งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับสมัคร Undo สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง (สรจ.) สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับสมัคร Undo สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง (สรจ.) สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับสมัคร Undo สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง (สรจ.) สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2

3 1 1 2 2

4 ข้าราชการ Undo

5 ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กบข. ใบสมัคร Undo ตรวจสอบใบสมัครและ สถานะการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension e Pension สมัคร Undo ใบรับการสมัคร ใบรับ การสมัคร e Pension 1 1 2 2 - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. ใบรับรองสิทธิ Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินสะสม และดอกผลจาก กบข. -ประมวลผล -ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอUndoให้ กบข. Statement รายตัว 30 กย 57 1 ประเดิม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ โอนเงินเข้า บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ผู้มีสิทธิ โอนเงิน 1-3 เข้า บัญชี เงินสำรอง รายงาน บก. Undoสมบูรณ์ -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัวกับ รายงานของ กบข. -แจ้งส่วนราชการ งดหักเงินสะสม และ งดเบิกเงินชดเชย และเงินสบทบ รายงานกบบ. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 เรียกข้อมูลขึ้นมา ตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรอง สิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบรับรองสิทธิ มีลายมือชือ พิมพ์จากระบบe Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง เก็บใบสมัครเป็นรายวัน แล้วรวบรวมส่ง สนง.คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (สรจ) ทุกสิ้นงวด ใบแจ้ง การโอนเงิน Undoสมบูรณ์ +รอรับใบรับรองสิทธิ จาก บก.และรอรับเงิน สะสมและดอกผลจาก กบข. ทำสำเนาและรับรอง สำเนา มอบให้ผู้สมัคร พิมพ์จาก ระบบ e Pension เก็บใบสมัคร เป็นรายงวด แยกเป็น ส่วนราชการ แบบ ข.1 แบบ ข.2 แบบ ข.3 จบ งดหักเงินสะสม และ งดเบิกเงินชดเชย และเงินสบทบ 8 8 ใบแจ้ง การโอนเงิน + สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารผู้สมัคร

6 ส่วนราชการ

7 ใบสมัคร Undo e Pension Database Pension ระหว่างวัน สิ้นวัน ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ชื่อ …………………. ……………… รวมจำนวนใบสมัคร................ ฉบับ Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด/สรจ. ทุกวันที่ 15 Statement Start ใบสมัคร Undo ชื่อ …………………. ……………… ใบสมัคร Undo

8 สนง.คลังจังหวัด สรจ.

9 e Pension Database Pension Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด/สรจ. ถัดจากวันที่ 15 Statement ใบสมัคร Undo Statement ส่วนราชการ ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ชื่อ …………………. ……………… รวมจำนวนใบสมัคร............ ฉบับ ชื่อ …………………. ……………… ตรวจสอบใบสมัคร และเอกาสารทุกฉบับให้ ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+detail กับ ฐานข้อมูลในระบบ e Pension - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน ส่วนราชการดึงข้อมูลไปพิมพ์ และส่งให้ข้าราชการ Undo

10 ผู้รับบำนาญ Undo (รวมผู้รับเบี้ยหวัด)

11 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. ใบสมัคร Undo e Pension สมัคร Undo คำนวณจำนวนเงิน หักกลบลบกันตามกฎหมาย ได้เงิน เพิ่มจากรัฐ นำเงิน มาคืนรัฐ ใบรับใบสมัคร ได้เงินเพิ่ม Undoยังไม่สมบูรณ์ +ต้องนำเงินไปคืน ให้ครบจำนวน e Pension 1 1 2 2 3 3 4 4 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ใช้บัญชีที่รับโอนเงิน บำนาญที่มีอยู่แล้ว ใบรับใบสมัครทั้ง 2 กรณี ออกด้วยระบบ e Pension ตรวจสอบใบสมัครและ สถานะการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension แบบ บ.1 แบบ บ.2 ใบรับใบสมัคร นำเงินมาคืน ใบรับใบสมัคร ได้เงินเพิ่ม ใบรับใบสมัคร นำเงินมาคืน แบบ บ.3 ทำสำเนาและรับรอง สำเนา มอบให้ผู้สมัคร คำนวณจำนวนเงิน แบ่งชำระ 3 งวด Undoสมบูรณ์ +รอรับใบรับรองสิทธิ และเงินเพิ่มจาก กรมบัญชีกลาง สำเนาบัตร ปชช.

