแผน ยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ให้มีระบบที่เหมาะสม มีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการ ประเมินผลตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ องค์กรสาธารณสุข น่าน ปี 2555-2556

4 วิธีการพัฒนาระบบ 1.กระบวนการพัฒนาระบบ ได้แก่ 1.1.การเตรียมทีมประเมินผลระดับจังหวัด และ คปสอ.15 แห่ง ในการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ องค์กร

5 1.2.การกำหนดประเด็นประเมินผล ให้ชัดเจน 1.3.การสร้างเครื่องมือประเมินผล จัดทำ Template และ Milestone ตามตัวชี้วัดแผน ยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ใช้เกณฑ์ตัดสิน 2 ลักษณะ ได้แก่ -ประเมินระดับความสำเร็จตาม Milestone 5 ขั้นตอน โดยเปรียบเทียบ 5 ขั้นตอนการทำงานจริง กับเกณฑ์ 5 ขั้นตอนที่กำหนดใน Template แต่ละ ตัวชี้วัด -คิดคะแนน จากการทำหลักฐาน 5 ขั้นตอน ใน Template กำหนด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย และน้อยที่สุด

6 2.การดำเนินงานตามระบบ การดำเนินการ ประเมินผลตัวชี้วัด จำนวน 15 ตัว รอบ 6 เดือน 12 เดือน ในกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการและผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด คปสอ. 15 อำเภอ 150 คนโดยวิธีจัดเวที นำเสนอผลการดำเนินงาน และ ทีมประเมินผลลงไป ประเมินในพื้นที่

7 3.สรุปผลการประเมิน โดยการนำเสนอผลการ พัฒนาระบบการประเมินผล ในที่ประชุมผู้บริหารที่ เกี่ยวข้อง นำผลการดำเนินงานทั้งหมด มาวิเคราะห์ และสรุปเป็นเอกสารส่งให้อำเภอและกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง

8 ผลการพัฒนาระบบ ได้ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดแผน ยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน โดยการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน - ทีมประเมินผล (บุคลากร) -ประเด็นการประเมิน -การสร้างเครื่องมือประเมินผล -วิธีการประเมินผล -การสรุปผลการประเมิน -การนำไปใช้ประโยชน์

9 เปรียบเทียบก่อนการพัฒนาและหลัง พัฒนาระบบประเมินผล ประเด็น ก่อนการพัฒนาระบบ (ปี 54) หลังพัฒนาระบบ(ปี55-56) บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานฯกลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นผู้ประเมินผล 1-2 คน ทุกกลุ่มงานใน สสจ.น่าน เป็นทีม ประเมินผล 21 คน ประเด็นการ ประเมินผล ประเมินภาพรวม คปสอ.ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร เครื่องมือ ประเมินผล ออกแบบเครื่องมือตามภาพรวมTemplate และ Milestone ตัวชี้วัด กำหนดเกณฑ์ที่สามารถ จัดกลุ่มและ เรียงลำดับ คปสอ.ได้ วิธีการ ประเมินผล สัมภาษณ์/สอบถามคณะทำงาน คปสอ.ดำเนินการ 1 ครั้ง ประเมินตามขั้นตอน คือ -การนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัด -การสัมภาษณ์/สอบถามผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด -การลงสอบถามผู้ปฏิบัติงาน/ภาคี เครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง

10 ประเด็น ก่อนการพัฒนา ระบบ(ปี 54) หลังพัฒนาระบบ(ปี 55-56) การ สรุปผล การ ประเมิน ไม่มีการสรุปการ ประเมินในที่ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล มีการสรุปการประเมินในที่ ประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล 2 ครั้ง/ปี การ นำไปใช้ ประโยชน์ นำไปใช้ประกอบการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ องค์กรในปีต่อไปใน บางประเด็น 1.นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานตามตัวชี้วัด ของ แผนยุทธศาสตร์องค์กรปีต่อไป 2.ผู้บริหารนำผลประเมินไปใช้ ประโยชน์ พิจารณาความดี ความชอบ 3.การให้แรงจูงใจแก่ คปสอ.ที่มี ผลการประเมินดีเด่น โดย สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา 100,000 บาท

11 ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ การประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ดังนี้ การนำเสนอระบบการประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กร สาธารณสุขน่าน ในที่ประชุมผู้บริหารคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธาน มีผู้บริหารทุก คปสอ.ร่วม ประชุม พบว่า มีการยอมรับว่าระบบดังกล่าวมีประโยชน์ สามารถจำแนก ความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ แยกราย คปสอ.ได้ จัดกลุ่มและ เรียงลำดับความสำเร็จของ คปสอ.ได้ โดยมีเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกัน การนำไปใช้ประโยชน์

12 การสำรวจความพึงพอใจ ของระบบที่ดำเนินการ ใน กลุ่มผู้บริหารคณะกรรมกาวางแผนและประเมินผล และ กลุ่ม นักวิชาการที่ใช้ระบบดังกล่าว พบว่า พึงพอใจในระดับมาก โดย ประเด็นสำคัญคือ มีระบบที่ชัดเจน มีมาตรฐานการวัดผล และ การ นำไปใช้ประโยชน์

13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีการนำผล ประเมินไปใช้ประโยชน์เชิงบริหารและทาง วิชาการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด น่าน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีการนำ รูปแบบการประเมินผลไปประยุกต์ใช้ ประเมินผล รพสต.ในพื้นที่ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด

14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีระบบ ประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กร สาธารณสุขน่านที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มี ประโยชน์ต่อการทำงาน สามารถดำเนินการ ได้จริง สามารถจำแนกผลสำเร็จตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัวใน แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน และ จัดลำดับ จัดกลุ่ม คปสอ.ตามผลการประเมิน ได้อย่างเหมาะสม ได้รับการยอมรับจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลการพัฒนาระบบ

15 กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณ นพ.สสจ.น่าน ในการสนับสนุนการ ดำเนินงานประเมินผล และ นำผลการประเมินไป ใช้ประโยชน์ในการบริหาร ขอบคุณ รอง นพ.สสจ.น่าน ในการเป็นหัวหน้า ทีมประเมินผลผล ลงดำเนินการในพื้นที่ หน.ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ. น่านในการให้คำปรึกษา การดำเนินงาน ประเมินผล ทีมประเมินผล สสจ.น่าน ในการดำเนินงาน ประเมินผลและทำงานเป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี 2555-2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google