งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับสมัคร Undo สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง (สรจ.) สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2

3 1 2

4 ข้าราชการ Undo

5 1 2 6 5 4 3 7 8 ข้าราชการ Undo กบข. กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กบข. กรมบัญชีกลาง 1 สมัคร Undo 2 6 ตรวจสอบใบสมัครและสถานะการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension ใบสมัครUndo e Pension กบข. +สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารผู้สมัคร แบบ ข.1 e Pension e Pension ทำสำเนาและรับรองสำเนา มอบให้ผู้สมัคร 5 Statement รายตัว 30 กย 57 พิมพ์จาก ระบบ e Pension -ประมวลผล -ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอUndoให้ กบข. ใบรับ การสมัคร ใบรับการสมัคร 1 ประเดิม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ 4 3 แบบ ข.2 Undoสมบูรณ์ +รอรับใบรับรองสิทธิจาก บก.และรอรับเงินสะสมและดอกผลจาก กบข. - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. เก็บใบสมัครเป็นรายวัน แล้วรวบรวมส่ง สนง.คลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (สรจ)ทุกสิ้นงวด โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้มีสิทธิ รายงานกบบ. เรียกข้อมูลขึ้นมาตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรองสิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป เก็บใบสมัครเป็นรายงวด แยกเป็น ส่วนราชการ ใบแจ้ง การโอนเงิน ใบรับรองสิทธิ Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินสะสมและดอกผลจาก กบข. 7 โอนเงิน 1-3 เข้า บัญชี เงินสำรอง ใบรับรองสิทธิ มีลายมือชือ พิมพ์จากระบบe Pension แบบ ข.3 ใบรับรองสิทธิ -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัวกับ รายงานของ กบข. -แจ้งส่วนราชการ งดหักเงินสะสม และ งดเบิกเงินชดเชย และเงินสบทบ ใบแจ้ง การโอนเงิน รายงาน บก. Undoสมบูรณ์ 8 งดหักเงินสะสม และ งดเบิกเงินชดเชย และเงินสบทบ จบ

6 ส่วนราชการ

7 Start e Pension ใบสมัครUndo ระหว่างวัน สิ้นวัน ทุกวันที่ 15
Database Pension สิ้นวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ใบสมัครUndo ชื่อ …………………. ……………… รวมจำนวนใบสมัคร ฉบับ ทุกวันที่ 15 Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด/สรจ. Detail รายวัน Summary รายวัน Statement Statement Statement ใบสมัครUndo Summary รายวัน Detail รายวัน

8 สนง.คลังจังหวัด สรจ.

9 วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx
ถัดจากวันที่ 15 e Pension รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด/สรจ. เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน Statement Statement Statement ใบสมัครUndo Summary รายวัน Detail รายวัน Database Pension ตรวจสอบใบสมัคร และเอกาสารทุกฉบับให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ Statement ส่วนราชการ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+detail กับฐานข้อมูลในระบบ e Pension ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ชื่อ …………………. ……………… ส่วนราชการดึงข้อมูลไปพิมพ์ และส่งให้ข้าราชการ Undo รวมจำนวนใบสมัคร ฉบับ

10 ผู้รับบำนาญ Undo (รวมผู้รับเบี้ยหวัด)

11 1 2 3 4 ผู้รับบำนาญUndo กบข. กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. สมัคร Undo 1 2 ตรวจสอบใบสมัครและสถานะการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension ใบสมัครUndo แบบ บ.1 สำเนาบัตร ปชช. e Pension e Pension e Pension ทำสำเนาและรับรองสำเนา มอบให้ผู้สมัคร ใช้บัญชีที่รับโอนเงินบำนาญที่มีอยู่แล้ว คำนวณจำนวนเงิน หักกลบลบกันตามกฎหมาย 3 ได้เงินเพิ่มจากรัฐ นำเงิน มาคืนรัฐ 4 คำนวณจำนวนเงินแบ่งชำระ 3 งวด แบบ บ.2 ใบรับใบสมัคร ได้เงินเพิ่ม ใบรับใบสมัคร ได้เงินเพิ่ม Undoสมบูรณ์ +รอรับใบรับรองสิทธิและเงินเพิ่มจากกรมบัญชีกลาง ใบรับใบสมัครทั้ง 2 กรณี ออกด้วยระบบ e Pension ใบรับใบสมัคร นำเงินมาคืน ใบรับใบสมัคร นำเงินมาคืน Undoยังไม่สมบูรณ์ +ต้องนำเงินไปคืน ให้ครบจำนวน แบบ บ.3