12 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. 5 5 7 7 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension สิ้นวัน พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension ตรวจสอบ กับใบสมัคร เมื่อ ถูกต้องให้เเก็บ ใบสมัครเป็นรายวัน แยกเป็น กรณีได้เงินเพิ่ม และ กรณีต้องนำเงินมาคืน - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. 6 6 เก็บใบสมัคร เป็นรายงวด แยกเป็นกรณี/ ส่วนราชการ ใบรับรองสิทธิ ได้เงินเพิ่ม เรียกข้อมูลขึ้นมา ตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรอง สิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบรับรองสิทธิ ได้เงินเพิ่ม Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินเพิ่มจาก กรมบัญชีกลาง ใบรับรองสิทธิ มีลายมือชือ พิมพ์จากระบบe Pension สิ้นงวด พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension รวบรวม ใบสมัครแต่ละวันใน งวดนั้น แยกเป็น กรณีได้เงินเพิ่ม และ กรณีต้องนำเงินมาคืน ส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (สรจ) แบบ บ.4 e Pension ข้อมูล เปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข.

13 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. นำเงินมาชำระคืนรัฐ รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลใน e Pension ใบเสร็จรับเงิน สิ้นวัน -ทำ Pay in A นำเงินที่ได้รับ ในวันนั้นฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของ ส่วนราชการ(เปิดบัญชีใหม่) 8 8 9 9 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension -นำ Pay in A บันทึกในระบบ e Pension ตามรายชื่อ ผู้รับบำนาญที่นำเงินมา ชำระในวันนั้น -พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension เพื่อ ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน และใบ Pay in A แล้วเก็บ เอกสารทั้งหมดไว้เป็น รายวัน ทั้งจำนวน หรือ แบ่งชำระเป็นส่วนๆ 3 งวด กค.-กย. 58 งวดรับเงินที่ 1 งวดรับเงินที่ 2 งวดรับเงินที่ 3 ใบเสร็จรับเงิน Pay in A

14 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. สิ้นงวด - เขียนเช็ค และทำ Pay in TR เพื่อถอนเงินจากบัญชีเงิน ฝากธนาคารส่วนราชการ และนำฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากคลังของ กรมบัญชีกลาง/สนง.คลัง จังหวัด ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ใช้ใบ Pay in แบบ พิเศษ 16 หลัก เพื่อ นำเงินฝากเข้าคลัง -นำ Pay in TR บันทึกในระบบ e Pension ตามรายชื่อผู้รับ บำนาญที่นำเงินมาชำระใน งวดนั้น -พิมพ์บัญชีรายชื่อ ผู้รับบำบาญ ที่ชำระเงิน จากระบบ e Pension ส่ง ให้ สนง. คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (สรจ) พร้อมกับ Pay in TR Pay in TR ตรวจบัญชีรายชื่อกับ Pay in TR 10 11 บัญชีรายชื่อ นำ Pay in TR บันทึกข้อมูล เงินฝากคลังใน GFMIS เก็บ บัญชีรายชื่อ แยกเป็นส่วนราชการ GFMIS แล้วรอกระทบยอด P ay in TR ใน ระบบ e Pension

15 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. GFMIS ขารับเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง -สนง.คลังจังหวัด ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ขาจ่ายเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง ส่วนกลาง 13 กรมบัญชีกลางส่ง ข้อมูลการนำเงินส่ง เข้าบัญชีเงินฝาก คลังตาม Pay in TR จากระบบ GFMIS เข้าระบบ e Pension เมื่อตรวจสอบการ ได้รับชำระเงินคืนใน ระบบe Pension ครบถ้วนแล้ว - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. เรียกข้อมูลขึ้นมา ตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรอง สิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบรับรองสิทธิ นำเงินมาคืน แบบ บ.5 Undoสมบูรณ์ e Pension 12 GFMIS ใบรับรองสิทธิ นำเงินมาคืน ต่อจากนั้นให้โอน ขายบิลเงินฝากคลัง ด้านรับเข้าบัญชีเงิน ฝากคลังด้านจ่ายใน ระบบ GFMIS 14 ข้อมูล เปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข.

