งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรีระวิทยาของการออกกำลังกาย พญ. รัตนวดี ณ นคร คณะแพทยศาสตร์ Sport มหาวิทยาลัยขอนแก่น Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรีระวิทยาของการออกกำลังกาย พญ. รัตนวดี ณ นคร คณะแพทยศาสตร์ Sport มหาวิทยาลัยขอนแก่น Physiology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรีระวิทยาของการออกกำลังกาย พญ. รัตนวดี ณ นคร คณะแพทยศาสตร์ Sport มหาวิทยาลัยขอนแก่น Physiology

2 1. การตอบสนองทั่วไปต่อการออกกำลังกาย 2. ระบบประสาท 3. กล้ามเนื้อ 4. ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 5. ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 6. การควบคุมอุณหภูมิ เนื้อหาที่ครอบคลุม

3 ATP O2O2 energy อุณหภูมิ กรด - ด่าง น้ำ

4 1. การตอบสนองทั่วไปต่อการออกกำลังกาย 2. ระบบประสาท 3. กล้ามเนื้อ 4. ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 5. ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 6. การควบคุมอุณหภูมิ

5 ควบคุม ประสานงาน (synchronize, co-ordination) voluntary reflex (involuntary) somatic กล้ามเนื้อ ตา หู autonomic (sympathetic, parasym) - การฝึก - ผู้สูงอายุ

6 1. การตอบสนองทั่วไปต่อการออกกำลังกาย 2. ระบบประสาท 3. กล้ามเนื้อ 4. ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 5. ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 6. การควบคุมอุณหภูมิ

7 anaerobic aerobic (endurance) Type I slow twitch, red fibers Type I slow twitch, red fibers Type IIb fast twitch, white fibers Type IIb fast twitch, white fibers glycogen lactic O2O2 glucose fat CO 2 H 2 O Type IIa intermediate Type IIa intermediate : ฝึก ชนิดของไยกล้ามเนื้อ

8 muscle contraction static (isometric) dynamic (isotonic) isokinetic

9 ความแข็งแรง (strength) พลัง (power) ความทนทาน (endurance) สมรรถนะทางกายภาพ (physical performance) ศัพท์เกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่ควรทราบ

10 ความแข็งแรง (strength) พลัง (power) ความทนทาน (endurance) สมรรถนะทางกายภาพ (physical performance)

11 ความแข็งแรง (strength) พลัง (power) ความทนทาน (endurance) สมรรถนะทางกายภาพ (physical performance) = Power + speed

12 ความแข็งแรง (strength) พลัง (power) ความทนทาน (endurance) สมรรถนะทางกายภาพ (physical performance) cardiovascular muscle strength + energy storage + blood vessels repeated contraction capacity General endurance capacity of energy supplier

13 ความแข็งแรง (strength) พลัง (power) ความทนทาน (endurance) สมรรถนะทางกายภาพ (physical performance) + ความเร็ว (speed) + ความแคล่วคล่องว่องไว (agility) + ความยืดหยุ่น (flexibility) + การประสานงาน (coordination) + ทักษะ (skill)

14 เชื้อเพลิง : ATP creatine phosphate (CP) glycogen triglyceride (TG) เชื้อเพลิง : ATP creatine phosphate (CP) glycogen triglyceride (TG) แหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อ

15 creatine phosphate CP ATP glycogen oxidation TG glucose, fat gluconeogenesis aerobic anarobic 3 นาที alactacid lactacid % เชื้อเพลิง ที่ใช้ เวลา 2nd wind ใช้ได้เร็ว, +O 2, แต่มี จำกัด muscle(350g), liver(80g) Plasma glucose(20g) 2,000 kcal มาก (20%BW), เบา, ใช้ได้ช้า ใช้ O 2 สิ้นเปลืองกว่า CHO 100,000- 150,000 kcal

16 anaerobic aerobic 100 เมตร 1000 เมตร

17 พลังงานที่ต้องการใช้ระหว่าง ออกกำลังกาย ไขมัน กลูโคสในพลาสมา < 10% วินาที ATP CP 5-10 นาทีแรก ไกลโคเจน ในกล้ามเนื้อ กลูโคส ไกลโคเจนในตับ ไขมัน 40-60 นาทีใช้หมด อาการเปลี้ย, อ่อนล้า ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ ลดลงมากๆ

18 กินโปรตีน & ไขมัน กินคาร์โบไฮเดรท 01020 5 วัน จำนวนชั่วโมงหลังจากฝึกหนัก ปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในกล้ามเนื้อ ควรหยุดซ้อมหนัก 3 วันก่อนการแข่งขัน การสะสมเชื้อเพลิงในกล้ามเนื้อ ฝึกซ้อมหนัก เต็ม

19 กล้ามเนื้อที่ไม่ได้รับการฝึก กล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึก หลังฝึกซ้อม ปริมาณเชื้อเพลิง วัน 123 การฝึกซ้อมช่วยเพิ่มปริมาณการสะสมเชื้อเพลิงในกล้ามเนื้อ การสะสมเชื้อเพลิงในกล้ามเนื้อ เต็ม

20 เวลา ( นาที ) 0510 อัตราการใช้ O 2 ( ลิตร / นาที ) อัตราการใช้ O 2 ( ลิตร / นาที ) 0.2 1 2 3 ออกกำลังกาย ฟื้นตัว O 2 deficit steady state (VO 2 max) O 2 dept การใช้ O 2 ขณะพัก พัก สมรรถนะสูงสุดทาง aerobic สมรรถนะสูงสุดในการออกกำลังกาย

21 1. การตอบสนองทั่วไปต่อการออกกำลังกาย 2. ระบบประสาท 3. กล้ามเนื้อ 4. ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 5. ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 6. การควบคุมอุณหภูมิ