12 5 6 7 ผู้รับบำนาญUndo กบข. กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. 5 สิ้นวัน พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension ตรวจสอบกับใบสมัคร เมื่อถูกต้องให้เเก็บ ใบสมัครเป็นรายวันแยกเป็น กรณีได้เงินเพิ่ม และกรณีต้องนำเงินมาคืน 6 ข้อมูลเปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข. สิ้นงวด พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension รวบรวม ใบสมัครแต่ละวันในงวดนั้น แยกเป็น กรณีได้เงินเพิ่ม และกรณีต้องนำเงินมาคืน ส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (สรจ) - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. e Pension เก็บใบสมัครเป็นรายงวด แยกเป็นกรณี/ส่วนราชการ 7 เรียกข้อมูลขึ้นมาตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรองสิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบรับรองสิทธิ มีลายมือชือ พิมพ์จากระบบe Pension ใบรับรองสิทธิ ได้เงินเพิ่ม ใบรับรองสิทธิ ได้เงินเพิ่ม Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินเพิ่มจากกรมบัญชีกลาง แบบ บ.4

13 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ
ผู้รับบำนาญUndo ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. นำเงินมาชำระคืนรัฐ 8 รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลใน e Pension ทั้งจำนวน หรือ แบ่งชำระเป็นส่วนๆ 3 งวด กค.-กย. 58 งวดรับเงินที่ 1 งวดรับเงินที่ 2 งวดรับเงินที่ 3 ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน 9 สิ้นวัน -ทำ Pay in A นำเงินที่ได้รับ ในวันนั้นฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของ ส่วนราชการ(เปิดบัญชีใหม่) -นำ Pay in A บันทึกในระบบ e Pension ตามรายชื่อ ผู้รับบำนาญที่นำเงินมา ชำระในวันนั้น -พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension เพื่อ ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน และใบ Pay in A แล้วเก็บ เอกสารทั้งหมดไว้เป็น รายวัน Pay in A ใบเสร็จรับเงิน

14 ผู้รับบำนาญUndo กบข. 10 11 กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. 10 สิ้นงวด -เขียนเช็ค และทำ Pay in TR เพื่อถอนเงินจากบัญชีเงิน ฝากธนาคารส่วนราชการ และนำฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากคลังของ กรมบัญชีกลาง/สนง.คลัง จังหวัด ใช้ใบ Pay in แบบพิเศษ 16 หลัก เพื่อนำเงินฝากเข้าคลัง -นำ Pay in TR บันทึกในระบบ e Pension ตามรายชื่อผู้รับบำนาญที่นำเงินมาชำระในงวดนั้น ตรวจบัญชีรายชื่อกับ Pay in TR 11 -พิมพ์บัญชีรายชื่อ ผู้รับบำบาญ ที่ชำระเงิน จากระบบ e Pension ส่ง ให้ สนง. คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (สรจ) พร้อมกับ Pay in TR เก็บ บัญชีรายชื่อ แยกเป็นส่วนราชการ นำ Pay in TR บันทึกข้อมูล เงินฝากคลังใน GFMIS Pay in TR บัญชีรายชื่อ GFMIS GFMIS แล้วรอกระทบยอด Pay in TR ใน ระบบ e Pension

15 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ
ผู้รับบำนาญUndo ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. กรมบัญชีกลางส่งข้อมูลการนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลังตาม Pay in TR จากระบบ GFMIS เข้าระบบ e Pension 12 13 เมื่อตรวจสอบการได้รับชำระเงินคืนในระบบe Pension ครบถ้วนแล้ว - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. GFMIS e Pension เรียกข้อมูลขึ้นมาตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรองสิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ข้อมูลเปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข. ต่อจากนั้นให้โอนขายบิลเงินฝากคลังด้านรับเข้าบัญชีเงินฝากคลังด้านจ่ายในระบบ GFMIS 14 Undoสมบูรณ์ ใบรับรองสิทธิ นำเงินมาคืน ใบรับรองสิทธิ นำเงินมาคืน แบบ บ.5 GFMIS GFMIS ขารับเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง -สนง.คลังจังหวัด ขาจ่ายเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง ส่วนกลาง