16 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. - ขอเบิกเงินจากบัญชี เงินฝากคลังในระบบ GFMIS - โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร ของผู้ได้รับเงินเพิ่ม แต่ละราย - ออกใบแจ้งยอด โอนเงินเข้าบัญชี ให้ผู้ได้รับเงินเพิ่ม -เมื่อจบโครงการให้ สรุปยอดคงเหลือ เงินในบัญชี เงินฝากคลัง -ขอเบิกเงินคงเหลือ ดังกล่าวให้ กบข. -ปิดบัญชีเงินฝากคลัง -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี เงินสำรอง -บริหาร เงินสำรอง ตาม กฎหมาย ต่อไป ใบแจ้ง ยอดเงิน Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ ใบแจ้ง ยอดเงิน จบ 15 16 18 -ทยอยเบิกเงิน ชคบ. ส่วนต่าง -เริ่มเบิกบำนาญ 2494 และ ชคบ.ใหม่ ตั้งแต่ ตุลาคม 58 SMS E-mail -ยื่นเรื่องขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ/ บำเหน็จค้ำประกัน ส่วนเพิ่มต่อไป(ถ้าต้องการ) ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension 17

17 ส่วนราชการ

18 ใบสมัคร Undo e Pension Database Pension Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ชื่อ จำนวนเงิน ได้เพิ่ม …. ………. ………… รวมคน ฉบับ บาท Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ทุกวันที่ 15 Statement กรณีได้เงินเพิ่ม ระหว่างวัน Start สิ้นวัน ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน ใบสมัคร Undo

19 e Pension Database Pension Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx รวมคน ฉบับ บาท Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ทุกวันที่ 15 Statement ระหว่างวัน Start สิ้นวัน ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน ใบสมัคร Undo กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร ชื่อ เลขที่บส จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………...…….. …. ………. ………… … ……. …….. …. ………. ………… ……… ………

20 ใบสมัคร Undo e Pension Database Pension ใบเสร็จ รับเงิน Pay in A บัญชีเงินฝาก ธนาคาร สรก Pay in TR บัญชีเงินฝาก ธนาคารTR วันที่1 xxxxx วันที่… xxxxx รวม xxxxx ระหว่างวัน สิ้นวัน ทุกวันที่ 15 ตรวจสอบการรับเงิน ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคาร และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประจำวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx เลขที่ Pay in -TR Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ชื่อ เลขที่บส จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………...…….. …. ………. ………… … ……. …….. …. ………. ………… ……… ……… รวมคน ฉบับ บาท บาท บาท เลขที่ Pay in - A Pay in TR Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ทุกวันที่ 15 Statement Start กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน

21 สนง.คลังจังหวัด สรจ.

22 Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ถัดจากวันที่ 15 Statement e Pension Database Pension ตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารทุกฉบับให้ ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ Statement ส่วนราชการ ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ชื่อ จำนวนเงินได้เพิ่ม …. ………. ………… รวม …. คน รวมเงิน ……….. ชื่อ จำนวนเงินได้เพิ่ม …. ………. ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… ชื่อ จำนวนเงินได้เพิ่ม …. ………. ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… รวมทั้งงวด …… คน รวมเงิน ………… ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+ จำนวนเงินได้รับเพิ่ม +detail กับฐานข้อมูลในระบบ e Pension ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน กรณีได้เงินเพิ่ม ส่วนราชการดึงข้อมูลไปพิมพ์ และส่งให้ข้าราชการ Undo

23 Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ถัดจากวันที่ 15 Statement e Pension Database Pension ตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารทุกฉบับให้ ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ Statement ส่วนราชการ ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ชื่อ จำนวนเงินต้องคืน …. ………. ………… รวม …. คน รวมเงิน ……….. ชื่อ จำนวนเงินต้องคืน …. ………. ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… ชื่อ จำนวนเงินต้องคืน …. ………. ………… รวม …. คน รวมเงิน ………… รวมทั้งงวด …… คน รวมเงิน ………… ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+จำนวนเงินที่ต้องได้รับคืน +detail กับฐานข้อมูลในระบบ e Pension เก็บใบสมัคร รอไว้ตรวจสอบกับรายการ รับชำระเงินแบบทั้งจำนวน และแบ่งชำระ เป็นส่วนๆ เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร

