งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nucleic Acid Chemistry & Structure N. Tirawanchai, Ph.D. NÂ ; Introduction Structure Nucleosides (NS) Nucleotides (NT) PolyNT (NÂ) Classification DNA RNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nucleic Acid Chemistry & Structure N. Tirawanchai, Ph.D. NÂ ; Introduction Structure Nucleosides (NS) Nucleotides (NT) PolyNT (NÂ) Classification DNA RNA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nucleic Acid Chemistry & Structure N. Tirawanchai, Ph.D. NÂ ; Introduction Structure Nucleosides (NS) Nucleotides (NT) PolyNT (NÂ) Classification DNA RNA Digestion & absorption Outline & Objective Nucleic Acids องค์ประกอบของ genetic material เป็น polynucleotide 29/9/57

2 แบ่งเป็น DNA (deoxyribonucleic acid) RNA (ribonucleic acid) Composed of Pentose sugar Bases Phosphate 1-3 gr. Nucleoside Nucleotide Composition of NS & NT Nitrogenous base Major bases ; Purines (A, G), pyrimidines (C,T,U) Minor bases (P.93 ; ชีวเคมี 1) Pentose sugar Phosphate group

3 P.94 ชีวเคมี 1 Are used as therapeutic agents Allopurinol รักษาโรค gout AZT Inhibit retroviral replication e.g AIDS Nomenclature of NS & NT Base, nucleoside & nucleotide analogs

4 Polymer of NTs ; Phosphodiester linkage Sugar - P Backbone 3’,5’-Phosphodiester linkage DNA strand Polynucleotides

5 DNA (Deoxyribonucleic  ) & RNA (Ribonucleic  ) Genetic material ; chromosomal DNA/ nuclear DNA/genomic DNA พบใน nucleus ของ eukaryotes & nucleoid ของ prokaryotes ขนาด 3 x 10 6 basepairs (bp) prokaryotes 3 x 10 9 bp human Consists of dATP, dCTP, dGTP, dTTP 1) DNA Nucleic Acids ประกอบด้วย polyNT 2 สาย (right-handed double helical structure) จับกันด้วย H-bond ของ complementary bases A = T, C G Antiparallel

6 Watson & Crick’s Model 5’ 3’

7 Eukaryotic DNA Mitochondrial DNA Chromosomal DNA Mitochondrial DNA Human mtDNA มีขนาด 16,569 bp Closed-circular, double helix มีประมาณ 6-10 copies/mitochondrion มี gene ที่ใช้ในการสังเคราะห์ tRNA 22 ชนิด, rRNA 2 ชนิด โปรตีน 13 ชนิด ถ่ายทอดจากแม่ ลูก (maternal inheritance) Prokaryotic DNA Closed-circular DNA Supercoil

8 Structure of human mitochondrial DNA 16,569 bp

9 Eukaryotic chromosomal DNA + Histone & nonhistone Chromatin Chromosome in metaphase Chromosomal DNA Telomere

10 Packaging of eukaryotic DNA into chromosome

11 Histone proteins Basic proteins (+) ; Rich in Lys, Arg 5 Types ; H1, H2A, H2B, H3, H4 Histone octamer 2 x (H2A, H2B, H3, H4) + DNA core particle H4H4 Core particle Nucleosome มีขนาดใหญ่กว่า มีปริมาณน้อยกว่า histone proteins Nonhistone proteins H1

12 A-DNA ~ B-DNA ที่อยู่ในภาวะที่มี ความเข้มข้นเกลือ Right-handed helical structure แต่ละรอบของเกลียว (pitch) มีขนาด 2.46 nm (11 bp/turn) ใหญ่กว่า B-DNA (รูป 3.43 P.99) Common natural structure of DNA at physiological pH Right-handed helical structure แต่ละรอบของเกลียว (pitch) มีขนาด 3.4 nm (10 bp/turn) B-DNA Chromosomal DNA จะมีโครงสร้างแบบที่บิดเป็นเกลียว (supercoiling) อยู่ 3 รูปแบบ ; A, B, Z (zigzag)

13 In vivo ; พบบริเวณ GC-rich sequence ของ DNA In vitro ; พบในสภาวะที่มี high salt concentration Left-handed helical structure แต่ละรอบของเกลียว (pitch) มีขนาด 4.56 nm (12 bp/turn) รูปร่างยาวและบางกว่า B-DNA Z-DNA

14 Total genetic information carried by each human cell Size 3 x 10 9 bp DNA Sequence of the human genome has now been completed ~20,000-25,000 genes The Human Genome