16 ผู้รับบำนาญUndo กบข. 15 16 18 17 กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. 15 - ขอเบิกเงินจากบัญชี เงินฝากคลังในระบบ GFMIS - โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร ของผู้ได้รับเงินเพิ่ม แต่ละราย - ออกใบแจ้งยอด โอนเงินเข้าบัญชี ให้ผู้ได้รับเงินเพิ่ม SMS ใบแจ้ง ยอดเงิน ใบแจ้ง ยอดเงิน Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ 16 -ทยอยเบิกเงิน ชคบ. ส่วนต่าง -เริ่มเบิกบำนาญ 2494 และ ชคบ.ใหม่ ตั้งแต่ ตุลาคม 58 18 จบ 17 -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี เงินสำรอง -บริหาร ตาม กฎหมาย ต่อไป -ยื่นเรื่องขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ/ บำเหน็จค้ำประกัน ส่วนเพิ่มต่อไป(ถ้าต้องการ) -เมื่อจบโครงการให้ สรุปยอดคงเหลือ เงินในบัญชี เงินฝากคลัง -ขอเบิกเงินคงเหลือ ดังกล่าวให้ กบข. -ปิดบัญชีเงินฝากคลัง

17 ส่วนราชการ

18 Start e Pension กรณีได้เงินเพิ่ม ใบสมัครUndo ระหว่างวัน สิ้นวัน
Database Pension สิ้นวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน ชื่อ จำนวนเงิน ได้เพิ่ม …. ……… ………… ใบสมัครUndo รวมคน ฉบับ บาท ทุกวันที่ 15 Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด Detail รายวัน Statement Statement Summary รายวัน Statement Summary รายวัน Detail รายวัน

19 Start e Pension กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร ใบสมัครUndo ระหว่างวัน
Database Pension สิ้นวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน ชื่อ เลขที่บส จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………. ..…….. …. ………. ………… … …… . …….. …. ………. ………… ……… ……… ใบสมัครUndo รวมคน ฉบับ บาท ทุกวันที่ 15 Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด Detail รายวัน Statement Statement Summary รายวัน Statement Summary รายวัน Detail รายวัน

20 บัญชีเงินฝากธนาคาร สรก บัญชีเงินฝากธนาคารTR
Start กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน ใบสมัครUndo e Pension ระหว่างวัน ใบเสร็จ รับเงิน ทุกวันที่ 15 สิ้นวัน Database Pension Pay in A Pay in TR บัญชีเงินฝากธนาคาร สรก วันที่1 xxxxx วันที่… xxxxx Statement วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบการรับเงิน ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคารTR ชื่อ เลขที่บส จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………. ..…….. …. ………. ………… … …… . …….. …. ………. ………… ……… ……… รวม xxxxx รวมคน ฉบับ บาท บาท บาท เลขที่ Pay in - A ทุกวันที่ 15 Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด Detail รายวัน Summary รายวัน Statement Statement Pay in TR Statement Summary รายวัน Detail รายวัน เลขที่ Pay in -TR

21 สนง.คลังจังหวัด สรจ.

22 วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx
กรณีได้เงินเพิ่ม ถัดจากวันที่ 15 e Pension รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด Statement Statement เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน Statement Summary รายวัน Detail รายวัน Database Pension ตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารทุกฉบับให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ Statement ส่วนราชการ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+จำนวนเงินได้รับเพิ่ม +detail กับฐานข้อมูลในระบบ e Pension ชื่อ จำนวนเงินได้เพิ่ม …. ……… ………… รวม …. คน รวมเงิน ……….. - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. ชื่อ จำนวนเงินได้เพิ่ม …. ……… ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… ชื่อ จำนวนเงินได้เพิ่ม …. ……… ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… รวมทั้งงวด …… คน รวมเงิน ………… ส่วนราชการดึงข้อมูลไปพิมพ์ และส่งให้ข้าราชการ Undo

23 วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx
กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร ถัดจากวันที่ 15 e Pension รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด Statement Statement เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน Statement Summary รายวัน Detail รายวัน Database Pension ตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารทุกฉบับให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ Statement ส่วนราชการ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+จำนวนเงินที่ต้องได้รับคืน +detail กับฐานข้อมูลในระบบ e Pension ชื่อ จำนวนเงินต้องคืน …. ……… ………… รวม …. คน รวมเงิน ……….. เก็บใบสมัคร รอไว้ตรวจสอบกับรายการ รับชำระเงินแบบทั้งจำนวน และแบ่งชำระ เป็นส่วนๆ ชื่อ จำนวนเงินต้องคืน …. ……… ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… ชื่อ จำนวนเงินต้องคืน …. ……… ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… รวมทั้งงวด …… คน รวมเงิน …………

