งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Applied Geochemistry Geol. 205481-4 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Applied Geochemistry Geol. 205481-4 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Applied Geochemistry Geol. 205481-4 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Secondary Dispersion #Chemical and biochemical factors -Bulk composition -Hydrogen ion concentration -Redox potential -Mode of occurrence of solutes -Stability of secondary minerals -Sorptive capacity of solidsMetallo- organic compounds -Stability of colloidal dispersions -The effect of vegetation -The effect of microorganisms

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Secondary Dispersion Patterns Classification of Secondary Dispersion Patterns #Syngenetic patterns -Clastic patterns -Hydromorphic patterns -Biogenic patterns #Epigenetic patterns -Hydromorphic patterns -Biogenic patterns

16 #Mechanical factors -Simple gravity movement -Dispersion in ground water -Mechanical of dispersion in surface water -Dispersion by surface runoff -Dispersion by stream water -Deposition in quiet environments -Glacial deposition -Dispersion by wind action -Dispersion by animal activity

17

18

19

20

21

22

23

24 #The influence of environment on dispersion -Climate -Geology -Life processes -Time

25 The anomalies on the residual overburden

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Anormaly จะพบ ในทิศทางน้ำไหลลง ไม่มีการทวนน้ำ

37

38

39

40 ในบริเวณที่เป็น พื้นที่น้ำหลาก ท่วมถึงมักจะ ให้ผลชัดเจนกว่า ในร่องน้ำไหล และในบริเวณ แหล่งแร่ น่าจะมี ค่าสูงกว่าท้ายน้ำ ในกรณีของ ตะกอนหยาบ (-12 เมช ) แต่จะ แตกต่างกันไม่ มากในกรณีของ ตะกอนละเอียด (-200 เมช )

41 Anomaly ที่ได้ จากการ วิเคราะห์ที่ดี ควรจะ สอดคล้องกับ แหล่งแร่

42 ผล วิเคราะ ห์การ เก็บ ตัวอย่าง ตามลำ ธาร ผล ที่ได้ควร สอดคล้ องกับ ทิศ ทางการ ไหล ของน้ำ และ สันปัน น้ำ

43 ในที่ที่มีความ ลาดชัน ปริมาณธาตุ จะสูงตาม ความลาด เอียงจากจุดที่ เป็นแหล่งแร่ แต่จะอยู่ใน ระดับดินผุ หรือน้ำไต้ดิน ถ้าความลาด เอียงต่ำ หรือไม่มี

44 ระดับน้ำ ไต้ดินเป็น ปัจจัย สำคัญ

45 วิธีการ วิเคราะห์ ก็อาจจะ ให้ผล ต่างกัน โดยเฉพาะ การละลาย ตัวอย่าง

46 กระบวนการ ทางเคมีใน การเลือกคู่ ไอออนที่จะ เกิดเป็น Complex Compound และ Ion Association ก็มีผลตาม ลักษณะพื้นที่ ในการสะสม ธาตุ

47 ปริมาณของ Mo ในดินและในขี้เถ้า พืชที่สอดคล้องกัน


ดาวน์โหลด ppt Applied Geochemistry Geol. 205481-4 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google