งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข

2 2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การกำหนดขนาดของเอกสาร 1. คลิกเมนู แฟ้ม --> ตั้ง ค่าหน้ากระดาษ 3. คลิกเลือกการวาง แนวกระดาษ 2. กำหนดระยะห่างจาก ขอบกระดาษ บน : 1 “ ล่าง : 1” ซ้าย : 1.25” ขวา : 1”

3 3 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การกำหนดขนาดของเอกสาร ( ต่อ ) 4. คลิกที่แท็บ กระดาษ 5. คลิกเลือก กระดาษ A4 6. คลิกที่ปุ่ม ตกลง

4 4 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร 1. เครื่องหมาย เคอร์เซอร์ ตำแหน่ง พิมพ์ ข้อความ 2. กดปุ่ม ที่คีย์บอร์ด เพื่อย่อหน้า 3. เมื่อพิมพ์จบย่อหน้า ให้ กดปุ่ม เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ( ทดลองพิมพ์เพียง ย่อหน้าเดียวก่อน )

5 5 วิธีที่ 3 เลือกข้อความ ให้มีแถบสีดำ คลิกที่ปุ่ม ตัด คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การแก้ไขข้อความ มีหลายวิธีคือ วิธีที่ 1 เลือกข้อความ ให้มีแถบสีดำ พิมพ์ข้อความ ใหม่แทน วิธีที่ 2 คลิกบริเวณที่ พิมพ์ผิด แล้วกดปุ่ม Delete ลบข้อความ ทางขวาหรือกดปุ่ม Backspace ลบ ข้อความที่พิมพ์ผิด ทางซ้าย

6 6 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การบันทึกเอกสาร 1. คลิกเมนู แฟ้ม --> บันทึกเป็น … 3. ตั้งชื่อแฟ้ม : ตัวอย่าง 1 2. บันทึกใน : My Documents 4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

7 7 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การบันทึกเอกสารซ้ำไฟล์เดิม 2. คลิกที่ปุ่ม เครื่องมือบันทึก 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม --> บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl + S หรื อ

8 8 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปิดเอกสารเก่ามาใช้งาน 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม --> เปิด … หรือกดปุ่ม Ctrl + O หรือคลิกที่ปุ่ม 2. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ ต้องการเปิด เช่น ตัวอย่าง 1 ให้มี แถบสี 3. คลิกที่ปุ่ม เปิด

9 9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 1. เลือกข้อความ ให้มีแถบสี 2. คลิกที่ปุ่ม ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ( คลิกซ้ำ เพื่อยกเลิกการเลือก ) 3. คลิกที่ปุ่ม เลือกสีตัวอักษร

10 10 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การปรับแต่งตัวอักษรด้วยลักษณะพิเศษ 1. เลือกข้อความ ให้มีแถบสี 2. คลิกมนู รูปแบบ - -> แบบอักษร 3. คลิกเลือกลักษณะพิเศษ เพื่อ ใส่เทคนิคให้กับ ตัวอักษร ทำเครื่องหมาย หน้าชื่อของลักษณะ ที่ต้องการใช้งาน ( คลิกซ้ำ เพื่อยกเลิกการเลือก )

11 11 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การจัดตำแหน่งของข้อความ 1. เลือกข้อความ ให้มีแถบสี คลิกที่ปุ่ม จัดชิดซ้าย 2. เลือกข้อความ ให้มีแถบสี คลิกที่ปุ่ม จัดชิดขวา 3. เลือกข้อความ ให้มีแถบสี คลิกที่ปุ่ม จัดกึ่งกลาง

12 12 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข 1. เลือกข้อความ ให้มีแถบสี 2. คลิกที่ปุ่ม สัญลักษณ์ แสดงหัวข้อ ย่อย 3. จะได้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยด้านซ้ายข้อความ คลิกซ้ำเพื่อต้องการยกเลิก

13 13 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การสร้างสัญลักษณ์ลำดับเลข 1. เลือกข้อความ ให้มีแถบสี 2. คลิกที่ปุ่ม สัญลักษณ์ แสดงหัวข้อ ย่อย 3. จะได้สัญลักษณ์ลำดับเลขด้านซ้ายข้อความ คลิกซ้ำเพื่อต้องการยกเลิก

14 14 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การใช้คำสั่งเลิกทำ หรือ ทำซ้ำ หรือ 2. คลิกที่ ปุ่ม 1. คลิกที่เมนู แก้ไข --> เลิกทำ Edit Cut Ctrl+Z หรือ 2. คลิกที่ ปุ่ม การใช้คำสั่ง ทำซ้ำ การพิมพ์ ( เรียกคำสั่งที่ยกเลิกกลับคืน )

15 15 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การคัดลอกข้อความด้วยปุ่มเครื่องมือ 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 2. คลิกที่ ปุ่ม 3. คลิกที่ปุ่ม วาง ( จะได้ ข้อความที่ ต้องการ ตรงตำแหน่ง เคอร์เซอร์ )

16 16 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การย้ายข้อความด้วยปุ่มเครื่องมือ 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 2. คลิกที่ ปุ่ม 3. คลิกที่ปุ่ม ข้อความจะย้าย มาวางตรง ตำแหน่ง เคอร์เซอร์

17 17 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ จบการ นำเสนอ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google