15 Organisation of the human genome Human Genome ; 3000Mb ( ~ 20,000-25,000 protein-coding gene) ~ 40% Genes and gene- Related sequence ~ 60% Intergenic DNA ~ 2% Protein -coding gene ~ 38% -Noncoding functional RNA genes -Gene-related sequences (pseudogenes, gene fragments, introns,UTRs) ~ 18% Unique or low copy number ~ 42% Moderately to highly repetitive

16 Gene A DNA segment necessary for synthesising RNA & protein Composed of exon (coding sequence) & intron (intervening sequence ; noncoding sequence) Mature

17 Intergenic DNA Interspersed repeats Tandem repeats Moderately to highly repetitive DNA Satellite DNA Minisatellite DNA ; VNTR Microsatellite DNA ; STR SINEs ; Alu LINEs LTR elements Transposons

18 Tandem repeats Interspersed repeats Repetitive DNA DNA sequence ที่มีความซ้ำซ้อน (repeat) อย่างมากใน genome แบ่งเป็น tandem repeats และ interspersed repeats ATCGC

19 Satellite DNA มักอยู่บริเวณ centromere จำนวน repeats ; 1000-10 million repeat units

20 ใช้ทำ DNA fingerprinting ใน forensic application, pedigree determination

21 Transposons LTR (Long terminal repeat) elements LINEs (Long interspersed nuclear elements) SINEs (Short interspersed nuclear elements) Ex. Alu elements เป็น SINEs ที่มีมากที่สุด เป็น mobile genetic element ที่เคลื่อนที่ได้บน genome Interspersed repeats

22 พบใน prokaryotes & eukaryotes PolyNT consists of ATP, CTP, GTP, UTP 2) RNA มีโครงสร้างเป็น single strand แต่บางชนิด จะมี secondary structure เป็น double strand (loop)

23 RNA strand Secondary structure แบ่งเป็น messenger RNA (mRNA), ribosomal RNA (rRNA), transfer RNA (tRNA), Small nuclear RNA

24 มีประมาณ 5% ของ RNA ทั้งหมด นำข้อมูลทาง พันธุกรรมจาก DNA ไปสังเคราะห์ โปรตีนที่ ribosome hn = Heteronuclear RNA hn Mature 1) mRNA

25 Prokaryotic mRNA Eukaryotic mRNA Cap structure Poly (A) tail 7-methylguanosine

26 ProkaryoteEukaryote Splicing Mature mRNA

27 เป็น RNA ที่มีอยู่ มากที่สุด (80%) อยู่รวมกับโปรตีน เป็น ribosome แหล่งสังเคราะห์ โปรตีน 2) rRNA

28 มีประมาณ 15% ของ RNA ทั้งหมด มีขนาดเล็กที่สุด พบ > 60 ชนิด แต่จะมี tRNA อย่างน้อย 20 ชนิด ทำ หน้าที่นำเอา AÂ เข้าไปสร้างโปรตีนใน ribosome Clover leaf structure 3) tRNA

29 Small nuclear RNA จับกับโปรตีนเป็น complex Small nuclear RNA ใน nucleus [small ribonucleoproteins (SnRNPs)] ทำหน้าที่เกี่ยวกับ RNA splicing เช่น U1 Poly A synthesis เช่น U6 Small nuclear RNA ใน cytoplasm [small cytoplasmic ribonucleoprotein particles (ScRNPs)] ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งโปรตีนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ของ rough endoplasmic reticulum เช่น 7S RNA 4) Small nuclear RNA

30 RNA mRNA Protein-coding RNA ncRNA: non-coding RNAs Transcribed RNA with a structural, functional or catalytic role rRNA Ribosomal RNA Participate in protein synthesis tRNA Transfer RNA Interface between mRNA & amino acids snRNA Small nuclear RNA RNA that form part of the spliceosome snoRNA Small nucleolar RNA Found in nucleolus, involved in modification of rRNA RNAi RNA interference Small non-coding RNA involved in regulation of gene expression Other Including large RNA with roles in chromotin structure and imprinting siRNA Small interfering RNA Active molecules in RNA interference miRNA MicroRNA Small RNA involved in regulation of protein-coding gene Modified from Dr Hua-Chien Chen’s slide

31

32 Small non-coding RNA molecule (21-25 nucleotides) Encoded by miRNA gene Found in plants, animals, and some viruses ssRNA with stem-loop structure

33

34 Function of miRNA ; Inhibit protein synthesis

35 NÂ Oligonucleotides DNase I RNase Mononucleotides Nucleosides Absorption by intestinal mucosa Bases, riboses Nucleoside phosphorylases & Nucleosidases NA digestion and absorption


ดาวน์โหลด ppt Nucleic Acid Chemistry & Structure N. Tirawanchai, Ph.D. NÂ ; Introduction Structure Nucleosides (NS) Nucleotides (NT) PolyNT (NÂ) Classification DNA RNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google