งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธาน นายสุริน รักษาแก้ว เลขา คุณสุนันทา รอดสม ผู้นำเสนอ นายเบญพล ใหม่ชู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธาน นายสุริน รักษาแก้ว เลขา คุณสุนันทา รอดสม ผู้นำเสนอ นายเบญพล ใหม่ชู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธาน นายสุริน รักษาแก้ว เลขา คุณสุนันทา รอดสม ผู้นำเสนอ นายเบญพล ใหม่ชู

2 ศึกษา วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ตนเอง SWOT วางแผน / หาทางออก จุดอ่อน จุดแข็ง พื้นที่ วิเคราะห์เฉพาะ สื่อ ( ไม่แตะ นโยบาย )

3 จุดอ่อน ไม่ใช่ใช้ช่องทางของสื่อ อย่างเต็มที่ ระดับชั้นการให้ข่าว ( ไม่ สามารถเสนอด้านตัวเลขได้ บางอำนาจเป็นของระดับ จังหวัด ) ขาดการสนับสนุนด้าน งบประมาณที่ชัดเจน ความรู้ ( จนท. สธ ) ด้านการ ประชาสัมพันธ์ ไม่มีเวทีให้ สื่อในระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่มีความพอเพียง ในการทำงานมากไป การแสดงตัวเป็น ผู้รับผิดชอบงานที่ ชัดเจน คุณภาพของ สื่อมวลชน ขวบนการส่งข่าว ยึด ระเบียบขั้นตอนของ ราชการเกินไป ไม่มีทำเนียบสื่อปัจจุบัน และคณะทำงานระดับ อำเภอ ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่างสื่อกับบุคลากร ของรัฐ การมีส่วนร่วมจของ องค์กรของท้องถิ่น

4 จุดแข็ง มี อสม. สื่อระดับอำเภอเข้มแข็งมากขึ้น มีเครือข่ายท้องถิ่น ช่องทางสื่อสารมีการพัฒนาขึ้น

5 น้ำหนักความคาดหวังประสิทธิผลระดับ อำเภอ o สื่อบุคคล ( อสม แกนนำชุมชน ) 4 o หอกระจายข่าว 2 o วิทยุชุมชน, วิทยุคลื่นหลัก 5 o วิทยุสมัครเล่น (VR), วิทยุสื่อสารทางราชการ. มูลนิธิ กู้ภัย 2 o สื่อสิ่งพิมพ์ 3 o โรงเรียน ปอเนาะ วัด มัสยิด 3+3+ o หนังสือพิมพ์ 4 o รถแห่โฆษณา 2 o สื่อ IT3 o โทรทัศน์ 4 วางแผน / หาทางออก

6 จุดอ่อนแนวทางแก้ไข ไม่ใช่ใช้ช่องทางของสื่ออย่าง เต็มที่ เจาะถึงผู้บริหารสื่อ ระดับชั้นการให้ข่าว ( ไม่ สามารถเสนอด้านตัวเลขได้ บางอำนาจเป็นของระดับ จังหวัด ) คลี่คลายโดยนโยบายกรมฯ ขาดการสนับสนุนด้าน งบประมาณที่ชัดเจน Workshop ให้เป็นใจ ความรู้ ( จนท. สธ ) ด้านการ ประชาสัมพันธ์ ไม่มีเวทีให้สื่อ ในระดับอำเภอ จัดให้มี เจ้าหน้าที่มีความจำกัดในการ ทำงานมากไป มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน วางแผน / หาทางออก

7 จุดอ่อนแนวทางแก้ไข การแสดงตัวเป็นผู้รับผิดชอบ งานที่ชัดเจน คัดกรองอย่างให้เกียรติ ตาม ลักษณะงาน คุณภาพของสื่อมวลชนลดขั้นตอน ขวบนการส่งข่าว ยึดระเบียบ ขั้นตอนของราชการเกินไป ประชุมสื่อ และคณะทำงาน ไม่มีทำเนียบสื่อปัจจุบัน และ คณะทำงานระดับอำเภอ ถ้ามีข้างบนแล้วจะไม่มีข้อนี้ การมีส่วนร่วมจขององค์กรของ ท้องถิ่น ถ้าองค์การอปท เข้าใจ สจะ สนับสนุนแข็งแรงตรง วางแผน / หาทางออก

8 วิเคราะห์ลำดับของสื่อในพื้นที่ วิทยุ สื่อบุคคล, หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์, หนังสือพิมพ์, โรงเรียน, มัสยิด, วัด, IT หอกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร ( กู้ชีพ กู้ภัย ศูนย์นเรศทร ) รถแห่โฆษณา

9 ตัวอย่าง.. แผนภูมิปฏิบัติการด้านสื่อสารฯ อำเภอเข้มเข็ง กิจกรรมประเด็นสื่อที่ใช้ระยะเวลา มคกพมีคเมยพค.. ธค การประชุมหน่วยงานระดับ ในอำเภอจะมี ความคล่องตัว ในการ ประชาสัมพันธ์ มากขึ้น สือวิทยุ รถเห่ สื่อบุคคล แผน การสอบสวน โรค สื่อสารการเฝ้า ระวังโรค การมีกองทุน ( การมีส่วน ร่วม ) สื่อสารให้มีส่วน ร่วมของอบต. อบท. ผลสำเร็จติดตาม ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ประธาน นายสุริน รักษาแก้ว เลขา คุณสุนันทา รอดสม ผู้นำเสนอ นายเบญพล ใหม่ชู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google