24 Pay in TR Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ถัดจากวันที่ 15 Statement e Pension Database Pension นำใบสมัครที่เก็บไว้มาตรวจสอบกับรายงานให้ ถูกต้องตรงกัน ทั้งจำนวน และ รายการ และนำ Pay in TR บันทึกเข้าระบบ GFMIS Statement ส่วนราชการ ……….. งวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx ชื่อ เลขที่ PN จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………...…….. …. ………. ………… … ……. …….. …. ………. ………… ……… ……… ชื่อ เลขที่ PN จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………...…….. …. ………. ………… … ……. …….. …. ………. ………… ……… ……… ชื่อ เลขที่ PN จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………...…….. …. ………. ………… … ……. …….. …. ………. ………… ……… ……… ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร+จำนวนเงินที่ชำระ จากระบบ GFMIS ที่ interface เข้าในระบบ e Pension ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. เมื่อชำระ ครบถ้วนภายใน เวลาที่กำหนด - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธ ในระบบ เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน ส่วนราชการดึงข้อมูลไปพิมพ์ และส่งให้ข้าราชการ Undo ใบสมัคร Undo

25 e Pension Data base Pension ผู้รับบำนาญ 1 คน กรณีต้องนำเงินมาคืนและขอแบ่งชำระเงินเป็นส่วนๆ 3 ส่วน........ ใบสมัคร Undo งวดที่ 1งวดที่ 2งวดที่ 3วันรับสมัคร ทะเบียนคุม ผู้รับบำนาญUndo ที่ต้องนำเงินมาคืน ชื่อ.......................................... เงินที่ต้องได้รับคืน................ บาท รับชำระแล้วงวดที่ 1 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A..… เลขที่ Pay in TR…................ บาท คงเหลือ................ บาท รับชำระแล้วงวดที่ 2 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A..… เลขที่ Pay in TR…................ บาท รับชำระแล้วงวดที่ 3 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A..… เลขที่ Pay in TR…................ บาท

26 ใบสมัคร Undo -0--0-

27 ความสำคัญ Pay in TR Pay in TR แบบ Form กรอกข้อมูล เลขที่ 16 หลัก/จำนวนเงิน e Pension GFMIS รายงานงวดที่ xx Xx/xx/xx – xx/xx/xx จำนวนเงิน - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธ ในระบบ รอ กระทบยอดเงิน KTB เช็ค สนง.คลัง/ สรจ แบบ บ.5 interface สนง.คลัง/ สรจ บันทึกข้อมูล

28 ระบบการจัดเก็บเอกสาร ของส่วนราชการ ควรแยกเป็น 4 ประเภท แต่ละวัน

29 ใบสมัคร Undo กรณีได้เงินเพิ่ม ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด 1 2 3 Statement Pension ใบสมัคร Undo ใบเสร็จ รับเงิน Pay in A Statement Pension Statement Pension 1วัน แฟ้มรวม เอกสารประจำวัน xx/xx/xx กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด ใบสมัคร Undo Statement Pension 4

30 บางวันมี 1 ประเภท หรือ 2 ประเภท หรือ 3 ประเภท หรือทั้ง 4 ประเภท ก็ได้

31 เก็บเอกสารประจำวัน แยกเป็นวันๆเรียงตามลำดับวันที่ วันที่ xx/xx/xx

32 เมื่อครบงวดให้จัดเอกสารส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/สรจ. วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx Pay in TR (ถ้ามี) Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx เลขที่ Pay in -TR Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน เอกสารประจำงวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx 1งวด แฟ้มรวม ส่งเฉพาะ ใบสมัคร และ Statement ปะหน้า

33 Undo ซองเอกสารที่ส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/สรจ. ส่วนราชการ.......... เอกสารประจำงวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx

34 เก็บเอกสารประจำวันส่วนที่เหลือไว้ที่ส่วนราชการ วันที่ xx/xx/xx ส่วนที่เหลือ

35 1 1 2 2 แบบ ข.1 ข.2 ข.3 แบบ บ.1 บ.2 บ.3 บ.4 บ.5 บ.6 บ.7 บ.8

36 โปรดให้ความสำคัญ การตรวจสอบใบสมัคร ถูกต้องตามกฎหมาย การบันทึกข้อมูลใบสมัคร ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ แนวทางที่กำหนด

37 จบ 1 1 2 2

38 e Pension เทคนิค: การบันทึกข้อมูลและ เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบ ในระบบ e Pension-Undo 3 3

39 GFMIS เทคนิค: การบันทึกข้อมูลและ ดำเนินการโอนขายบิล ในระบบ GFMIS 4 4

40 ขอความกรุณาให้แต่ละส่วนราชการ นำข้อมูลที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดต่อยังหน่วยงานและ บุคลากรในสังกัด พร้อมกับจัด ทีมงาน Undo และมอบหมาย ให้แต่ละคนรับผิดชอบงาน ในด้านต่างๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

41 ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือ อย่างดียิ่ง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับสมัคร Undo สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง (สรจ.) สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google