22 การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจ 5 ลิตร / นาที 100-150 ลิตร / นาที  ventilation 20 เท่า  perfusion  diffusion  O 2 dissociation ลึก - เร็ว - max ผลจากหัวใจ

23 การเปลี่ยนแปลงในระบบหัวใจ และหลอดเลือด redistribution blood flow redistribution blood flow ที่สำคัญ 2 อย่าง 5  20 L/min CO (4-5 เท่า ) อวัยวะภายใน แขนขา

24 CO = SV x HR การเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการออกกำลังกาย ( ชม.) 00.51 cardiac output stroke volume max ~ 200 ml/beat sympathetic, epinephrine, thyroxin heart rate max = 220 - อายุ

25 ผลของการออกกำลังกายต่อความดันโลหิต 100 150 200 01 2 นาที 100 150 200 01 2 นาที กำมือเกร็งเต็มที่ 50% anaerobic ออกแรง 50% 100% aerobic SBP DBP HR 20% less BP (mmHg) NO 2, histamine, Prostacyclin increase stroke volume

26 การเปลี่ยนแปลงของ CO ก่อน - ขณะ - หลังการออกกำลังกาย CO (L/min) 5 10 20 พัก ฟื้นตัว CO at rest max. CO ออกกำลังกาย

27 redistribution blood flow Sympathetic Paracrine (anaerobic < aerobic) NO2 histamine prostacyclin ADH Aldosterone

28 การฝึกที่มีผลต่อระบบหัวใจและ หลอดเลือด 1. ต้องออกกำลังให้ได้ > 1/7-1/6 ของกล้ามเนื้อทั้งหมด 2. ออกกำลังให้อัตราการเต้นของหัวใจ ~ 130 / นาที หรือ 180- อายุ ถ้าอายุ > 50 ปี 3. ระยะเวลาในการออกกำลังกาย 10 นาทีทุกวัน หรือ 30 นาที 3 วัน / สัปดาห์ ดีที่สุด 60 นาที 3 วัน / สัปดาห์

29 1. การตอบสนองทั่วไปต่อการออกกำลังกาย 2. ระบบประสาท 3. กล้ามเนื้อ 4. ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 5. ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 6. การควบคุมอุณหภูมิ

30 การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและ ต่อมไร้ท่อ epinephrine nor-epinephrine ACTH cortisol GH (anabolic effect) ADH, Aldosterone T4 insulin energy

31 สตรีกับกีฬา สมรรถนะทางกายภาพต่ำกว่า ~ 10-20% ยกเว้น flexibility

32 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีระวิทยา 1. เตี้ยและตัวเล็ก CG ต่ำกว่า 2. ไขมันมาก, การกระจายตัวต่างกัน 6. หัวใจและปอดเล็กกว่า 7. ความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า 3. สะโพกผาย แนวต้นขาลาดเอียง 4. ไหล่ลาด, carrying angle กว้าง 5. มวลกล้ามเนื้อน้อยกว่า

33 ผลของประจำเดือนต่อสมรรถภาพทางกาย ฝึกหนัก (over training) ประจำเดือนมากผิดปกติ (hypermenorrhea) โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก สมรรถนะทางกายลดต่ำลง ปวดประจำเดือน (dysmenorrhea) ปวดประจำเดือน (dysmenorrhea) สมรรถนะทางกาย ลดต่ำลง ประจำเดือนมาล่าช้า (oligomenorrhea) หรือ ขาดหายไป (amenorrhea) เครียด สัดส่วนของไขมัน ลดลงอย่างมาก สัดส่วนของไขมัน ลดลงอย่างมาก

34 1. การตอบสนองทั่วไปต่อการออกกำลังกาย 2. ระบบประสาท 3. กล้ามเนื้อ 4. ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 5. ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 6. การควบคุมอุณหภูมิ

35 การควบคุมอุณหภูมิ ออกกำลัง 1 ชั่วโมง เสียเหงื่อ 1-2 ลิตร ( ระบายความร้อน 580 กิโลแคลอรี / ลิตร ) ปริมาณโซเดียม = NSS / 3  core temp 39-40 o C  heat radiation (skin)  chemical reaction  O 2 dissociation

36 การฝึก (training) การฝึก เป็นการทำกิจกรรมอย่างเป็นระบบ การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทาง กาย (Physical performance training)

37 Warm up, Warm down Warm down : Warm up : Lactic ในเลือด ระยะฟื้นร่างกาย นาที อัตราการขับกรดตามปกติ ผลของการ warm down เตรียมกล้ามเนื้อ เพิ่มอุณหภูมิ ร่างกาย ปรับแต่งการไหลเวียนเลือด  การบาดเจ็บ ชะล้าง lactic acid

38 ผลของการฝึกต่อกล้ามเนื้อ aerobic anaerobic เร็ว ช้ากว่า การสะสมเชื้อเพลิง การสันดาป O 2 เข้าสู่ 2 nd wind กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น

39 aerobic ผลของการฝึกต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด  resting HR  ความไวต่อ insulin receptor  glucose uptake  VO2 max  CO  SV BP (aerobic)    ความต้องการ insulin

40 ประสิทธิภาพของการฝึก ร่างกาย อายุ เพศ สิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดทางกายภาพ

41 ATP O2O2 energy อุณหภูมิ กรด - ด่าง น้ำ สรุป

42 T T h h e e E E n n d d


ดาวน์โหลด ppt สรีระวิทยาของการออกกำลังกาย พญ. รัตนวดี ณ นคร คณะแพทยศาสตร์ Sport มหาวิทยาลัยขอนแก่น Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google