24 วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx
กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน ถัดจากวันที่ 15 e Pension รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด Statement Statement เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน Pay in TR Statement Summary รายวัน Detail รายวัน Database Pension นำใบสมัครที่เก็บไว้มาตรวจสอบกับรายงานให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ และนำ Pay in TR บันทึกเข้าระบบ GFMIS ใบสมัครUndo Statement ส่วนราชการ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+จำนวนเงินที่ชำระ จากระบบ GFMIS ที่ interface เข้าในระบบ e Pension ชื่อ เลขที่ PN จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………. ..…….. …. ………. ………… … …… . …….. …. ………. ………… ……… ……… - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธ ในระบบ ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. เมื่อชำระครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ชื่อ เลขที่ PN จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………. ..…….. …. ………. ………… … …… . …….. …. ………. ………… ……… ……… ชื่อ เลขที่ PN จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………. ..…….. …. ………. ………… … …… . …….. …. ………. ………… ……… ……… ส่วนราชการดึงข้อมูลไปพิมพ์ และส่งให้ข้าราชการ Undo

25 ผู้รับบำนาญ 1 คน กรณีต้องนำเงินมาคืนและขอแบ่งชำระเงินเป็นส่วนๆ 3 ส่วน
ผู้รับบำนาญ 1 คน กรณีต้องนำเงินมาคืนและขอแบ่งชำระเงินเป็นส่วนๆ 3 ส่วน วันรับสมัคร งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 ใบสมัครUndo e Pension ทะเบียนคุม ผู้รับบำนาญUndo ที่ต้องนำเงินมาคืน ชื่อ เงินที่ต้องได้รับคืน บาท รับชำระแล้วงวดที่ 1 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A ..… เลขที่ Pay in TR… บาท รับชำระแล้วงวดที่ 2 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A ..… เลขที่ Pay in TR… บาท Data base Pension รับชำระแล้วงวดที่ 3 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A ..… เลขที่ Pay in TR… บาท คงเหลือ บาท

26 -0- ใบสมัครUndo

27 ความสำคัญ Pay in TR Pay in TR รอ KTB แบบ บ.5 e Pension GFMIS
สนง.คลัง/ สรจ บันทึกข้อมูล e Pension รอ interface GFMIS สนง.คลัง/ สรจ รายงานงวดที่ xx Xx/xx/xx – xx/xx/xx จำนวนเงิน กระทบยอดเงิน - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธ ในระบบ KTB Pay in TR เช็ค แบบ Form แบบ บ.5 กรอกข้อมูล เลขที่ 16 หลัก/จำนวนเงิน

28 ระบบการจัดเก็บเอกสารของส่วนราชการ
แต่ละวัน ควรแยกเป็น 4 ประเภท

29 กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน
1 ข้าราชการ Statement Pension เอกสารประจำวัน xx/xx/xx ใบสมัครUndo 2 ผู้รับบำนาญ กรณีได้เงินเพิ่ม Statement Pension แฟ้มรวม ใบสมัครUndo 3 ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร Statement Pension 1วัน ใบสมัครUndo 4 ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน Statement Pension ใบเสร็จ รับเงิน Pay in A

30 บางวันมี 1 ประเภท หรือ 2 ประเภท 3 ประเภท หรือทั้ง 4 ประเภท ก็ได้

31 เก็บเอกสารประจำวัน แยกเป็นวันๆเรียงตามลำดับวันที่
วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx

32 1งวด เมื่อครบงวดให้จัดเอกสารส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/สรจ. Pay in TR
ส่งเฉพาะ ใบสมัคร และ Statement ปะหน้า เอกสารประจำงวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx Pay in TR (ถ้ามี) แฟ้มรวม Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน 1งวด Summary รายวัน เลขที่ Pay in -TR

33 ซองเอกสารที่ส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/สรจ.
ส่วนราชการ เอกสารประจำงวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx Undo

34 เก็บเอกสารประจำวันส่วนที่เหลือไว้ที่ส่วนราชการ
วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx ส่วนที่เหลือ วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx วันที่ xx/xx/xx

35 ข.3 ข.2 1 แบบ ข.1 บ.8 บ.7 บ.6 บ.5 2 บ.4 บ.3 บ.2 แบบ บ.1

36 โปรดให้ความสำคัญ การตรวจสอบใบสมัคร การบันทึกข้อมูลใบสมัคร
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตามกฎหมาย การบันทึกข้อมูลใบสมัคร การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแนวทางที่กำหนด

37 จบ 1 2

38 3 เทคนิค:การบันทึกข้อมูลและเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบ ในระบบ e Pension
e Pension-Undo e Pension

39 4 เทคนิค:การบันทึกข้อมูลและดำเนินการโอนขายบิล ในระบบ GFMIS GFMIS

40 ขอความกรุณาให้แต่ละส่วนราชการ นำข้อมูลที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้
ไปถ่ายทอดต่อยังหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด พร้อมกับจัดทีมงาน Undo และมอบหมาย ให้แต่ละคนรับผิดชอบงาน ในด้านต่างๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

41 ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือ อย่างดียิ่ง


ดาวน์โหลด ppt กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google