งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร) สมาชิก 1. นายธีรภัทร์ทาแดง 493020210-2 2. นางสาวนพวรรณหัตถเสรีพงษ์ 493020212-8 3. นางสาวปาจรีย์วงษ์กันยา 493020213-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร) สมาชิก 1. นายธีรภัทร์ทาแดง 493020210-2 2. นางสาวนพวรรณหัตถเสรีพงษ์ 493020212-8 3. นางสาวปาจรีย์วงษ์กันยา 493020213-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร) สมาชิก 1. นายธีรภัทร์ทาแดง 493020210-2 2. นางสาวนพวรรณหัตถเสรีพงษ์ 493020212-8 3. นางสาวปาจรีย์วงษ์กันยา 493020213-6 4. นายวิรุทฬ์คำทะริ 493020225-9

2 รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน กำหนดแฟ้มข้อมูล หลัก การอนุมัติงวดของ ปีงบประมาณ ปิดงบประมาณ ประมวลผล การออกรายงาน บันทึกรายงาน ประจำวัน รับข้อมูลจากระบบ อื่น รับโอนข้อมูลจากระบบ อื่น

3 ขั้นตอนการกำหนดแฟ้มข้อมูล จะทำการกำหนดครั้งแรกเพียง ครั้งเดียว และยังสามารถเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ ในภายหลัง ซึ่งจะมี แฟ้มข้อมูลที่ต้องกำหนด ดังนี้ การกำหนดแฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูลกลาง แฟ้มข้อมูลหน่วยงาน

4 ภาพแสดงส่วนที่ใช้กำหนดแฟ้มข้อมูล

5 ในขั้นตอนนี้จะมีการจัดการเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายงบประมาณที่มี ทั้งการส่งข้อมูลมาจากระบบอื่น และที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาจาก ระบบอื่น ซึ่งมีการทำงาน 6 ส่วน คือ ตั้งยอดงบประมาณ บันทึกอนุมัติเงินประจำงวด ข้อผูกพันงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ โอน-ยืม-คืน กันเหลื่อมปี การบันทึกรายการประจำวัน

6 ภาพแสดงส่วนของการบันทึกรายการประจำวัน

7 การสอบถาม เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบยอดคงเหลือ สอบถามจำนวนครุภัณฑ์ สอบถามสถานะใบอนุมัติเบิกจ่าย ประกอบไปด้วยหน้าจอ การสอบถาม KKBGQY01 สอบถามการตั้งงบ KKBGQY02 สอบถามยอดคงเหลือ KKBGQY03 สอบถามการตั้งงบครุภัณฑ์ KKBGQY04 สอบถามยอดคงเหลือครุภัณฑ์ KKBGQY05 สอบถามจำนวนครุภัณฑ์คงเหลือ KKBGQY06 สอบถามสถานะใบอนุมัติเบิกจ่าย

8 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนการสอบถาม

9 เป็นขั้นตอนของการบันทึกยืนยันรายการเบิกเกินส่งคืน การปิด งบประมาณประจำปี การบันทึกยืมรับเอกสารจากคณะ ประกอบไปด้วยหน้าจอ บันทึกยืนยันเบิกเกินส่งคืน บันทึกยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยาย เวลาการกันเงินกรณีพิเศษ บันทึกปิดงบประมาณประจำปี บันทึกยืนยันรับเอกสารจากคณะ/หน่วยงาน การประมวลผล

10 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนการประมวลผล

11 ขั้นตอนการออกรายงาน เป็นขั้นตอนการออกเอกสารเพื่อใช้ใน การอ้างอิงข้อมูลในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของระบบ การรายงาน

12 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนการรายงาน

13 เป็นขั้นตอนของการออกเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิงการ ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย รายงานสรุปเงินประจำงวด ใบผูกพัน ใบผูกพันเพิ่มเติม ใบขออนุมัติเบิกจ่าย ใบขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน เงินกรณีพิเศษ ใบโอน/ยืม/คืน เงินงบประมาณ ใบโอนเงินเพื่อจัดซื้อ รายงานรายละเอียดการรับเงินประกัน การทำเอกสาร

14 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนเอกสาร

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร) สมาชิก 1. นายธีรภัทร์ทาแดง 493020210-2 2. นางสาวนพวรรณหัตถเสรีพงษ์ 493020212-8 3. นางสาวปาจรีย์วงษ์กันยา 493020213-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google